IBPP3/443-677/14/ASz | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach projektu
IBPP3/443-677/14/ASzinterpretacja indywidualna
 1. podatek naliczony
 2. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 11 czerwca 2014 r., (data wpływu 13 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe:

Gmina i Miasto C. (Wnioskodawca) realizuje projekt pn. „...”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Niniejsze przedsięwzięcie to inwestycja celu publicznego. Na realizację zadania składa się zaprojektowanie oraz wykonanie zakresu prac związanych z rewitalizacją zabytkowego osiedla patronackiego kopalni „D.” w C. Projekt obejmuje następujące elementy:

 1. Roboty drogowe przy rewitalizacji dróg wewnętrznych, istniejących (ul. H., K.);
 2. Odtworzenie łącznika między ul. S. i Gen. H., a także dojazdy od ul. M. w kierunku szkoły i do tyłów budynków przy ul. S. nr 1 i przy ul. M. nr 10;
 3. Remont istniejących chodników;
 4. Zaprojektowanie i wykonanie nowych chodników, w tym ciągu pieszo-jezdnego (ul. S., także z elementami ścieżki edukacyjnej), schodów terenowych od ul. F., zejścia do ul. M., chodników przy ul. W. (od strony ul. F. do skrzyżowania z ulica K.), wymiana chodników przy ul. Gen. H.;
 5. Zaprojektowanie i wykonanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego z elementami małej architektury (ławki wolnostojące, ławki wokół pni drzew, kosze na śmieci, stojaki na rowery, słupki ograniczające), wkomponowanie w nawierzchnie placu planszy szachowej;
 6. Skate park – zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni, zaprojektowanie i montaż urządzeń;
 7. ...” – zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni, zaprojektowanie i montaż urządzeń „...” (urządzenia siłowni „...” i stoły do ping-ponga stałe, do użytku zewnętrznego);
 8. Zaprojektowanie i wykonanie placów utwardzonych o nawierzchni ażurowej łącznie z wjazdami.
 9. Zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia ul. Gen. H. (w kierunku ul. W.); wymiana całkowita podbudów i nawierzchni ul. H., pozostałe ulice (K.) – wymiana nawierzchni.
 10. Rewitalizację zieleni – nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów;
 11. Zaprojektowanie i wykonanie innowacyjnego w skali kraju, ekologicznego, podziemnego śmietnika;
 12. Zaprojektowanie i wykonanie zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na Centrum Informacji Turystycznej i Izbę Tradycji, z przystosowaniem wejścia dla osób niepełnosprawnych (dobudowa zewnętrznego podnośnika hydraulicznego) – koszt niekwalifikowany;
 13. Zaprojektowanie i wykonanie monitoringu na placu rekreacyjnym;
 14. Zaprojektowanie i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, słupki ograniczające);
 15. Termomodernizację obiektu Miejskiego Ośrodka Kultury;
 16. Budowa wiat śmietnikowych;
 17. Adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. M. na pomieszczenia biurowe, udostępnione następnie nieodpłatnie organizacjom pozarządowym.

Projekt będzie w 85% wydatków kwalifikowanych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja –„małe miasta” oraz 15% + wydatki niekwalifikowane z budżetu Gminy i Miasta.

Beneficjentem, który otrzymał dotację oraz będzie ją rozliczać to Gmina i Miasto.(jednostka samorządu terytorialnego).

W imieniu Gminy projekt realizuje jednostka budżetowa Gminy, tj. Zarząd Dróg i Służby Komunalne. Faktury VAT dotyczące zakupu towarów i usług w związku z realizacją projektu będą wystawiane na jednostkę budżetową Gminy tj. Zarząd Dróg i Służby Komunalne.

W wyniku realizacji projektu Gmina i Miasto nie będzie osiągać żadnych dochodów. Towary i usługi nabywane przez Gminę w związku z realizacją zadania nie będą związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca jako beneficjent projektu „...” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do ww. projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy realizacji wydatków niniejszego projektu.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W przedmiotowym projekcie nabywcą towarów i usług zakupionych w ramach realizacji projektu jest Zarząd Dróg i Służby Komunalne. Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Gmina realizując niniejszy projekt nie będzie nabywała towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, zatem nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Niniejsze przedsięwzięcie to inwestycja celu publicznego. Na realizację zadania składa się zaprojektowanie oraz wykonanie zakresu prac związanych z rewitalizacją zabytkowego osiedla patronackiego kopalni „D.” w C. Beneficjentem, który otrzymał dotację oraz będzie ją rozliczać to Gmina i Miasto. W imieniu Gminy projekt realizuje jednostka budżetowa Gminy, tj. Zarząd Dróg i Służby Komunalne. Faktury VAT dotyczące zakupu towarów i usług w związku z realizacją projektu będą wystawiane na jednostkę budżetową Gminy tj. Zarząd Dróg i Służby Komunalne. W wyniku realizacji projektu Gmina i Miasto nie będzie osiągać żadnych dochodów. Towary i usługi nabywane przez Gminę w związku z realizacją zadania nie będą związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Co do zasady zatem faktury, aby skutkowały powstaniem prawa do odliczenia, muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 3 i pkt 4 ustawy obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a.

Skoro ustawodawca stworzył podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, to podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców (w omawianej sprawie Zarząd Dróg i Służby Komunalne).

W sytuacji zatem, gdy Wnioskodawca nie otrzymuje faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, w których wskazany był jako nabywca, nie może być mowy o możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Tym samym, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wyżej wymienionym projektem, bowiem Wnioskodawca nie jest wskazany jako nabywca towarów i usług w fakturach dokumentujących dokonane zakupy.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do jednostki budżetowej Gminy Zarząd Dróg i Służby Komunalne, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowoprawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek naliczony
IBPP1/443-506/14/BM | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP2/443-962/14/KO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.