IBPP3/443-628/14/UH | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”
IBPP3/443-628/14/UHinterpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. podatek naliczony
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 maja 2014 r. (data wpływu 30 maja 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2014 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Gmina Miasto (Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina ma możliwość uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007–2013 projektu pod nazwą „...”. Projekt realizowany jest przez jednostkę budżetową Gminy – Miejski Zarząd Dróg i Transportu. Miejski Zarząd Dróg i Transportu od 2009 r. ponosił wydatki związane z przygotowaniem do realizacji ww. projektu tj. opracowaniem dokumentacji, analizy finansowej i ruchowej. Poniesione wydatki zostały udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Miejski Zarząd Dróg i Transportu jako nabywcę towarów i usług.

Powyższe towary i usługi nie były i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu oraz przez Gminę. W związku z dalszą realizacją projektu Miejski Zarząd Dróg i Transportu będzie ponosił wydatki związane z robotami budowlanymi i promocją projektu.

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie skrzyżowania ul. ... na skrzyżowanie małe rondo w C. w pasie drogi wojewódzkiej nr .... Efekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji nie są i nie będą wykorzystywane przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu oraz przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Wybudowane skrzyżowanie będzie ogólnodostępne, publiczne i nieodpłatnie udostępnione użytkownikom. Ww. projekt nie generuje przychodów. Gmina na podstawie dyspozycji przekazuje środki finansowe do jednostki budżetowej – Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w ... w celu dokonania płatności za nabyte przez jednostkę towary i usługi.

Przedmiotowa inwestycja mieści się w ramach zadań własnych gminy wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594). Przekazywane przez Gminę środki finansowe na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w ramach projektu nie stanowią dostawy towarów jak również nie są świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu VAT. Wszystkie faktury dokumentujące nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi, były i będą wystawiane na Miejski Zarząd Dróg i Transportu, który jest odrębnym od Gminy czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Gmina posiada interpretację Ministra Finansów IBPP2/443-463/13/AMP z dnia 21 sierpnia 2013 r. w zakresie uznania jednostek organizacyjnych gminy za odrębnych od niej podatników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina miała i ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „...” i jego promocją...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ramach realizowanego projektu pn. „...” Gmina nie miała i nie będzie miała możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług związanych z projektem i jego promocją. Najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi VAT skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Inwestycja ta nie była i nie jest wykorzystywana przez Gminę na cele działalności opodatkowanej VAT. Przedmiotowa inwestycja mieści się w ramach zadań własnych gminy wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W wyniku zrealizowanej inwestycji nie wystąpiła sprzedaż towarów i usług podlegających opodatkowaniu VAT. Tym samym Gminie nie przysługiwało i nadal nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w ramach zrealizowania przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu przedmiotowej inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe, jednakże na podstawie innych argumentów niż wskazane przez Wnioskodawcę.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powołanego art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast, do zadań własnych gminy należą zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Z treści wniosku wynika, że Gmina ma możliwość uzyskania dofinansowania projektu pn. „...”. Projekt realizowany jest przez jednostkę budżetową Gminy – Miejski Zarząd Dróg i Transportu. Miejski Zarząd Dróg i Transportu od 2009 r. ponosił wydatki związane z przygotowaniem do realizacji ww. projektu tj. opracowaniem dokumentacji, analizy finansowej i ruchowej. W dalszym ciągu Miejski Zarząd Dróg i Transportu będzie ponosił wydatki związane z robotami budowlanymi i promocją projektu. Wybudowane skrzyżowanie będzie ogólnodostępne, publiczne i nieodpłatnie udostępnione użytkownikom. Efekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji nie są i nie będą wykorzystywane przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu oraz przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Wszystkie faktury dokumentujące nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi, były i będą wystawiane na Miejski Zarząd Dróg i Transportu, który jest odrębnym od Gminy czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Jak wskazano powyżej prawo do odliczenia uzależnione jest od otrzymania przez podatnika faktury VAT. Aby faktury umożliwiły zrealizowanie prawa do odliczenia, muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie.

W myśl obowiązującego do 31 marca 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2008 r. Nr 212 poz. 1337 ze zm. ), faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy, nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, § 5. 1. pkt 1 i 2.

Zgodnie z przepisami obowiązującego do 31 grudnia 2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360 ze zm.) faktura powinna zawierać między innymi dane nabywcy i sprzedawcy (nazwy, adresy, numery identyfikacji podatkowej) – § 5 ust. 1 pkt 3 i 4.

Od 1 stycznia 2014 r. do ustawy o podatku od towarów i usług został dodany art. 106e na podstawie art. 1 pkt 50 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35, ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1027). Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 3 ww. ustawy faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.

W przedmiotowej sprawie faktycznym nabywcą wszystkich towarów i usług zakupionych zarówno do chwili obecnej jak i w przyszłości w związku z realizacją projektu pn. „...” jest Miejski Zarząd Dróg i Transportu, który jest odrębnym od Gminy (Wnioskodawcy) czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Jak wyżej zostało podniesione, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić wyłącznie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Ponieważ ustawodawca stworzył podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, to podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie dokonał nabycia żadnych towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, w których figuruje jako nabywca, nie może mieć możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dotyczących zakupów towarów i usług związanych z ww. projektem.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących dokonane obecnie lub zrealizowane w przyszłości przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu, nabycie towarów i usług w ramach projektu pn. „...”.

W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zaznacza się, że niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Miejskiego Zarządu Dróg i Transport, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki prawno-podatkowe należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-463/13/AMP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.