IBPP3/443-1349/14/ASz | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach projektu.
IBPP3/443-1349/14/ASzinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 września 2014 r. (data wpływu 12 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem, które wpłynęło 3 lutego 2015 r. oraz pismem, które wpłynęło 5 marca 2015 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło 3 lutego 2015 r., będącym odpowiedzią na wezwanie z 20 stycznia 2015 r. znak IBPP3/443-1349/14/ASz oraz pismem, które wpłynęło 5 marca 2015 r., będącym odpowiedzią na wezwanie z 17 lutego 2015 r. znak IBPP3/443-1349/14/ASz.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie (Wnioskodawca) działa w ramach usług oznaczonych symbolem PKD-9499 Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (wyłącznie statutowa), które zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione z podatku VAT, forma własności – własność prywatna krajowa pozostała.

Cele statutowe – wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi, integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym, podejmowanie działań na rzecz edukacji dzieci i młodzieży. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę są świadczone bezpłatnie, bez wynagrodzenia. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wnioskodawca stara się o przyznanie pomocy w ramach działania Małe Projekty 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Wnioskodawca realizuje projekt, który polega na kompleksowym zagospodarowaniu placu rehabilitacyjno-rekreacyjnego, którego celem jest zwiększenie dostępu do urządzeń i usług w zakresie rehabilitacji oraz rozpowszechniania zdrowego stylu życia. Tym bardziej, że w ramach Wnioskodawcy działają dwa organy wewnętrzne tj. społeczne przedszkole P. w Z. i społeczna szkoła podstawowa w Z.

Stworzony plac rehabilitacyjno-rekreacyjno udostępniany będzie nieodpłatnie ludności miejscowej, zarówno osobom starszym jak i dzieciom i młodzieży, bez pobierania jakichkolwiek opłat. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie miał z tego tytułu żadnych dochodów, nie prowadził będzie nadal działalności gospodarczej, a wszystkie działania są i będą realizowane w ramach działalności statutowej.

Koszt całkowity brutto projektu wynosi 65 092,41 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote , czterdzieści jeden groszy).

Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, a realizowany projekt nie służy wykonywaniu czynnościom opodatkowanym, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu VAT z urzędu skarbowego – art. 88 ust. 3a ustawy o VAT.

Wnioskodawca może poniesione wydatki brutto zaliczyć jako koszt kwalifikowany, który w całości podlega zwrotowi w ramach wniosku o płatność w ramach danego projektu pomocowego. Brak stosownego dokumentu z izby skarbowej, uniemożliwi zaliczenie poniesionych wydatków brutto jako koszt kwalifikowany.

W piśmie, które wpłynęło 3 lutego 2015 r. Wnioskodawca wskazał tytuł projektu – „...”. Okres realizacji projektu –od 31 marca 2014 r. do 31 października 2014 r. Pierwsza faktura była wystawiona 10 września 2014 r. na wykonanie płyty boiska wg kosztorysu umowy, o powierzchni 190 m2, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wg kosztorysu umowy powierzchni 425 m2, druga faktura była wystawiona 14 października 2014 r. na wykonanie ogrodzenia boiska, dostawa i montaż orbitreka (urządzenie rehabilitacji ruchowej), wykonanie dokumentacji projektowej.

Na fakturach VAT dokumentujących nabyte usługi, towary w związku z realizacją projektu ww., widnieje jako nabywca – Wnioskodawca.

Towary usługi nabyte to – wykonanie płyty boiska według kosztorysu umowy, o powierzchni 190 m2, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wg kosztorysu umowy powierzchni 425 m2, wykonanie ogrodzenia boiska, dostawa i montaż orbitreka (urządzenie rehabilitacji ruchowej), wykonanie dokumentacji projektowej.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją danego projektu nie będą służyły Wnioskodawcy interpretacji do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie jest zarejestrowany jako podatnik do podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją małego projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie, które wpłynęło 5 marca 2015 r.):

Analizując art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z powyższym, według Wnioskodawcy, Wnioskodawca, w związku z tym, że nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, gdyż nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, a zakupy – jak wskazuje treść wniosku – nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji, jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga, czy Wnioskodawca faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej, bowiem nie było to przedmiotem wniosku. Informacja ta została potraktowana jako element opisu zdarzenia przyszłego i nie była przedmiotem oceny.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek naliczony
IBPP3/443-1321/14/ASz | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP2/4512-626/15/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.