IBPP3/443-664/14/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu - ...

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 czerwca 2014 r. (data wpływu 9 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 20 sierpnia 2014 r. (data wpływu 26 sierpnia 2014 r.) oraz pismem z 8 września 2014 r. (data wpływu 11 września 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących realizacji projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących realizacji projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 20 sierpnia 2014 r. (data wpływu 26 sierpnia 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 14 sierpnia 2014 r. nr IBPP3/443-664/14/JP oraz pismem z 8 września 2014 r. (data wpływu 11 września 2014 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Szpital Specjalistyczny) zrealizował inwestycję finansowaną ze środków Województwa oraz Unii Europejskiej pn. „...”.

Podstawowym zadaniem inwestycji jest zabezpieczenie dostępu do wody w razie awarii sieci wodociągowej. Inwestycja jest dofinansowywana ze środków Programu Regionalnego – ... . We wniosku aplikacyjnym Wnioskodawca oświadczył, że nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z inwestycją, gdyż nabywane towary i usługi nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. Będą wykorzystywane wyłącznie do usług ochrony zdrowia, które korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18. Wnioskodawca jednocześnie informuje, że Szpital oprócz swojej podstawowej działalności jaką są usługi ochrony zdrowia, świadczy usługi wynajmu niektórych pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej, innym podmiotom. Pomieszczenia wynajmowane są podłączone do tej samej sieci wodociągowej, do której jest podłączony Szpital. Podnajemcy są obciążani kosztami zużycia mediów, zgodnie ze wskazaniami liczników. Wystawiane są tzw. refaktury dotyczące zużycia ciepła, gazu, prądu, wody i telefonów. Wnioskodawca odlicza VAT naliczony od zużycia ciepła, gazu prądu i telefonów, w takiej wysokości w jakiej wykazuje jako VAT należny w refakturach dla podnajemców, zgodnie z zapisami art. 86 ust. 1. Szpital nie odlicza podatku VAT od faktur dotyczących zużycia wody.

W świetle powyższych faktów, Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej braku możliwości odzyskania podatku VAT od zakupów związanych z inwestycją pn. „...”.

Ponadto, pismami z 20 sierpnia 2014 r. oraz z 8 września 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił opis stanu faktycznego, wyjaśniając że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składa deklaracje VAT. Okres dokonywania zakupów na potrzeby projektu trwał od 20 maja 2009 r. do 7 października 2013 r. W fakturach zakupu nabywcą jest Wnioskodawca. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu będą służyły działalności mieszanej, tj. opodatkowanej i zwolnionej. Wnioskodawca nie jest w stanie określić kwoty podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi. Proporcja obrotu rocznego z tytułu czynności opodatkowanych do sumy obrotu z czynności zwolnionych i opodatkowanych za lata 2009, 2010, 2011 i 2013 nie przekroczyła 2%, Wnioskodawca uznał że wynosi 0%. „...” stanowią nakłady na wytworzenie nieruchomości. Zakupy towarów i usług dotyczące przedmiotowej inwestycji stanowią nakłady na wytworzenie nieruchomości, zgodnie z art. 2 pkt 14a ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane w piśmie z 20 sierpnia 2014 r.):

Czy Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur dotyczących realizacji projektu pn. „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy (skorygowane w piśmie z 8 września 2014 r.):

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących realizacji przedmiotowego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3–7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. Przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od l stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

W przypadkach gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia podatku VAT i nieuprawniające do tego odliczenia i nie ma możliwości przyporządkowania ponoszonych wydatków do czynności opodatkowanych lub nieopodatkowanych, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ustawy o VAT, który ma na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 cyt. ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w art. 90 ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl art. 90 ust. 3 cyt. ustawy o VAT, proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Stosownie natomiast do zapisu art. 90 ust. 10 ustawy o VAT, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2–8:

  1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
  2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Z przepisu art. 90 ust. 10 pkt 2 ww. ustawy, jednoznacznie wynika że podatnik u którego występuje sprzedaż mieszana, ma prawo uznać że proporcja o której mowa w art. 90 ust. 2 wynosi 0% tylko w takim przypadku, gdy udział rocznego obrotu podatnika z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (sprzedaż opodatkowana), w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (sprzedaż opodatkowana), oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (sprzedaż zwolniona) nie przekroczy 2%.

Wyjaśnić tutaj należy, że przytoczone wyżej uregulowania art. 90 znajdują zastosowanie do odliczania podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług wykorzystywanych równocześnie do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych z podatku wyłącznie w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie podatku naliczonego tj. dokonanie jego bezpośredniej alokacji do czynności opodatkowanych i do czynności zwolnionych z VAT.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zrealizował inwestycję finansowaną ze środków Województwa oraz Unii Europejskiej pn. „...”. Podstawowym zadaniem inwestycji jest zabezpieczenie dostępu do wody w razie awarii sieci wodociągowej. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składa deklaracje VAT. Okres dokonywania zakupów na potrzeby projektu trwał od 20 maja 2009 r. do 7 października 2013 r. W fakturach zakupu nabywcą jest Wnioskodawca. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu będą służyły działalności mieszanej, tj. opodatkowanej i zwolnionej. Wnioskodawca nie jest w stanie określić kwoty podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi. Proporcja obrotu rocznego z tytułu czynności opodatkowanych do sumy obrotu z czynności zwolnionych i opodatkowanych za lata 2009, 2010, 2011 i 2013 nie przekroczyła 2%, Wnioskodawca uznał że wynosi 0%.

Jak wskazano już wyżej podatnik w celu ustalenia prawa do odliczenia podatku VAT winien w pierwszej kolejności dokonać alokacji tego podatku, tzn. przyporządkować go do rodzaju wykonywanych czynności, tj. wyłącznie opodatkowanych lub wyłącznie zwolnionych.

Natomiast do kategorii zakupów, których nie da się jednoznacznie przypisać do konkretnego rodzaju działalności gospodarczej, tj. opodatkowanej i zwolnionej, ma zastosowanie zasada proporcjonalnego odliczania podatku, o której mowa w przepisie art. 90 ust. 3 ustawy.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu będą służyły działalności mieszanej, tj. opodatkowanej i zwolnionej a Wnioskodawca nie jest w stanie określić kwoty podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi. Proporcja ustalona jako udział rocznego obrotu z działalności gospodarczej opodatkowanej w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu działalności gospodarczej opodatkowanej i zwolnionej za lata kiedy projekt był realizowany nie przekroczyła 2%, przy czym Wnioskodawca uznał, że proporcja ta wynosi 0%.

Należy tutaj wyjaśnić, że to do podatnika należy uznanie czy proporcja powyższa, w sytuacji gdy nie przekracza 2%, będzie wynosić 0%. Ustawodawca wskazał bowiem wprost, że w sytuacji takiej podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%, przy czym podatnik może z tego uprawnienia skorzystać lub nie. W sytuacji gdy podatnik nie skorzysta z przysługującego mu prawa i nie uzna, że proporcja ta wynosi 0%, będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT z zastosowaniem rzeczywistej proporcji w odniesieniu do wszystkich nabyć towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, których nie jest w stanie odrębnie przyporządkować do działalności zwolnionej lub opodatkowanej. W sytuacji natomiast, gdy podatnik uzna, że proporcja ta wynosi 0% nie będzie miał prawa do odliczenia podatku.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że ponieważ Wnioskodawca skorzystał z przysługującego mu uprawnienia, określonego przez ustawodawcę w art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT, i uznał, że proporcja obliczona na podstawie art. 90 ust. 2–8 ustawy o VAT wynosi 0%, to nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną, związanych z realizowanym projektem.

Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacja projektu pn. „...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących realizacji projektu, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.