IBPP3/443-566/13/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na budowie sal gimnastycznych przy zespole szkół

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2013r. (data wpływu 13 maja 2013r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 lipca 2013r. (data wpływu 9 lipca 2013r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług w ramach zadania „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2013r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług w ramach zadania „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 lipca 2013r. (data wpływu 9 lipca 2013r.).

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z dnia 9 lipca 2013r., ukształtował się następujący stan faktyczny:

Przedmiotem projektu była budowa sal gimnastycznych przy Zespole Szkół. Inwestycja zostanie dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa z działania 8.2. Infrastruktura placówek: oświaty. Zakres projektu obejmował budowę sal gimnastycznych, które zostały połączone z budynkami dydaktycznymi (szkoła) za pomocą, łącznika od istniejącego wejścia do budynku szkoły. W łącznikach znajdują się obszerne hole wejściowe. We fragmencie wejściowym zostały wybudowane szatnie ogólne dla dzieci. Obiekty te składają się z dwóch części o różnorodnej formie architektonicznej każdy, ale oparte są na prostych bryłach geometrycznych. Łączniki składają się z jednego prostopadłościanu wieńczonego dachem łukowym, sale mają formę półwalca. W obrębie wejścia do sali znajdują, się dwie przebieralnie połączone bezpośrednio z łazienką. Obok przebieralni toaleta dla osób niepełnosprawnych. Pokój trenera jest usytuowany przy wejściu do sal. Poza wejściem głównym znajdują się wejścia do magazynu sprzętu oraz na boisko szkolne.

Budynki zostały wyposażone w następujące instalacje: wod-kan, co., elektryczną, odgromową, wentylację mechaniczną. Koszty utrzymania sal pokrywane są z budżetu gminy.

W obiektach tych nie będą świadczone żadne usługi, nie przewiduje się pobierania opłat za wynajem, sprzedaży biletów itp. wobec czego nie będzie uzyskiwany przychód, który generowałby podatek należny.

Czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT jest Gmina, która w składanych deklaracjach VAT-7 rozlicza wszystkie czynności przypisane gminie.

Ww. inwestycja związana jest z wykonywaniem przez Gminę zadań własnych, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art. 7 pkt 10 (Dz. U. z 2001, nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących po stronie Gminy podatek należny.

Faktury dokumentujące towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu zostały wystawione na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług w ramach zadania pn. „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane pismem z dnia 5 lipca 2013r.):

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług w ramach zadania pn. „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo bądź niepodlegające opodatkowaniu, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o VAT. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (Gmina) zrealizował projekt pn. „...”.

W obiektach tych nie będą świadczone żadne usługi, nie przewiduje się pobierania opłat za wynajem, sprzedaży biletów itp. wobec czego nie będzie uzyskiwany przychód, który generowałby podatek należny.

Nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących po stronie Gminy podatek należny.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane przez Wnioskodawcę (tj. Gminę) towary i usługi – brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca w treści wniosku jednoznacznie wskazał, iż nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących po stronie Gminy podatek należny.

Wnioskodawca nie ma więc prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.