IBPP3/443-1235/14/UH | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. „...”
IBPP3/443-1235/14/UHinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 7 października 2014 r. (data wpływu 10 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 17 grudnia 2014 r. znak: IBPP3/443-1235/14/UH.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Ochotnicza Straż Pożarna (Wnioskodawca) istnieje od ponad 40 lat. Przez te lata kilka pokoleń strażaków czynnie uczestniczyło w życiu wsi, gminy a także poza ich granicami, działalność ta to nie tylko uczestnictwo w zapobieganiu negatywnym skutkom żywiołów, szkolenia czy zawody strażackie ale również poprawa jakości życia na wsi, udział w życiu kulturalnym.

Wnioskodawca złożył wniosek pn. „...”, którego zadaniem jest wybudowanie nowej klatki schodowej w tym biegu łączącego obecne pomieszczenia z poddaszem, gdzie zaplanowano dalsze prace budowlane.

Wniosek został złożony 17 marca 2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa o pomoc dotyczącego oś. 4 LEADER w ramach PROW 2007–2013 działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. W wyniku planowanej modernizacji nastąpi poprawa zarówno parametrów użytkowych jak i technicznych obiektu poprawa odporności przeciwpożarowej. Planowany do realizacji zakres rzeczowy zadania jest wystarczający do osiągnięcia celu operacji tj. poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz budowanie kapitału społecznego. Wartość projektu opiewa na kwotę 66 790,96 zł z tego 55 818,75 zł stanowi kwotę kosztów kwalifikowalnych. Wszystkie faktury będą przedłożone do refundacji z tym, że wnioskować możemy o 80% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 44 655 zł. Okres projektu trwa do 31 grudnia 2014 roku.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7, nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust 1 ustawy o VAT.

Zakupiona usługa przeprowadzenia modernizacji klatki schodowej nie ma związku z czynnościami podatkowymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Wnioskodawcę. Usługa zostanie udokumentowana fakturą VAT, w której jako nabywca figuruje Wnioskodawca. Interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność na etapie refundacji wydatków. Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących zakupów towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu.

W uzupełnieniu opisu stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że zmodernizowana świetlica wiejska w remizie OSP nie będzie w jakikolwiek sposób wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. do czynności generujących podatek należny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 22 grudnia 2014 r):

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją wskazanego we wniosku projektu pn. „...”.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma możliwość odliczenia ani uzyskania zwrotu podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2–10a ustawy.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”, którego zadaniem jest wybudowanie nowej klatki schodowej w tym biegu łączącego obecne pomieszczenia z poddaszem, gdzie zaplanowano dalsze prace budowlane. Projekt zostanie zrealizowany do 31 grudnia 2014 r. Usługa zostanie udokumentowana fakturą VAT, na której jako nabywca figuruje Wnioskodawca. Zmodernizowana świetlica wiejska w remizie OSP nie będzie w jakikolwiek sposób wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. do czynności generujących podatek należny. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7, nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust 1 ustawy o VAT.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego poniesionego w związku z realizacją projektu pn. „...”, gdyż – jak wskazuje treść wniosku – nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT a zmodernizowana świetlica wiejska w remizie OSP nie będzie w jakikolwiek sposób wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do ubiegania się o zwrot różnicy podatku VAT. Wnioskodawca nie ma również prawa do otrzymania zwrotu na podstawie wskazanego wyżej rozporządzenia z 16 grudnia 2013 r., gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga, czy Wnioskodawca faktycznie nie prowadzi działalność gospodarczej. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element opisanego stanu faktycznego i nie było ono przedmiotem oceny. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej i zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-1235/14/UH | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.