IBPP3/443-151/14/JP | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia w całości lub w części kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług w związku z realizacją projektu polegającego na opracowaniu systemów umożliwiających nawigację i sterowanie statkiem powietrznym mimo powstałej awarii
IBPP3/443-151/14/JPinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatnik
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 lutego 2014 r. (data wpływu 12 lutego 2014 r.), uzupełnionym pismem z 7 maja 2014 r. (data wpływu 13 maja 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia w całości lub w części kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia w całości lub w części kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem 7 maja 2014 r. (data wpływu 13 maja 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 30 kwietnia 2014 r. Nr IBPP3/443-15/14/JP.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 7 maja 2014 r., został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Konsorcjum w skład którego wchodzi Politechnika R im...., Politechnika W , Instytut L zawarło umowę w dniu 12 września 2013 r. z Narodowe Centrum Badań i (Rozwoju na wykonanie projektu badawczego „M”. Konsorcjum uzyska refundację poniesionych kosztów. Jednostki naukowe uzyskują, refundację w wysokości 100% a Wnioskodawca (Przedsiębiorstwo E sp. z o.o.) w wysokości 80%. Celem projektu badawczego jest opracowanie metod, urządzeń i systemu sterowania samolotem uwzględniającego sytuacje podwyższonego ryzyka. W projekcie opracowane zostaną systemy umożliwiające nawigację i sterowanie statkiem powietrznym mimo powstałej awarii – Metody i algorytmy opracowane i przetestowane zostaną z wykorzystaniem środowiska symulacyjnego, a następnie będą zaimplementowane do lotniczych układów sterowania i przetestowane w locie na pokładzie samolotu pilotowanego przez człowieka oraz bezzałogowych statkach powietrznych. Opracowane w projekcie metody i algorytmy nawigacji i sterowania zaimplementować można przede wszystkim w samolotach wyposażonych w systemy pośredniego sterowania (Fly-by-Wire) samolotów lotnictwa ogólnego oraz w bezzałogowych statkach powietrznych. Projekt przewiduje prace koncepcyjne, zadania przygotowujące zaplecze badawcze, właściwe prace nad stworzeniem algorytmów oraz badania opracowanych rozwiązań.

Czas realizacji projektu 36 miesięcy upływa 30 września 2016 r.

Firma E opracowała i przebadała platformę bezzałogową wraz z naziemną stacją kontroli lotu. Brała również udział w realizacji projektu którego efektem jest opracowanie miniaturowego autopilota współpracującego z układami nawigacji, transmisji danych oraz urządzeniami pomiarowymi wykorzystywanego do sterowania platform bezzałogowych. Zbudowała system ... Od 2009 r. wykonuje loty szkoleniowe . (wykonała ponad 300 lotów). Aktualnie system V tworzy kompletne środowisko treningowe dla w pełni rozwiniętego systemu dowodzenia wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Zdobyta wiedza i doświadczenie zostaną wykorzystane w trakcie przeprowadzanych badań. W ramach projektu badawczego firma E będzie odpowiedzialna za testowane na platformach bezzałogowych w locie powstałych rozwiązań. Zespół firmy E wykonywał będzie niezbędne modyfikacje sprzętowe układów sterowania, które będą wykorzystywane podczas badań w locie. Dostarczy również autorskie rozwiązania niezbędnych układów elektronicznych.

Zgodnie z umową konsorcjum powstałe w toku realizacji projektu wyniki badań naukowych, rozwiązania mające cechy wynalazków, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, projekty, rozwiązania mające cechy utworu w rozumieniu prawa autorskiego, know-how jak również rozwiązania bezpośrednio z nich wynikające pozostaną własnością członka Konsorcjum, który je opracował i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w ustawie o własności przemysłowej. Członkowie konsorcjum udzielają sobie nawzajem nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo licencji na wykorzystanie wytworzonych w projekcie badań. Uznają sobie wzajemnie prawo do publikacji wyników pracy, których jest osoba publikująca i godzą się, aby osoby biorące udział w pracach prezentowały jej wyniki w publikacjach naukowych, artykułach, na sympozjach. Projekt nie jest realizowany na rzecz podmiotu trzeciego. Odbiorcami docelowej technologii rozwijanych w projekcie będą użytkownicy samolotów, służby mundurowe, Siły Zbrojne PP.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju występuje jako strona finansująca a wyniki prac badawczych będą własnością Konsorcjum. Głównym wynikiem projektu „...” będą algorytmy, które można rozwijać oraz implementować w konkretnych produktach. Podczas implementacji rozwiązań do produktu finalnego czy demonstratorów technologii, niezbędne będą dalsze badania oraz prace rozwojowe. W ramach projektu realizowanego w ramach programu PBS dofinansowaniu podlegają koszty związane z wynagrodzeniami oraz koszty związane z nabyciem materiałów i usług. Materiały zakupione w ramach projektu zostaną w całości zużyte w trakcie realizacji. Zakupy towarów i usług dotyczą wyłącznie części projektu wykonywanego indywidualnie przez Spółkę i nie będą przekazywane Liderowi Konsorcjum. Podmiotem figurującym jako nabywca towarów i usług w fakturach dokumentujących zakupy dokonywane w ramach realizacji projektu będzie E Sp. z o.o.W ramach konsorcjum E Sp. z o. o. jest partnerem projektu i nie będzie dokonywał przekazywania środków finansowych Liderowi projektu. Firma E sp. z o.o. przystąpiła do projektu z zamiarem wykorzystywania jego efektów wyłącznie do czynności opodatkowanych /AT.

Ponadto, Wnioskodawca poinformował, że prawidłowa i pełna nazwa projektu to: „...”, natomiast w dokumentacjach używany jest również skrót nazwy projektu brzmiący: „M”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (skorygowane pismem z 7 maja 2014 r. ):

Czy firmie E będzie przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji opisanego projektu badawczego...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki E, będzie jej przysługiwało prawo do obniżenia podatku VAT należnego o całą kwotę podatku naliczonego wynikających z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji opisanego projektu badawczego.

W trakcie trwania projektu spółka zdobędzie wiedzę dotyczącą opracowania algorytmów nawigacji i sterowania, które wykorzystane zostaną w bieżącej i przyszłej działalności firmy wyłącznie do działalności opodatkowanej. Ustawa o VAT ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się, tym że aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnik nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystywane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia. Spółka dokonuje zakupu materiałów oraz usług w ramach projektu z założeniem, że będą one służyły wykonaniu wyłącznie czynnościom opodatkowanym. Neutralność VAT, wyrażająca się w prawie do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego, związanego z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT jest podstawową zasadą tego podatku (wyrażeniem tej zasady jest m.in. art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3–7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, że możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. System odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że każde nabycie towarów i usług przeznaczonych do czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na to jakie faktycznie będą efekty tej działalności należy uznać za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo - prawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji „zamiaru” wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności.

Zatem, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane w całości do prowadzenia działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości podatku.

Prawo do odliczenia może zostać zrealizowane w terminach określonych w art. 86 ust. 10 - 13.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca w ramach konsorcjum realizuje projekt pod nazwą „...”. W projekcie opracowane zostaną systemy umożliwiające nawigację i sterowanie statkiem powietrznym mimo powstałej awarii – Metody i algorytmy opracowane i przetestowane zostaną z wykorzystaniem środowiska symulacyjnego, a następnie będą zaimplementowane do lotniczych układów sterowania i przetestowane w locie na pokładzie samolotu pilotowanego przez człowieka oraz bezzałogowych statkach powietrznych. Projekt przewiduje prace koncepcyjne, zadania przygotowujące zaplecze badawcze, właściwe prace nad stworzeniem algorytmów oraz badania opracowanych rozwiązań. Głównym wynikiem projektu „...” będą algorytmy, które można rozwijać oraz implementować w konkretnych produktach. Stroną finansującą projekt jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a wyniki prac badawczych będą własnością Konsorcjum. W ramach projektu realizowanego w ramach programu PBS dofinansowaniu podlegają koszty związane z wynagrodzeniami oraz koszty związane z nabyciem materiałów i usług. Czas realizacji projektu 36 miesięcy upływa 30 września 2016 r. Zgodnie z umową konsorcjum powstałe w toku realizacji projektu wyniki badań naukowych, rozwiązania mające cechy wynalazków, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, projekty, rozwiązania mające cechy utworu w rozumieniu prawa autorskiego, know-how jak również rozwiązania bezpośrednio z nich wynikające pozostaną własnością członka Konsorcjum, który je opracował i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w ustawie o własności przemysłowej. Członkowie konsorcjum udzielają sobie nawzajem nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo licencji na wykorzystanie wytworzonych w projekcie badań. Uznają sobie wzajemnie prawo do publikacji wyników pracy, których jest osoba publikująca i godzą się, aby osoby biorące udział w pracach prezentowały jej wyniki w publikacjach naukowych, artykułach, na sympozjach. Projekt nie jest realizowany na rzecz podmiotu trzeciego. Odbiorcami docelowej technologii rozwijanych w projekcie będą użytkownicy samolotów wyposażonych w system „Fly-by-Wire”, służby mundurowe, Siły Zbrojne PP. Materiały zakupione w ramach projektu zostaną w całości zużyte w trakcie realizacji. Zakupy towarów i usług dotyczą wyłącznie części projektu wykonywanego indywidualnie przez Wnioskodawcę i nie będą przekazywane Liderowi Konsorcjum. Podmiotem figurującym jako nabywca towarów i usług w fakturach dokumentujących zakupy dokonywane w ramach realizacji projektu będzie Wnioskodawca. W ramach konsorcjum Wnioskodawca jest partnerem projektu i nie będzie dokonywał przekazywania środków finansowych Liderowi projektu. Wnioskodawca przystąpił do projektu z zamiarem wykorzystywania jego efektów wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że ostatecznym celem i zamiarem Wnioskodawcy w momencie realizacji projektu jest wykorzystanie efektów badawczych do działalności opodatkowanej.

Jak wskazano powyżej, dla określenia prawa do odliczenia, istotny jest zamiar z jakim dokonywany jest zakup towaru lub usługi w momencie nabycia, a w przedmiotowej sprawie projekt realizowany jest z założeniem, że jego efekty będą służyły wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi, tj. związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Jak sam wskazał Wnioskodawca, przystąpił on do projektu z zamiarem wykorzystywania jego efektów wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT.

W konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług nabytych w związku z realizacją projektu pod nazwą „...”, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo należy podkreślić, że zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem wskazać, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, że faktycznie towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu będą związane wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do pozostałych partnerów projektu, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP2/4512-10571/15/KK | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ITPP2/4512-239/15/AW | Interpretacja indywidualna

podatnik
ITPP3/4512-310/15/AT | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.