IBPP3/443-1479/14/UH | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”
IBPP3/443-1479/14/UHinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 10 lutego 2015 r. (data wpływu 12 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 lutego 2015 r. (data wpływu 12 lutego 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 6 lutego 2015 r. znak: IBPP3/443-1479/14/UH.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 10 lutego 2015 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Fundacja ... (Wnioskodawca) świadczy usługi oznaczone symbolem PKWiU 9499 Z. jako usługi świadczone przez organizacje członkowskie gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe), które zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione z podatku VAT. Ww. usługi świadczone są przez Wnioskodawcę nieodpłatne czyli bez wynagrodzenia. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi działalności odpłatnej. W związku z powyższym Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

Aktualnie Wnioskodawca realizuje umowę przyznania pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, może zaliczyć poniesione wydatki brutto jako koszt kwalifikowany, który w całości podlega zwrotowi w ramach wniosku o płatność. Brak stosownego dokumentu do Izby Skarbowej uniemożliwi zaliczenie poniesionych wydatków brutto jako koszt kwalifikowany.

W uzupełnieniu wniosku wskazano: tytuł projektu: „...”. Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom LGD bezpłatnych zajęć skałkowych organizowanych na kompleksie skalnym. Projekt zostanie zrealizowany do 30 marca 2015 r. Zajęcia odbywać się będą w weekendy przez okres jednego miesiąca. W związku z realizacją projektu zostaną zakupione usługi: obsługa zajęć skałkowych i towary dla uczestników: woda, kiełbasa, kapusta, pieczywo, ketchup, musztarda, drewno, batoniki, bryloki pamiątkowe, sztućce oraz tacki plastikowe. Efektem realizowanego projektu będzie podniesienie jakości życia społeczności lokalnej przez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Efekty projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w jakimkolwiek zakresie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług generujących podatek należny. Zakupione towary i usługi na realizację ww. projektu udokumentowane będą fakturami VAT. Z efektów realizowanego projektu skorzystają nieodpłatnie mieszkańcy terenu LGD, będą oni mieli możliwość bezpłatnego zapoznania się z lokalnymi walorami przyrody umożliwiającymi aktywne spędzanie wolnego czasu.

Ponadto Wnioskodawca wyjaśnił rozbieżności w opisie zdarzenia przyszłego (poz. 68 wniosku ORD-IN): Fundacja nie świadczy usług odpłatnie. Fundacja świadczy tylko usługi nieodpłatnie. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, tj. nie dokonuje odpłatnego świadczenia usług i odpłatnej dostawy towarów. Fundacja nie dokonuje odpłatnej sprzedaży, a co za tym idzie nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. l13 ust. l ustawy o podatku od towarów i usług gdyż łącznie w poprzednim roku podatkowym ani obecnym nie przekroczyła kwoty 150.000 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją małego projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007– 2013...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją ww. projektu.

Otrzymanie powyższej interpretacji podatkowej jest niezbędne celem złożenia wniosku o płatność do Samorządu Województwa w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”. Projekt zostanie zrealizowany do 30 marca 2015 r. Zajęcia odbywać się będą w weekendy przez okres jednego miesiąca. W związku z realizacją projektu zostaną zakupione usługi: obsługa zajęć skałkowych i towary dla uczestników: woda, kiełbasa, kapusta, pieczywo, ketchup, musztarda, drewno, batoniki, bryloki pamiątkowe, sztućce oraz tacki plastikowe. Z efektów realizowanego projektu skorzystają mieszkańcy terenu LGD, którzy będą mieli możliwość bezpłatnego zapoznania się z lokalnymi walorami przyrody umożliwiającymi aktywne spędzanie wolnego czasu. Efekty projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w jakimkolwiek zakresie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług generujących podatek należny. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w omawianej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Opis sprawy jednoznacznie wskazuje, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a efekty projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w jakimkolwiek zakresie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług generujących podatek należny.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-1479/14/UH | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.