IBPP3/443-1112/14/JP | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu – ...
IBPP3/443-1112/14/JPinterpretacja indywidualna
  1. Ochotnicza Straż Pożarna
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. podatek naliczony
  4. podmiot niezarejestrowany
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 września 2014 r. (data wpływu 11 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 21 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 21 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.).

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 21 października 2014 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Ochotnicza Straż Pożarna) zrealizował operację pod nazwą „...”, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Operacja polegała na zorganizowaniu obchodów ...-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. Głównym działaniem w ramach operacji była ogólnogminna impreza okolicznościowa połączona z prezentacją 120 letniego dorobku ważnej organizacji społecznej jaką jest OSP. Została opracowana i wydrukowana książka będąca swoistą monografią organizacji oraz wsi. W ramach operacji zakupione zostały stroje galowe dla członków OSP. Operacja na żadnym z etapów nie wygenerowała dochodów. Nie stworzyła również nieuczciwej konkurencji na rynku lokalnym, ponieważ żadne z działań nie mają charakteru usługi oferowanej odpłatnie przez inne podmioty. Książka wydana w ramach operacji ma charakter darmowego materiału promocyjnego i tak będzie traktowana w czasie dystrybucji. Ponadto ze względu na specyficzną treść publikacji ma ona oddziaływanie jedynie lokalne, nie ma wpływu na rynek wydawniczy i księgarski. Zakupione mundury będą używane do czynności niezwiązanych ze świadczeniem jakichkolwiek odpłatnych usług a jedynie służyć będą do kontynuowania tradycji związanych z wieloletnią działalnością Wnioskodawcy. Żaden z elementów projektu nie służył i nie będzie służył w przyszłości sprzedaży opodatkowanej. Zgodnie z umową przyznania pomocy zawartą z Samorządem Województwa Podkarpackiego zadanie zostało zakończone do 31 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca na każdy zakupiony towar lub usługę otrzymał fakturę VAT wystawioną na Wnioskodawcą jako nabywcę towaru lub usługi. Wnioskodawca zamierza po zapłaceniu faktur przedstawić je do rozliczenia dotacji uznając wartość brutto (łącznie z VAT) jako koszt kwalifikowany. Zgodnie z zasadami rozliczania operacji dofinansowanych z PROW 2007–2013 podatek VAT może być uznany za koszt kwalifikowany tylko wtedy, jeżeli beneficjent (w tym przypadku Wnioskodawca) nie ma możliwości odliczenia podatku VAT. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją operacji pod nazwą: „...”, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”...

Zdaniem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 177, poz. 1054 z późn. zm.), który mówi, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT, bowiem brak jest związku nabywanych towarów i usług dla potrzeb operacji ze sprzedażą opodatkowaną, ponieważ opisana operacja nie była i nie będzie w przyszłości związana ze sprzedażą opodatkowaną. Ponadto stosownie do przepisów art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. 177 poz. 1054 z późn. zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. Przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od l stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowaniu jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zrealizował operację pod nazwą „...”, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Operacja polegała na zorganizowaniu obchodów ...-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. Głównym działaniem w ramach operacji była ogólnogminna impreza okolicznościowa połączona z prezentacją 120 letniego dorobku ważnej organizacji społecznej jaką jest OSP. Została opracowana i wydrukowana książka będąca swoistą monografią organizacji oraz wsi. W ramach operacji zakupione zostały stroje galowe dla członków OSP. Żadne z działań nie mają charakteru usługi oferowanej odpłatnie przez inne podmioty. Książka wydana w ramach operacji ma charakter darmowego materiału promocyjnego Zakupione mundury będą używane do czynności nie związanych ze świadczeniem jakichkolwiek odpłatnych usług a jedynie służyć będą do kontynuowania tradycji związanych z wieloletnią działalnością OSP. Żaden z elementów projektu nie służył i nie będzie służył w przyszłości sprzedaży opodatkowanej. Wnioskodawca na każdy zakupiony towar lub usługę otrzymał fakturę VAT wystawioną na Wnioskodawcą jako nabywcę towaru lub usługi. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl art. 96 ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT–7.

Analiza przedstawionego opisu stanu faktycznego wskazuje, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest fakt, że żaden z elementów projektu nie służył i nie będzie służył w przyszłości sprzedaży opodatkowanej, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”.

Mając na uwadze powyższe argumenty, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, jest prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga, czy Wnioskodawca faktycznie nie prowadzi działalność gospodarczej. Stwierdzenie to przyjęto jako element opisanego stanu faktycznego i nie było ono przedmiotem oceny. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej i zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.