IBPP3/443-623/13/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość do odliczenia kwoty podatku naliczonego od kwoty podatku należnego w związku z realizacją projektu polegającego na zapewnieniu dostępu do interenetu osobom, które zagrożone są wykluczeniem cyfrowym, spowodowanym trudną sytuacją materialną, bądź niepełnosprawnością.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2013r. (data wpływu 23 maja 2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2013r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina ubiega się o pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion, celem realizacji projektu pn.„...”. Przedmiotem projektu jest zapewnienie dostępu do interenetu osobom, które zagrożone są wykluczeniem cyfrowym, spowodowanym trudną sytuacją materialną, bądź niepełnosprawnością. Celem projektu jest wzrost dostępności innowacyjnych produktów telekomunikacyjnych dla osób zagrożonych cyfrowym wykluczeniem, zwiększenie dostępności do rynku pracy i edukacji wśród mieszkańców Gminy oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych oraz mentalnych barier, związanych z dostępem do internetu oraz usług świadczonych przy jego wykorzystaniu.

W ramach projektu zakupione i zainstalowane zostaną zestawy komputerowe wraz z systemem teleinformatycznym szerokopasmowego dostępu do internetu.

Wnioskodawcą i Beneficjentem projektu jest Gmina - jednostka samorządu terytorialnego - (gmina miejsko - wiejska), działająca oraz wykonująca powierzone zadania zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

W realizację przedsięwzięcia nie będzie zaangażowana żadna inna instytucja ani podmiot.

Grupą docelową projektu są przede wszystkim mieszkańcy Gminy, którzy będą bezpośrednimi beneficjentami ww. projektu w ramach Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion. Właścicielem zakupionego sprzętu będzie Gmina, a mieszkańcy Gminy zagrożeni wykluczeniem cyfrowym otrzymają zestawy komputerowe wraz z bezpłatnym dostępem do internetu nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia.

Realizacja projektu ułatwi mieszkańcom Gminy kontakt z urzędami administarcji publicznej, zapewni wyrównanie szans funkcjonowania osób objętych przedmiotowym projektem, w realiach obecnej gospodarki, rozwijającej się w oparciu o nowoczesne technologie przekazywania informacji, w stosunku do części społeczeństwa, które nie jest zapóźnione cywilizacyjnie, a także zapewni dostęp do globalnych zasobów wiedzy oraz rynku pracy dla osób niepełnosprawnych.

W związku z ubieganiem się Gminy o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 na realizację projektu „...” - Beneficjent nie posiada prawnej możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo odliczenia podatku VAT dotyczące rzeczowego projektu, ponieważ zrealizowana inwestycja nie będzie wykorzystywana do wykonywania przez Gminę czynności opodatkowanych. Nie będzie zatem związku pomiędzy realizowaniem zadania ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, a wykonywaniem przez zarządzających czynności opodatkowanych na powstałym majątku. Mienie powstałe w wyniku realizacji ww. projektu nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności o charakterze cywilnoprawnym generujących podatek VAT należny.

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z uwagi na powyższe Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia podatku należnego o podatek zapłacony przy nabyciu towarów/usług w ramach realizowanej inwestycji albowiem towary i usługi, które zostaną nabyte przy udziale środków unijnych, nie posłużą czynnościom opodatkowanym.

Elementem niezbędnym do pozyskania środków jest złożenie przez beneficjenta czyli Gminę oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT, potwierdzającego zaistniały stan rzeczy w związku z wymogami konkursu ogłoszonego przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy realizując powyższe zadanie (zgodnie z opisem w pkt 68) Gmina będzie miała prawną możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w części lub całości...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawcy (Gminie) nie będzie przysługiwać prawo odliczenia podatku VAT ponieważ zrealizowana inwestycja nie będzie wykorzystywana do wykonywania przez Gminę czynności opodatkowanych.

Nie będzie zatem związku pomiędzy zrealizowaniem zadania ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, a wykonywaniem przez zarządzających czynności opodatkowanych na powstałym majątku.

Osoby prawne, jakimi są jednostki samorządu terytorialnego, a także ich jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, nie mają prawa do odliczania VAT w zakresie czynności lub transakcji, w których uczestniczą one jako podmioty publiczne, wykonujące działalność publiczną, dla której zostały powołane. I to nawet wówczas, jeśli w związku z tymi czynnościami lub transakcjami pobierają opłaty i inne należności. Oznacza to, że od nabycia towarów i usług dla celów wykonywania czynności i transakcji typu publicznego, dokonywanego przez podmioty podlegające prawu publicznemu, występuje zakaz odliczeń i zwrotu VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz nie podlegających opodatkowaniu.

Z uwagi na powyższe Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia podatku należnego o podatek zapłacony przy nabyciu towarów/usług w ramach realizowanej inwestycji ponieważ towary i usługi, które zostaną nabyte przy udziale środków unijnych w ramach realizacji inwestycji, nie posłużą czynnościom opodatkowanym.

Środki na refundację ponoszonych kosztów będą pochodziły z Unii Europejskiej, zakup towarów i usług związanych z inwestycją będzie finansowany w całości ze środków gminy, a częściowa refundacja poniesionych kosztów ze środków Unii Europejskiej przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 nastąpi w trakcie realizacji zadania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (...).

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych inwestycji, inwestycje te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie telekomunikacji (art. 7 ust. 1 pkt 3a cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675 ze zm.) wynika również, że jednostka samorządu terytorialnego może w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej budować lub eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną i sieci telekomunikacyjne oraz nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Gmina) ubiega się o pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion, celem realizacji projektu pn.„...”.

Wnioskodawcą i Beneficjentem projektu jest Gmina, w realizację przedsięwzięcia nie będzie zaangażowana żadna inna instytucja ani podmiot.

W ramach projektu zakupione i zainstalowane zostaną zestawy komputerowe wraz z systemem teleinformatycznym szerokopasmowego dostępu do internetu .

Przedmiotem projektu jest zapewnienie dostępu do interenetu osobom, które zagrożone są wykluczeniem cyfrowym, spowodowanym trudną sytuacją materialną, bądź niepełnosprawnością.

Mieszkańcy Gminy zagrożeni wykluczeniem cyfrowym otrzymają zestawy komputerowe wraz z bezpłatnym dostępem do internetu nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia.

Zrealizowana inwestycja nie będzie wykorzystywana do wykonywania przez Gminę czynności opodatkowanych. Nie będzie zatem związku pomiędzy realizowaniem zadania ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, a wykonywaniem przez zarządzających czynności opodatkowanych na powstałym majątku.

Mienie powstałe w wyniku realizacji ww. projektu nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności o charakterze cywilnoprawnym generujących podatek VAT należny.

Towary i usługi, które zostaną nabyte przy udziale środków unijnych, nie posłużą czynnościom opodatkowanym.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – zakupy towarów i usług nie posłużą czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia podatku należnego o podatek zapłacony przy nabyciu towarów/usług w ramach realizowanej inwestycji, należało uznać za prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, a w szczególności wykorzystania mienia do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.