IBPP3/443-1398/14/UH | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”
IBPP3/443-1398/14/UHinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 27 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z 12 lutego 2015 r. (data wpływu 13 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 12 lutego 2015 r. (data wpływu 13 lutego 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 20 stycznia 2015 r. znak: IBPP3/443-1398/14/UH.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Operacja „...” ma na celu promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez utworzenie ścieżki historyczno-edukacyjnej ...., zakup mundurów oraz wydanie ulotki informacyjnej.

W ramach projektu zakupiono 9 kompletów bluz oraz spodni typu battle dress oraz pare spodni i bluzę HBT. Stroje zostały odpowiednio dostosowane do prowadzenia działalności edukacyjno-turystycznej po przeanalizowaniu zgromadzonych materiałów historycznych.

Członkowie Stowarzyszenia wykonali prace związane z przygotowaniem 21 km ścieżki historycznej. Wyznaczona trasa znajduje się w północno-zachodniej części ..., położona miedzy masywami gór: ... . Ścieżka biegnie po drogach leśnych, polnych oraz asfaltowych. Trasa przebiega częściowo wzdłuż szlaków PTTK (zielony i żółty). Na trasie znajduje się 12 punktów, na których zostały umieszczone tablice informacyjne zawierające opisy wydarzeń historycznych, mapy, oraz repliki fotografii z 1944 r. z czasów działalności partyzanckiej w rejonie .... W sposób szczególny zostały upamiętnione miejsca martyrologii, zrzutowisko alianckie, leśniczówki oraz miejsce katastrofy niemieckiego samolotu na zboczach .... Nazwa ścieżki nawiązuje do działalności powstałej z końcem września 1944 r. jednostki wojskowej .... Trasa nosi imię komendanta Obwodu AK kpt. ... „...”, który w latach 1943–1945 był zaangażowany w tworzenie konspiracji na terenie .... W ramach przygotowanej ścieżki upamiętniono miejsca, gdzie przebywał kpt. .... Z koncern 1944 r. masyw ... stał się miejscem obozowania I batalionu .... W rejonie ... i ... stacjonowało dowództwo pułku. Między poszczególnymi partyzanckimi formacjami znajdowały się punkty kontaktowe w postaci gajówek, leśniczówek i gospodarstw, które zostały opisane i umieszczone na tablicach informacyjnych na trasie ścieżki. Na podstawie zebranych materiałów archiwalnych (ponad kilkaset fotografii zgromadzonych przez członków Stowarzyszenia), dokumentów oraz relacji świadków wydarzeń sprzed 70 lat, udało się zrekonstruować zapomniana historię.

Do ścieżki została wydana broszura opisująca ścieżkę historyczną oraz miejsca konspiracji w rejonie ... w czasie II wojny światowej, zawiera ona fotografie miejsc oraz materiały związane z działalnością żołnierzy AK.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania (złożenia wniosku o płatność) przypada na 30 listopad 2014 r. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o płatność jest indywidualna interpretacja w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Realizacja przedmiotowej operacji nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast przyczyni się do promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że Stowarzyszenie zakupiło towary i usługi dotyczące projektu pn. „...” w okresie od 20 sierpnia 2014 r. do 1 października 2014 r. W związku z realizacją ww. projektu zostały nabyte następujące towary i usługi: elementy ścieżki: tablice informacyjne duże i mniejsze, głazy, mundury historyczne i ulotka informacyjna. Zakupione towary i usługi w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ścieżka historyczno-edukacyjna jest ogólnodostępną, korzystanie z niej jest bezpłatne i ulotki również rozdawane są bezpłatnie. Wszystkie zakupy związane z realizacją ww. projektu udokumentowane są fakturami VAT, w których Stowarzyszenie figuruje jako nabywca. Realizacja opisanego w ORD-IN zadania wpisuje się w zakres zadań i cele Stowarzyszenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup związany z realizacją zadania „...” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup związany z realizacją zadania „...” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym jako podatnik od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3–7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”. W ramach realizacji projektu zakupiono: elementy ścieżki jak tablice informacyjne duże i mniejsze, głazy, mundury historyczne i ulotka informacyjna. Wszystkie zakupy związane z realizacją ww. projektu udokumentowane są fakturami VAT, w których Stowarzyszenie figuruje jako nabywca. Ścieżka historyczno-edukacyjna jest ogólnodostępną, korzystanie z niej jest bezpłatne i ulotki również rozdawane są bezpłatnie. Zakupione, w związku z realizacją projektu towary i usługi, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w omawianej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Opis sprawy jednoznacznie wskazuje, że Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT czynnym, a zakupione, w związku z realizacją projektu towary i usługi, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup związany z realizacją projektu pn. „...”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego stanu faktycznego, w szczególności wykorzystania zakupionych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT i zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-1398/14/UH | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.