IBPP3/443-1277/14/JP | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach projektu - realizacja kampanii promocyjnej
IBPP3/443-1277/14/JPinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. podatek naliczony
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 października 2014 r. (data wpływu 21 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 26 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 26 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 13 stycznia 2015 r. nr IBPP3/443-1277/14/JP.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 26 stycznia 2015 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina jest beneficjentem projektu pod nazwą „...” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 (Priorytet III. Turystyka, działanie 3.4 Promocja Turystyki). Realizacja tego projektu rozpoczęła się w 2009 roku i trwała ponad 2 lata.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie promocji oferty turystycznej Gminy mającej na celu wzrost jej rozpoznawalności.

Projekt obejmuje następujące imprezy:

 • Ogólnopolskie Zawody Baloniarskie – 3 edycje,
 • Ogólnopolskie Zawody Triathlonowe – 3 edycje,
 • Spartakiada młodzieży ...,
 • Ogólnopolskie Zawody Kolarskie – 2 edycje,
 • Ogólnopolskie Biegi Przełajowe,
 • Para Olimpiada,
 • Turniej Orlików,
 • 600 lat Gminy,
 • Rowerem od hałdy do hałdy.

W ramach projektu zostanie również opracowana strategia rozwoju turystyki w Gminie poprzedzona przeprowadzeniem badań ankietowych, promocja walorów turystycznych poprzez budowę interaktywnego serwisu internetowego, wydanie plakatów, folderów, przeprowadzenie spotów w mediach, oraz wydanie filmu reklamowego o gminie i regionie wraz z jego atrakcjami turystycznymi.

Towary i usługi zakupione w celu realizacji finansowanego projektu nie są nie były i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wykonywanymi przez Gminę. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług i składa deklaracje VAT–7. Wszelkie dokumenty księgowe (w tym faktury VAT) związane z realizowanym projektem wystawiane są na rzecz beneficjenta projektu, czyli Gminę.

Oprócz ww. imprez finansowanych w sposób powyżej opisany Gmina organizuje na swoim terenie różne inne wydarzenia ją promujące, które są niezwiązane z ww. projektem, w szczególności nie są finansowane w ramach ww. projektu, lecz np. ze środków własnych Gminy. Przykładowo – w czasie trwania imprezy „...” zorganizowano imprezę masową finansowaną w ramach projektu – ogólnodostępny koncert. Wstęp na koncert był bezpłatny i nielimitowany. Przed powyższym koncertem zorganizowano niezależne od realizacji projektu pt. „...” wydarzenie (zwane dalej „występem artystycznym”), które obejmowało występ kabaretu i koncert zespołu muzycznego. Wstęp na „występ artystyczny” był płatny – osoby uczestniczące w późniejszej imprezie masowej – koncercie – finansowanej w ramach „...” nie mogły swobodnie uczestniczyć w „występie artystycznym” – mogły to zrobić jedynie po zakupie biletu wstępu. „Występ artystyczny” nie był finansowany ze środków przeznaczonych na organizację imprezy „...”, ani żadnej z imprez organizowanych w ramach projektu „...”. „Występ artystyczny” został sfinansowany ze środków własnych Wnioskodawcy i biletów wstępu. „Występ artystyczny” nie miał z realizacją ww. projektu finansowanego innego związku jak tylko czasokres, w którym się odbywał, podobnie jak wiele imprez promujących Gminę organizowanych w okresie realizacji projektu.

Ponadto, pismem z 26 stycznia 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił opis stanu faktycznego wskazując, że na fakturach dokumentujących towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu pn. „...” jako nabywca wskazany jest Wnioskodawca – Gmina. Gmina dokonywała zakupów związanych z projektem w okresie 21 wrzesień 2009 r. – 28 wrzesień 2012 r. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu związane są wyłącznie z wykonywaniem czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie są w żaden sposób wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Realizacja projektu wynika z zadań własnych gminy w zakresie promocji gminy, kultury fizycznej i turystyki (art. 7 ust. 1 pkt 10 i 18 ustawy o samorządzie gminnym). Gmina realizowała projekt z zamiarem wykorzystania jego efektów na cele publiczne, a kampania promocyjna realizowana była w celu wykonywania przez Gminę zadań publicznych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 1):

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do projektu pod nazwą „....”...

Stanowisko Wnioskodawcy (do pytania oznaczonego we wniosku nr 1):

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do projektu pod nazwą „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z samej konstrukcji podatku od towarów i usług. Prawo to przysługuje podatnikowi podatku od towarów i usług (prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy). Zapewnia ono neutralność tego podatku dla podatników, przy jednoczesnym faktycznym opodatkowaniu konsumpcji. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ma zapewniać, że podatek płacony przez podatnika VAT w cenie nabywanych towarów i usług wykorzystywanych w działalności opodatkowanej nie będzie stanowił dla niego faktycznego obciążenia finansowego. Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r. – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r. s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy – stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy – należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Gmina) zrealizowała projekt pod nazwą „...” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku i trwała ponad 2 lata. Projekt obejmuje imprezy oraz opracowanie strategii rozwoju turystyki w Gminie, która została poprzedzona badaniami ankietowymi, promocją walorów turystycznych poprzez budowę interaktywnego serwisu internetowego, wydanie plakatów, folderów, przeprowadzenie spotów w mediach, oraz wydaniem filmu reklamowego o gminie i regionie wraz z jego atrakcjami turystycznymi. Na fakturach dokumentujących towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu jako nabywca wskazany jest Wnioskodawca. Gmina dokonywała zakupów związanych z projektem w okresie 21 wrzesień 2009 r. – 28 wrzesień 2012 r. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu związane są wyłącznie z wykonywaniem czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie są w żaden sposób wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Realizacja projektu wynika z zadań własnych gminy w zakresie promocji gminy, kultury fizycznej i turystyki (art. 7 ust. 1 pkt 10 i 18 ustawy o samorządzie gminnym). Gmina realizowała projekt z zamiarem wykorzystania jego efektów na cele publiczne, a kampania promocyjna realizowana była w celu wykonywania przez Gminę zadań publicznych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

O publicznym charakterze działania gminy przesądza to, że wykonywanie zadań publicznych odbywa się na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących i że przez te działania zaspokajane są zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pk 10 i 18 ustawy o samorządzie gminnym gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz promocji gminy.

Mając na uwadze uregulowania zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, należy stwierdzić, że Gmina, nabywając towary i usługi celem zrealizowania projektu, nie nabywała ich do działalności gospodarczej i tym samym nie działała w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie spełniła przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku zakupów dokonanych na potrzeby realizacji projektu z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zakupy te nabywane były do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, Wnioskodawca wskazał, że towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie są w żaden sposób wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do projektu pod nazwą „...”, jest prawidłowe.

Końcowo Organ zauważa, że w zakresie objętym przedstawionym we wniosku stanem faktycznym dotyczącym możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wydarzenia komercyjnego organizowanego przez Wnioskodawcę poza projektem pod nazwą „...”, a organizowanego w czasowym zbiegu z imprezami organizowanymi w ramach tego projektu, opisanego jako „występ artystyczny” wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-1277/14/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.