IBPP3/443-1293/14/UH | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.
IBPP3/443-1293/14/UHinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  4. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Związek Harcerstwa Polskiego (Wnioskodawca) jest stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej w myśl przepisów o podatku od towarów i usług – w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie jako osoba prawna jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym ... i ma nadany numer identyfikacji podatkowej: .... Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną oraz pożytku publicznego. W myśl nowych przepisów ustawy o VAT, zwolnienie dotyczące działalności Wnioskodawcy jest powiązane z art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy, w którym zawarto zapis, że zwolnieniu podlegają m.in. usługi świadczone przez niezależne grupy osób, na rzecz swoich członków, których działalność jest zwolniona od podatku lub w zakresie której członkowie ci nie są uznawani za podatników, w celu świadczenia swoim członkom usług bezpośrednio niezbędnych do wykonywania tej działalności zwolnionej lub wyłączonej od podatku, w przypadku gdy grupy te ograniczają się do żądania od swoich członków zwrotu kosztów do wysokości kwoty indywidualnego udziału przypadającego na każdego z nich w ogólnych wydatkach tych grup, poniesionych we wspólnym interesie, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji. Proporcja określona w ustawie o podatku od towarów i usług art. 90 ust. 2–8 nie przekroczyła 2%. W związku z tym stowarzyszenie nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca będzie realizować projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Wniosek składany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa w ramach działania 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składającym deklaracje VAT-7 z tytułu prowadzenia działalności statutowej oraz działalności pożytku publicznego.

W roku 2014 mija 100 lat od powstania w Polsce pierwszej gromady zuchowej. Z tej właśnie okazji Wnioskodawca zorganizował dla ... rodzin oraz zuchów imprezę jubileuszową promującą nie tylko harcerstwo, ale także walory krajobrazowe i turystyczne miejscowości i okolic. Projekt miał na celu również międzypokoleniową integrację mieszkańców gminy. Informacja o wydarzeniu pokazała się na stronie internetowej Hufca Ziemi ...jednocześnie rozpoczynając proces rekrutacji. Do udziału w projekcie można się było zapisać w budynku hufca od 2 czerwca do wyczerpania limitu miejsc. Impreza została zorganizowana w sobotę 21 czerwca 2014 r. Atrakcje zaczęły się od godzin porannych wtedy rozłożono Mobilny Park Rozrywki im. ..., który to Wnioskodawca pozyskał w ramach funduszy unijnych – małe projekty. Dodatkowo zostały zorganizowane zajęcia z chustą ....

Kolejnym punktem zajęć przedpołudniowych było rodzinne zwiedzanie nowo otwartego .,.. . Wnioskodawca pragnie wypromować w swom lokalnym środowisku to wyjątkowe, sławne na cały świat miejsce. Około godz. 13ºº uczestnicy festiwalu rodzinnego zjedli obiad. Główną atrakcją planowaną na sobotnie popołudnie był wyjazd rodzin do Parku ..., który jest miejscem niezwykłym i doskonałym dla dzieci w tym wieku. Uwieńczeniem tego bogatego w program dnia był koncert zorganizowany na płycie miejscowego rynku zespołu .... Program zakończył się o godzinie 22ºº. Chcąc umożliwić uczestnikom bezpieczny powrót, a zarazem zostawić dla nich pamiątkę po wydarzeniu zostały zakupione dla wszystkich naklejki odblaskowe z nadrukiem. Wnioskodawcy zależało, by uczestnicy festiwalu swoim wyglądem wyróżniali się dlatego zakupiono dla wszystkich koszulki. Do promocji planowanego festiwalu niezbędne były plakaty oraz okolicznościowe banery. Festiwal rodzinny ze 100-leciem zuchów w tle, został przygotowany przez instruktorów Chorągwi ... – Hufca ..., którzy swą pracę wykonają nieodpłatnie w ramach wolontariatu. Udział w imprezie był bezpłatny. Wnioskodawca nie czerpał zysków. Liczba uczestników 700 osób. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wszystkie atrakcje podczas imprezy były ogólnodostępne i nieodpłatne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3–7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składającym deklaracje VAT-7 w związku z prowadzeniem działalności statutowej i działalności pożytku publicznego. Z okazji 100 letniej rocznicy powstania w Polsce pierwszej gromady zuchowej Wnioskodawca zorganizował 21 czerwca 2014 r. dla rodzin oraz zuchów imprezę jubileuszową promującą zarówno harcerstwo jak i walory krajobrazowe oraz turystyczne miejscowości i okolic. Atrakcje rozpoczęły się od godzin porannych, rozłożono Mobilny Park Rozrywki im. ..., zorganizowano zajęcia z chustą Klanzy. W kolejnym punkcie zajęć przedpołudniowych rodzinnie zwiedzano nowo otwarty .... Około godz. 13ºº uczestnicy festiwalu rodzinnego zjedli obiad. Główną popołudniową atrakcją był wyjazd rodzin do Parku ... . Na zakończenie programu zorganizowano na miejscowym rynku koncert zespołu .... Dla wszystkich uczestników zakupiono na pamiątkę wydarzenia naklejki odblaskowe z nadrukiem, koszulki oraz w celach promocji festiwalu plakaty oraz okolicznościowe banery. Festiwal rodzinny ze 100-leciem zuchów w tle, został przygotowany nieodpłatnie przez instruktorów Chorągwi Hufca ..., Udział w imprezie był bezpłatny. Wnioskodawca nie czerpał zysków. Wszystkie atrakcje podczas imprezy były ogólnodostępne i nieodpłatne. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Uwzględniając treść powołanych przepisów, a w szczególności art. 86 ust. 1 ustawy, należy stwierdzić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług przysługuje w takim zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przedstawiony opis sprawy wskazuje, że towary i usługi, które Wnioskodawca nabył realizując przedmiotowy projekt nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Z treści przywołanej powyżej regulacji art. 86 ust. 1 jednoznacznie wynika, że prawodawca uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykorzystywania towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Nabyte towary i usługi muszą w sposób niewątpliwy służyć czynnościom opodatkowanym. Okoliczności towarzyszące konkretnej transakcji zakupu towaru lub usługi powinny wskazywać jednoznacznie, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej podatnika.

Zatem, z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Na marginesie należy dodać, że w niniejszej interpretacji nie analizowano kwestii zwolnienia od podatku usług z art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT, gdyż nie była ona przedmiotem pytania zaprezentowanego we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.