IBPP3/443-62/15/JP | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wydarzenia komercyjnego organizowanego przez gminę w czasowym zbiegu z imprezami organizowanymi w ramach projektu
IBPP3/443-62/15/JPinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. podatek naliczony
 3. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 października 2014 r. (data wpływu 21 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 26 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wydarzenia komercyjnego organizowanego przez Wnioskodawcę poza projektem pod nazwą „...” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wydarzenia komercyjnego organizowanego przez Wnioskodawcę poza projektem pod nazwą „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 26 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 13 stycznia 2015 r. nr IBPP3/443-1277/14/JP.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 26 stycznia 2015 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina jest beneficjentem projektu pod nazwą „...” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 (Priorytet III. Turystyka, działanie 3.4 Promocja Turystyki). Realizacja tego projektu rozpoczęła się w 2009 roku i trwała ponad 2 lata.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie promocji oferty turystycznej Gminy mającej na celu wzrost jej rozpoznawalności.

Projekt obejmuje następujące imprezy:

 • Ogólnopolskie Zawody Baloniarskie – 3 edycje,
 • Ogólnopolskie Zawody Triathlonowe – 3 edycje,
 • Spartakiada młodzieży ...,
 • Ogólnopolskie Zawody Kolarskie – 2 edycje,
 • Ogólnopolskie Biegi Przełajowe,
 • Para Olimpiada,
 • Turniej Orlików,
 • 600 lat Gminy,
 • Rowerem od hałdy do hałdy.

W ramach projektu zostanie również opracowana strategia rozwoju turystyki w Gminie poprzedzona przeprowadzeniem badań ankietowych, promocja walorów turystycznych poprzez budowę interaktywnego serwisu internetowego, wydanie plakatów, folderów, przeprowadzenie spotów w mediach, oraz wydanie filmu reklamowego o gminie i regionie wraz z jego atrakcjami turystycznymi.

Towary i usługi zakupione w celu realizacji finansowanego projektu nie są nie były i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wykonywanymi przez Gminę. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług i składa deklaracje VAT–7. Wszelkie dokumenty księgowe (w tym faktury VAT) związane z realizowanym projektem wystawiane są na rzecz beneficjenta projektu, czyli Gminę.

Oprócz ww. imprez finansowanych w sposób powyżej opisany Gmina organizuje na swoim terenie różne inne wydarzenia ją promujące, które są niezwiązane z ww. projektem, w szczególności nie są finansowane w ramach ww. projektu, lecz np. ze środków własnych Gminy. Przykładowo – w czasie trwania imprezy „...” zorganizowano imprezę masową finansowaną w ramach projektu – ogólnodostępny koncert. Wstęp na koncert był bezpłatny i nielimitowany. Przed powyższym koncertem zorganizowano niezależne od realizacji projektu pt. „...” wydarzenie (zwane dalej „występem artystycznym”), które obejmowało występ kabaretu i koncert zespołu muzycznego. Wstęp na „występ artystyczny” był płatny – osoby uczestniczące w późniejszej imprezie masowej – koncercie – finansowanej w ramach „...” nie mogły swobodnie uczestniczyć w „występie artystycznym” – mogły to zrobić jedynie po zakupie biletu wstępu. „Występ artystyczny” nie był finansowany ze środków przeznaczonych na organizację imprezy „...”, ani żadnej z imprez organizowanych w ramach projektu „...”. „Występ artystyczny” został sfinansowany ze środków własnych Wnioskodawcy i biletów wstępu. „Występ artystyczny” nie miał z realizacją ww. projektu finansowanego innego związku jak tylko czasokres, w którym się odbywał, podobnie jak wiele imprez promujących Gminę organizowanych w okresie realizacji projektu.

Ponadto, pismem z 26 stycznia 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił opis stanu faktycznego wskazując, że na fakturach dokumentujących towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji tzw. „występu artystycznego” jako nabywca wskazany jest Wnioskodawca – Gmina. Gmina dokonywała zakupów związanych z „występem artystycznym” w okresie 13 sierpień – 24 sierpień 2010 r. Towary i usługi nabywane na potrzeby „występu artystycznego” nie były związane wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. Z chwilą nabycia towarów i usług na potrzeby „występu artystycznego” Gmina nie zamierzała wykorzystać ich wyłącznie dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2):

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wydarzenia komercyjnego organizowanego przez Wnioskodawcę poza projektem pn. „...”, a organizowanego w czasowym zbiegu z imprezami organizowanymi w ramach tego projektu, opisanego w poz. 68 niniejszego wniosku jako „występ artystyczny”...

Stanowisko Wnioskodawcy (do pytania oznaczonego we wniosku nr 2):

Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wydarzenia komercyjnego organizowanego przez Wnioskodawcę poza projektem pn. „...”, a organizowanego w czasowym zbiegu z imprezami organizowanymi w ramach tego projektu.

Wnioskodawca ma zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do „występu artystycznego” opisanego w poz. 68 niniejszego wniosku. Wydarzenie to nie jest bowiem finansowane ze środków przeznaczonych na realizację ww. projektu. Przyjęcie odmiennej interpretacji prowadziłoby do odebrania Wnioskodawcy (jak i w zasadzie wszystkim gminom w Polsce – a także innym jednostkom samorządu terytorialnego) prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wszelkich organizowanych przez Wnioskodawcę wydarzeń komercyjnych, mających miejsce w okresie realizowania tych projektów unijnych, które są dofinansowywane, nawet jeżeli wydarzenia te nie są finansowane w ramach tych projektów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wskazano powyżej najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi podatku VAT realizację prawa do odliczenia jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy – w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r. – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym – krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Gmina) zrealizowała projekt pod nazwą „...” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Gmina organizuje na swoim terenie różne inne wydarzenia ją promujące, które są niezwiązane z ww. projektem, w szczególności nie są finansowane w ramach ww. projektu, lecz np. ze środków własnych Gminy. Przykładowo – w czasie trwania imprezy „...” zorganizowano imprezę masową finansowaną w ramach projektu – ogólnodostępny koncert. Wstęp na koncert był bezpłatny i nielimitowany. Przed powyższym koncertem zorganizowano niezależne od realizacji projektu pt. ...” wydarzenie (zwane dalej „występem artystycznym”), które obejmowało występ kabaretu i koncert zespołu muzycznego. Wstęp na „występ artystyczny” był płatny – osoby uczestniczące w późniejszej imprezie masowej – koncercie – finansowanej w ramach „...” nie mogły swobodnie uczestniczyć w „występie artystycznym” – mogły to zrobić jedynie po zakupie biletu wstępu. „Występ artystyczny” został sfinansowany ze środków własnych Wnioskodawcy i biletów wstępu. „Występ artystyczny” nie miał z realizacją ww. projektu finansowanego innego związku jak tylko czasokres, w którym się odbywał, podobnie jak wiele imprez promujących Gminę organizowanych w okresie realizacji projektu.

Na fakturach dokumentujących towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji tzw. „występu artystycznego” jako nabywca wskazany jest wnioskodawca – Gmina. Gmina dokonywała zakupów związanych z „występem artystycznym” w okresie 13 sierpień – 24 sierpień 2010 r. Towary i usługi nabywane na potrzeby „występu artystycznego” nie były związane wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. Z chwilą nabycia towarów i usług na potrzeby „występu artystycznego” Gmina nie zamierzała wykorzystać ich wyłącznie dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W cytowanym art. 86 ustawy prawodawca zezwolił na odliczenie podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Istnienie bezpośredniego związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jest traktowane jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku w ww. Dyrektywie 2006/112/WE Rady. Przepisy Rozdziału 1–4 Tytułu X Dyrektywy VAT (art. 167 i nast.) wprowadzają podstawową regułę wspólnego systemu podatku VAT, zgodnie z którą podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, natomiast prawo takie nie przysługuje w przypadku dokonywania transakcji zwolnionych lub nieopodatkowanych.

Z ugruntowanego orzecznictwa TSUE wynika, że aby podmiot miał prawo do odliczenia VAT, musi on być podatnikiem w rozumieniu przepisów dyrektywy, a po drugie towary i usługi powinny być używane do celów transakcji podlegających opodatkowaniu (zob. np. wyrok z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-137/02, pkt 24). Dostawa towarów, jak i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu, o ile są wykonywane przez podatnika podatku od towarów i usług, działającego w tym charakterze.

Warunek zachowania związku zakupów z działalnością opodatkowaną był również akcentowany w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W orzeczeniu z dnia 6 kwietnia 1995 r., (w sprawie C-4/94, BLP Group plc v. Commissioners of Customs Excise) TSUE stwierdził, że powstanie prawa do odliczenia podatku jest uzależnione od bezpośredniego i niezwłocznego związku z transakcjami opodatkowanymi (ang. direct and immediate link with the taxable transactions ). Także w wyroku z dnia 8 czerwca 2000 r. (w sprawie C-98/98, Commissioners of Customs and Excise a Midland Bank plc), TSUE nie miał wątpliwości, że artykuł 2 Pierwszej Dyrektywy i artykuł 17 ust. 2, 3 i 5 Szóstej Dyrektywy w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych należy interpretować w taki sposób, aby warunkiem odliczenia przez podatnika VAT oraz podstawą do ustalenia zakresu tego prawa było zasadniczo istnienie bezpośredniego związku pomiędzy daną transakcją nabycia a daną transakcją (lub transakcjami) sprzedaży, uprawniającymi do dokonania odliczenia. Ponadto Trybunał w wyroku z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie C-437/06 Securenta przesądził, że w sytuacji gdy podatnik wykonuje działalność gospodarczą i działalność niemającą charakteru gospodarczego, prawo do odliczenia z tytułu ewentualnych wydatków jest dopuszczalne jedynie w zakresie, w jakim wydatki te można przyporządkować działalności gospodarczej podatnika.

W wyroku w sprawie Portugal Telecom SGPS SA. (C-496/11 26.09.2012 r.) TSUE zauważył, że jeżeli towary i usługi są wykorzystywane przez podmiot w celu dokonywania jednocześnie transakcji gospodarczych dających prawo do odliczenia i transakcji gospodarczych niedających prawa do odliczenia, odliczenie jest dopuszczalne jedynie w części VAT, który jest proporcjonalny do kwoty przypadającej na pierwsze transakcje i krajowy organ podatkowy może przewidzieć jedną z metod ustalania prawa do odliczenia wymienionych w rzeczonym art. 17 ust. 5 VI Dyrektywy. Jeżeli towary i usługi są jednocześnie wykorzystywane do działalności gospodarczej i działalności niegospodarczej, art. 17 ust. 5 VI Dyrektywy nie znajduje zastosowania, a metody odliczenia i podziału są określane przez państwa członkowskie, które przy wykonywaniu tego prawa powinny uwzględniać cel i systematykę VI Dyrektywy i w tym celu przewidzieć metodę obliczania rzeczywiście odzwierciedlającą część wydatków faktycznie przypadających odpowiednio na każdy z tych dwóch rodzajów działalności.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy ustawy o VAT oraz orzecznictwo TSUE należy uznać, że Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wyłącznie w części, w jakiej zakupy dokonane w celu organizacji tzw. „występu artystycznego”, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jak wynika z okoliczności sprawy, towary i usługi nabywane na potrzeby „występu artystycznego” nie były związane wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. Wnioskodawca nie zamierzał wykorzystywać ich wyłącznie dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Tym samym oznacza to, że stosownie do poczynionych na wstępie ustaleń, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wyłącznie w części w jakiej towary i usługi nabywane w związku z tzw. „występem artystycznym” były związane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Podatek naliczony związany z tzw. „występem artystycznym”, w części, w jakiej był wykorzystywany do celów innych niż działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem VAT, w świetle art. 86 ust. 1, nie podlega odliczeniu.

Mając na uwadze powołane wyżej okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy należy uznać, że stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do „występu artystycznego”, jest nieprawidłowe, bowiem w części w jakiej zakupy towarów i usług nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT odliczenie nie będzie Wnioskodawcy przysługiwało.

Organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i dotyczy wyłącznie sprawy przedstawionej we wniosku, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowoprawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Końcowo Organ zauważa, że w zakresie objętym przedstawionym we wniosku stanem faktycznym dotyczącym możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.