IBPP3/443-1200/14/JP | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w związku z realizacją projektu
IBPP3/443-1200/14/JPinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 września 2014 r. (data wpływu 26 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

1 kwietnia 2012 r. Wnioskodawca (Stowarzyszenie ...) rozpoczął realizację projektu pn. „...”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013 w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacyjność, działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji.

Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w sektorze ochrony środowiska w dziedzinie technologii środowiskowych przez wykorzystanie potencjału tkwiącego w kooperacji różnych instytucji i podmiotów w tym przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych jednostek naukowo-badawczych i jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Zakupione przez Wnioskodawcę towary i usługi w ramach realizacji ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, ponieważ realizacja projektu nie może przynosić efektów ekonomicznych dla Wnioskodawcy i generować jakichkolwiek dochodów.

Celem bezpośrednim projektu jest utworzenie i rozwój inicjatywy klastrowej działającej w zakresie ochrony środowiska w tym w dziedzinie technologii środowiskowej opartej na łańcuchu kooperacji firm, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych dla wzmocnienia potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu województwa. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie celów pośrednich w zakresie: intensyfikacji transferu technologii i innowacji z zakresu technologii środowiskowych powstałych dzięki kooperacyjnym działaniom przedsiębiorstw i innych podmiotów zaangażowanych w projekt klastra, wypracowanie nowych produktów bądź usług markowych klastra w dziedzinie technologii środowiskowych, które przyczynią się do ochrony środowiska i wzrostu konkurencyjności członków klastra, rozszerzenia możliwości współpracy uczelni wyższych i jednostek naukowych w regionie z przedsiębiorstwami działającymi w zakresie technologii środowiskowych oraz podwyższenia roli ochrony środowiska w gospodarce województwa.

Towary i usługi w ramach realizacji projektu to: wynajem pomieszczeń za biuro projektu w tym zakup mebli i wyposażenia do tego biura, zakup materiałów biurowych; zakup usług związanych z promocją klastra w mediach, organizacja spotkań w ramach promocji klastra, organizacja konferencji i seminariów oraz warsztatów, wynagrodzenia prelegentów, wykładowców oraz trenerów, zakup wyposażenia do działania i utrzymania Platformy Technologii Środowiskowej, wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników do zarządzania projektem.

Czas realizacji projektu przebiegał w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 30 maja 2014 r.

W tym:

  • Merytoryczna realizacja projektu zakończona w dniu 31 marca 2014 r.,
  • Finansowa realizacja projektu zakończona w dniu 30 maja 2014 r.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celach prawidłowej realizacji projektu w części lub całości...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Towary i usługi zakupione w celu prawidłowej realizacji projektu realizowanego przez Wnioskodawcę nie mogą być wykorzystane w części lub całości do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach projektu są wykorzystywane w celu realizacji celów, które muszą być osiągnięte w ramach przyjętych wskaźników w projekcie. Dodatkowo realizacja projektu nie może generować żadnych dochodów, w związku z powyższym nie ma możliwości odliczenia w żadnej części podatku z zakupionych towarów i usług, oraz wiązać w jakikolwiek sposób zakupionych towarów i usług z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Treść powyższego przepisu wskazuje zatem, że odliczenie podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy nabyte towary i usługi służą wykonywaniu czynności opodatkowanych, tzn. czynności, które generują podatek należny. Odliczyć można więc w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika.

Wskazana zasada wyklucza jednocześnie możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 30 maja 2014 r. realizował projekt pn. „...”. Towary i usługi w ramach realizacji projektu to: wynajem pomieszczeń za biuro projektu w tym zakup mebli i wyposażenia do tego biura, zakup materiałów biurowych; zakup usług związanych z promocją klastra w mediach, organizacja spotkań w ramach promocji klastra, organizacja konferencji i seminariów oraz warsztatów, wynagrodzenia prelegentów, wykładowców oraz trenerów, zakup wyposażenia do działania i utrzymania Platformy Technologii Środowiskowej, wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników do zarządzania projektem. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Zakupione przez Wnioskodawcę towary i usługi w ramach realizacji ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, ponieważ realizacja projektu nie może przynosić efektów ekonomicznych dla Wnioskodawcy i generować jakichkolwiek dochodów.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi, w których cenie zawarty jest podatek naliczony były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest fakt, że zakupione przez Wnioskodawcę towary i usługi w ramach realizacji ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ani w całości, ani w części.

Mając na uwadze powyższe argumenty, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma możliwości odliczenia w żadnej części podatku z zakupionych towarów i usług, jest prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu stanu faktycznego, a w szczególności wykorzystania nabytych na potrzeby realizacji projektu towarów i usług do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPPP3/443-1046/14-2/RD | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IBPP3/443-1213/14/UH | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP3/443-1111/14/EJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.