IBPP3/443-444/15/ASz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku z realizowanego w okresie 2011-2015r. projektu.
IBPP3/443-444/15/ASzinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. podatek naliczony
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 3 czerwca 2015 r. (data wpływu 8 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 3 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku z realizowanego w okresie 2011-2015r. projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 3 sierpnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku z realizowanego w okresie 2011-2015r. projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny uzupełniony pismem z 3 sierpnia 2015 r. :

Gmina G. w dniu 19 lutego 2014 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna otrzymała wsparcie na podstawie umowy o dofinansowanie nr XXX z 15 maja 2015r. pod nazwą „...”.

Zadanie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Całkowity koszt projektu został określony w Umowie na kwotę 933 066,87 zł. Wydatki kwalifikowane zostały określone w umowie o dofinansowanie projektu w wysokości 870 074,30zł, a przyznane wsparcie wyniesie 739 563,15 zł, co stanowiło 85% wydatków kwalifikowanych. Termin realizacji projektu został określony na okres od 23 sierpnia 2011 r. do 30 czerwca 2015r. Środki na realizację projektu pochodzą z:

  • dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w 85%,
  • środków własnych Beneficjenta w wysokości 15%.

Przedmiotem projektu jest budowa bazy okołoturystycznej i aktywnych form turystyki w sołectwach S. i Ł.

W ramach infrastruktury aktywnego wypoczynku i okołoturystycznej projekt obejmuje zakup gruntu w S. oraz stworzenie na tym terenie kompleksu, na który składa się: przebudowanie istniejącego boiska, nowe boisko do piłki siatkowej plażowej, korty tenisowe, zewnętrzny stół do ping-ponga, piramida linowa do wspinania oraz teren do grillowania. Teren zostanie wyposażony w odpowiedni system komunikacyjny: ciąg pieszo-jezdny z placem, ścieżka żwirowa, parking oraz wyposażenie dodatkowe – ławeczki, kosze na śmieci, ogrodzenie. Boisko do piłki nożnej w S. doposażone zostanie w trybuny stalowe dla widzów. W ramach projektu przewidziano również wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie placu zabaw w Ł.

Gmina zgodnie z dokumentacją RPO WSL 2007-2013 zobowiązana jest załączyć do wniosku o płatność informację czy jest czynnym podatnikiem VAT i czy ma możliwość odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu „...”.

Gmina zarejestrowana została przez Urząd Skarbowy w W. jako podatnik od towarów i usług o numerze NIP: xxx. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT od 2001 roku i składa deklaracje VAT-7.

Towary i usługi nabyte przez Wnioskodawcę w ramach realizacji opisanego projektu „...” nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz nie służą i nie będą służyły w przyszłości żadnym czynnościom opodatkowanym.

Wnioskodawca informuje, że efektem planowanego przedsięwzięcia jest realizacja celów społecznych związanych z podniesieniem atrakcyjności i konkurencyjności Gminy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarowi usług z realizowanego w okresie 2011-2015r. projektu „...” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług z realizowanego w okresie 2011-2015r. projektu „...” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustaw o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Z treści przywołanej powyżej regulacji art. 86 ust. 1 jednoznacznie wynika, że prawodawca uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykorzystywania towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Nabyte towary i usługi muszą w sposób niewątpliwy służyć czynnościom opodatkowanym. Okoliczności towarzyszące konkretnej transakcji zakupu towaru lub usługi powinny wskazywać jednoznacznie, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej podatnika.

W rozpatrywanej sprawie (jak wynika z wniosku), podatek naliczony dotyczący zrealizowanego projektu nie ma w związku z czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawcy.

Wobec powyższego, w związku z zaprezentowanym we wniosku opisem sprawy, z którego jednoznacznie wynika, iż nabyte towary i usługi na potrzeby realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku z realizowanego w okresie 2011-2015r. projektu pn. „...”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
IBPP3/4512-351/15/UH | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ITPP2/4512-498/15/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.