IBPP3/443-1319/14/UH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 października 2014 r. (data złożenia 31 października 2014 r.) uzupełnionym pismami z 31 grudnia 2014 r. (data złożenia 5 stycznia 2015 r.) i z 8 stycznia 2015 r. (data złożenia 8 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2014 r. złożono ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismami z 31 grudnia 2014 r. (data złożenia 5 stycznia 2015 r.) i z 8 stycznia 2015 r. (data złożenia 8 stycznia 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący opis stanu faktycznego:

...” (Wnioskodawca) nie prowadzi działalności gospodarczej. W roku 2014 Wnioskodawca wydał 2 publikacje: „...” i „...”. Celem publikacji było zarówno umocnienie tożsamości kulturowej mieszkańców obszaru LGD, oparte na zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, jak i promocja obszaru LSR oraz rozwój turystyki religijnej, przez wydanie publikacji o obiektach sakralnych z terenu Ziemi ...j i najbliższych okolic.

Publikacja „...”, obejmie 29 obiektów sakralnych z dekanatów Ziemi ..., m.in. ..., ..., ..., .... Publikacja: „...”, obejmie 27 obiektów sakralnych z dekanatów Ziemi ..., m.in. ..., ..., ..., ....

W publikacjach zostały opisane i zilustrowane fotografiami budowle sakralne, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościołów. Dzięki publikacji było możliwe poprawienie atrakcyjności turystycznej obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia ... przez wskazanie alternatywnych form turystyki religijnej, pogłębienie wiedzy na temat kultury, tradycji i historii regionu, zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców obszaru LSR, promocja kultury regionalnej, tradycji i dziedzictwa historycznego obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju przez pokazanie jej sakralnych podstaw. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. ze zmianami w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 138, poz. 868) Wnioskodawca może być beneficjentem i ubiegać się o pomoc na operacje tzw. „Małe projekty”. Zgodnie z § 4, pkt 3 pod. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia do kosztów kwalifikowalnych „Małych projektów” zalicza się również podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku, gdy Wnioskodawca nie może tego podatku odzyskać z instytucji skarbowej (art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz. UE L 277 z 21.10.2005 roku).

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Działanie zrealizowane w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” jakim było przygotowanie i druk publikacji pt. „...” i „...” miało na celu udokumentować dziedzictwo kulturalne i historyczne jakim są obiekty sakralne znajdujące się na obszarze Ziemi ... jak i je promować. Wydanie publikacji w żaden sposób nie będzie generować dochodu. Publikacja była dystrybuowana bezpłatnie – znaczna część nakładu została przekazana do parafii, kościołów, które zostały uwzględnione w publikacji jak i do instytucji kultury, gmin z terenu LGD Ziemia ... – publikacja była dystrybuowana nieodpłatnie osobom zainteresowanym tematyką obiektów sakralnych.

Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT.

Wnioskodawca pragnie prawidłowo przeprowadzić procedurę rozliczenia zrealizowanego projektu i zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej braku możliwości odliczenia podatku VAT od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji pod nazwą „Małe projekty” w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” (Dz.U. z dnia 31.07.2008 r. Nr 138, poz. 868, ze zm.).

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że projekt zrealizowano do 31 grudnia 2013 r. W ramach projektu jednego wydano dwie publikacje.

Tytuł operacji brzmi: „...” – Umowa przyznania pomocy nr ... z dnia 14 października 2014 r. zawarta pomiędzy Samorządem Województwa a Wnioskodawcą. W wyniku realizacji operacji zostały wydane 2 publikacje: „...” i „...”. Wydatki związane z realizacją operacji nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Faktury dotyczące zakupu i usług związanych z realizacją projektu pt. ...” będą wystawione na Wnioskodawcę.

Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7 i nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Towary i usługi na podstawie zrealizowanego projektu nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Te dwie publikacje zostały rozdane nieodpłatnie.

Zakupy związane z realizacją projektu dotyczące tych dwóch publikacji zostały dokonane w drugim półroczu 2014 r. i mylnie podano w piśmie, że do 31 grudnia 2013 r. Wszystkie zakupy związane z realizacją projektu udokumentowane są fakturami VAT, w których jako nabywca widnieje Wnioskodawca. Wnioskodawca zajmuje się tym, którego celem jest promocja regionu, organizowanie konferencji i wydawanie publikacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane w piśmie z 31 grudnia 2014 r.):

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z realizacją projektu – „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w piśmie z 8 stycznia 2015 r.):

Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją wyżej wymienionego projektu dotyczącego wydania dwóch publikacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”. W wyniku realizacji operacji zostały wydane 2 publikacje. Publikacja była dystrybuowana bezpłatnie – znaczna część nakładu została przekazana do parafii, kościołów, które zostały uwzględnione w publikacji jak i do instytucji kultury, gmin z terenu LGD Ziemia ... oraz osobom zainteresowanym tematyką obiektów sakralnych. Towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wszystkie zakupy związane z realizacją projektu udokumentowane są fakturami VAT, w których jako nabywca widnieje Wnioskodawca. Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7 i nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w omawianej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Opis sprawy jednoznacznie wskazuje, że Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7, oraz towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „ ...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.