IBPP3/443-1468/14/JP | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – budowa obiektów sportowych
IBPP3/443-1468/14/JPinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 września 2014 r. (data wpływu 2 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z budową obiektów sportowych w ramach realizacji projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z budową obiektów sportowych w ramach realizacji projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółdzielnia) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa miesięczne deklaracje VAT. Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013 na realizację projektu pn. „...”.

Projekt ten obejmuje:

  1. koszty kwalifikowane brutto dla budowy obiektów sportowych (boiska wielofunkcyjnego, siłowni terenowej, oraz placu zabaw),
  2. koszty kwalifikowane netto dla przebudowy pawilonu wielofunkcyjnego. Umowa o realizację projektu podpisana została przez Spółdzielnię 27 marca 2014 r. a zakończenie projektu nastąpi 30 listopada 2014 r.

Budowa obiektów sportowych została zakończona 24 czerwca 2014 r. – faktura nr ...

Faktury dokumentujące budowę obiektów sportowych (boisko wielofunkcyjne, siłownia terenowa, plac zabaw) wystawiane są na Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie będzie pobierał opłat od osób korzystających z boiska wielofunkcyjnego, siłowni terenowej, placu zabaw. Obiekty te będą udostępniane nieodpłatnie. Obiekty sportowe są ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych. Z tytułu wykorzystania obiektów sportowych Wnioskodawca nie będzie osiągał obrotu opodatkowanego podatkiem VAT – są to czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fakt budowy obiektów sportowych podyktowany był zapotrzebowaniem społecznym mieszkańców Spółdzielni na osiedlu i wpisuje się w zakres działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Wnioskodawcy na podstawie § 5 ust. 1 i § 98 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ....

§ 5 ust.1: Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych oraz gospodarczych, społecznych i oświatowo-kulturalnych członków i ich rodzin.

§ 98 ust. 1: Spółdzielnia prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną na rzecz jej członków oraz osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawa do lokali lub ich odrębną własność, a niebędących członkami Spółdzielni oraz dla pozostałych osób zamieszkujących w Spółdzielni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 1):

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabytych w celu realizacji projektu opisanego w stanie faktycznym, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w części dotyczącej budowy obiektów sportowych...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Spółdzielni nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabytych w celu realizacji projektu opisanego w stanie faktycznym, zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy VAT w części dotyczącej budowy obiektów sportowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt pn. „...”, w ramach którego wybudował obiekty sportowe (boisko wielofunkcyjne, siłownię terenową oraz plac zabaw). Umowa o realizację projektu podpisana została 27 marca 2014 r., budowa obiektów sportowych została zakończona 24 czerwca 2014 r. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa miesięczne deklaracje VAT. Faktury dokumentujące budowę obiektów sportowych (boisko wielofunkcyjne, siłownia terenowa, plac zabaw) wystawiane są na Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie będzie pobierał opłat od osób korzystających z boiska wielofunkcyjnego, siłowni terenowej, placu zabaw. Obiekty te będą udostępniane nieodpłatnie. Obiekty sportowe są ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych. Z tytułu wykorzystania obiektów sportowych Wnioskodawca nie będzie osiągał obrotu opodatkowanego podatkiem VAT – są to czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

W tak przedstawionym opisie stanu faktycznego wątpliwości Wnioskodawcy budzi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabytych w celu realizacji projektu w części dotyczącej budowy obiektów sportowych.

Jak już nadmieniono wyżej, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek realizowanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku dokonanych na potrzeby realizacji projektu zakupów, w części dotyczącej budowy obiektów sportowych, z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że z tytułu wykorzystania obiektów sportowych Wnioskodawca nie będzie osiągał obrotu opodatkowanego podatkiem VAT. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu pn. „...”, w części dotyczącej budowy obiektów sportowych .

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabytych w celu realizacji projektu w części dotyczącej budowy obiektów sportowych, jest prawidłowe.

Końcowo Organ informuje, że w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z przebudową pawilonu wielofunkcyjnego w ramach realizacji projektu pn. „...”, zostanie wydane odrębne rozstrzygniecie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPPP3/443-1046/14-2/RD | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IBPP3/443-832/14/ASz | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP3/443-1003/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.