IBPP3/443-221/13/JP | Interpretacja indywidualna

Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu polegającego na tworzeniu infrastruktury technicznej służącej do usprawnienia obrotu produktami rybackimi
IBPP3/443-221/13/JPinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek naliczony
 3. podmiot niezarejestrowany
 4. projekt
 5. rolnik ryczałtowy
 6. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2013r. (data wpływu 20 lutego 2013r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 kwietnia 2013r. (data wpływu 12 kwietnia 2013r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2013r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 kwietnia 2013r. (data wpływu 12 kwietnia 2013r.).

W przedmiotowym wniosku uzupełnionym pismem z dnia 9 kwietnia 2013r. ukształtowało się następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca pracuje „na etacie” w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony nie prowadzi działalności gospodarczej. Dodatkowo Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne, bez działów specjalnych. Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT w rolnictwie, odrzuca możliwość przejścia w przyszłości na ten sposób opodatkowania się. Wnioskodawca nie rozlicza obecnie i nie będzie rozliczał w przyszłości podatku VAT zawartego w cenie nabywanych towarów i usług.

Wnioskodawca zamierza uzyskać pomoc finansową z programów UE w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Pomoc ma polegać na refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych na:

 • budowę oraz uruchomienie strony internetowej,
 • zakup samochodu dostawczego o DMC do 3,5 t,
 • zakup przyczepy samochodowej DMC min. 1600 kg,
 • zakup basenów do transportu ryb 1,2 – 2,0 m3,
 • zakup basenów do transportu ryb 1,0 – 1,4 m3,
 • zakup basenu do stacjonarnej sprzedaży ryb,
 • zakup 4 sztuk pomp napowietrzających Hilea ACO 500,
 • zakup przewoźnej wędzarni ryb.

W tym działaniu podatek VAT nie jest uznawany za koszt kwalifikowany, z wyjątkiem sytuacji gdy podatek ten jest (został) rzeczywiście i nieodwołalnie zapłacony przez podatnika i nie ma on możliwości odzyskania go (zgodnie z art. 55 ust. 5 lit a rozporządzenia Rady WE nr 1198/2006).

Zakupy o których mowa we zostaną dokonane w ramach projektu pn. „...”. Dokonane przez Wnioskodawcę zakupy towarów i usług na potrzeby realizacji projektu, zostaną udokumentowane wystawieniem faktur VAT, w których Wnioskodawca będzie figurował jako nabywca.

Dokonane zakupy nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Będą one wykorzystywane wyłącznie w działalności rolniczej rolnika ryczałtowego, korzystającej ze zwolnienia z podatku VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT). Dokonane zakupy nie będą generowały podatku należnego.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT (wykonuje wyłącznie czynności zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 9 kwietnia 2013r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy (sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 9 kwietnia 2013r.):

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (...).

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Wskazać w tym miejscu wypada iż, stosownie do postanowień art. 96 ust. 3 ustawy o VAT, podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego

Zaznaczenia wymaga, iż zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”, po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza uzyskać pomoc finansową z programów UE w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na realizację projektu pn. „...”.

Dokonane przez Wnioskodawcę zakupy towarów i usług na potrzeby realizacji projektu, zostaną udokumentowane wystawieniem faktur VAT, w których Wnioskodawca będzie figurował jako nabywca. Dokonane zakupy nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Będą one wykorzystywane wyłącznie w działalności rolniczej rolnika ryczałtowego, korzystającej ze zwolnienia z podatku VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT). Dokonane zakupy nie będą generowały podatku należnego. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT (wykonuje wyłącznie czynności zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT).

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania, w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, a dokonane zakupy nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu, należało uznać za prawidłowe.

Należy zauważyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zaznaczenia zatem wymaga, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie dla celów rozliczeń podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług w ramach zakreślonego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego zawartego w niniejszym wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.