IBPP3/443-1391/14/UH | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.
IBPP3/443-1391/14/UHinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 października 2014 r. (data złożenia 31 października 2014 r.) uzupełnionym pismami z 31 grudnia 2014 r. (data złożenia 5 stycznia 2015 r.) i z 8 stycznia 2015 r. (data złożenia 8 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2014 r. złożono ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismami z 31 grudnia 2014 r. (data złożenia 5 stycznia 2015 r.) i z 8 stycznia 2015 r. (data złożenia 8 stycznia 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący opis stanu faktycznego:

...” (Wnioskodawca) nie prowadzi działalności gospodarczej. W roku 2014 Wnioskodawca wydał 2 publikacje: „...” i „...”. Celem publikacji było zarówno umocnienie tożsamości kulturowej mieszkańców obszaru LGD, oparte na zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, jak i promocja obszaru LSR oraz rozwój turystyki religijnej, przez wydanie publikacji o obiektach sakralnych z terenu ... i najbliższych okolic.

Publikacja „...”, obejmie 29 obiektów sakralnych z dekanatów, m.in. ..., ..., ..., .... Publikacja: „...”, obejmie 27 obiektów sakralnych z dekanatów, m.in. ..., ..., ..., ....

W publikacjach zostały opisane i zilustrowane fotografiami budowle sakralne, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościołów. Dzięki publikacji było możliwe poprawienie atrakcyjności turystycznej obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ... przez wskazanie alternatywnych form turystyki religijnej, pogłębienie wiedzy na temat kultury, tradycji i historii regionu, zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców obszaru LSR, promocja kultury regionalnej, tradycji i dziedzictwa historycznego obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju przez pokazanie jej sakralnych podstaw. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. ze zmianami w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 138, poz. 868) Wnioskodawca może być beneficjentem i ubiegać się o pomoc na operacje tzw. „Małe projekty”. Zgodnie z § 4, pkt 3 pod. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia do kosztów kwalifikowalnych „Małych projektów” zalicza się również podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku, gdy Wnioskodawca nie może tego podatku odzyskać z instytucji skarbowej (art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz. UE L 277 z 21.10.2005 roku).

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Działanie zrealizowane w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” jakim było przygotowanie i druk publikacji pt. „...” i „...” miało na celu udokumentować dziedzictwo kulturalne i historyczne jakim są obiekty sakralne znajdujące się na obszarze ... jak i je promować. Wydanie publikacji w żaden sposób nie będzie generować dochodu. Publikacja była dystrybuowana bezpłatnie – znaczna część nakładu została przekazana do parafii, kościołów, które zostały uwzględnione w publikacji jak i do instytucji kultury, gmin z terenu LGD ... – publikacja była dystrybuowana nieodpłatnie osobom zainteresowanym tematyką obiektów sakralnych.

Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT.

Wnioskodawca pragnie prawidłowo przeprowadzić procedurę rozliczenia zrealizowanego projektu i zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej braku możliwości odliczenia podatku VAT od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji pod nazwą „Małe projekty” w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” (Dz.U. z dnia 31.07.2008 r. Nr 138, poz. 868, ze zm.).

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że projekt zrealizowano do 31 grudnia 2013 r. W ramach projektu jednego wydano dwie publikacje.

Tytuł operacji brzmi: „...” – Umowa przyznania pomocy nr ... z dnia 14 października 2014 r. zawarta pomiędzy Samorządem Województwa a Wnioskodawcą. W wyniku realizacji operacji zostały wydane 2 publikacje: „...” i „...”. Wydatki związane z realizacją operacji nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Faktury dotyczące zakupu i usług związanych z realizacją projektu pt. ...” będą wystawione na Wnioskodawcę.

Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7 i nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Towary i usługi na podstawie zrealizowanego projektu nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Te dwie publikacje zostały rozdane nieodpłatnie.

Zakupy związane z realizacją projektu dotyczące tych dwóch publikacji zostały dokonane w drugim półroczu 2014 r. i mylnie podano w piśmie, że do 31 grudnia 2013 r. Wszystkie zakupy związane z realizacją projektu udokumentowane są fakturami VAT, w których jako nabywca widnieje Wnioskodawca. Wnioskodawca zajmuje się tym, którego celem jest promocja regionu, organizowanie konferencji i wydawanie publikacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane w piśmie z 31 grudnia 2014 r.):

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z realizacją projektu – „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w piśmie z 8 stycznia 2015 r.):

Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją wyżej wymienionego projektu dotyczącego wydania dwóch publikacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”. W wyniku realizacji operacji zostały wydane 2 publikacje. Publikacja była dystrybuowana bezpłatnie – znaczna część nakładu została przekazana do parafii, kościołów, które zostały uwzględnione w publikacji jak i do instytucji kultury, gmin z terenu LGD ... oraz osobom zainteresowanym tematyką obiektów sakralnych. Towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wszystkie zakupy związane z realizacją projektu udokumentowane są fakturami VAT, w których jako nabywca widnieje Wnioskodawca. Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7 i nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w omawianej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Opis sprawy jednoznacznie wskazuje, że Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7, oraz towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „ ...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.