IBPP3/443-1079/14/AZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia przez podmiot niezarejestrowny jako podatnik VAT czynny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 1 września 2014 r. (data wpływu 3 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie (Wnioskodawca) realizuje projekt w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy pn. „xxx” dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, uwzględniła w budżecie tegoż projektu jako koszty kwalifikowane, koszt podatku VAT. Głównym celem projektu jest współpraca i wdrożenie modelu „solidarnych grup zakupowych” i wspólnych działań w zakresie marketingu produktów lokalnych włoskiej LAG oraz polskiej LGD. Projekt współpracy będzie opierał się na wypracowanych narzędziach oraz planie gospodarczym stworzonym w ramach projektu przygotowania współpracy. Pozwoli to na organizowanie wspólnych przedsięwzięć związanych z marketingiem produktów lokalnych i rolnych, wspólnym uczestnictwie w targach międzynarodowych, a także na długofalowej współpracy LGD oraz LAG. W zakresie kosztów kwalifikowanych projektu wchodzą koszty przygotowania projektu współpracy (przelot uczestników spotkania, wyżywienie i nocleg, przygotowanie planu rozwoju gospodarczego, druk i powielanie materiałów).

Zgodnie z zasadą 7 podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego, tzn. takiego, który może być sfinansowany z środków unijnych. Jednak w sytuacji, gdy VAT jest przez podmiot realizujący projekt „prawdziwie i definitywnie” poniesiony, wówczas stanowi on koszt kwalifikowany. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy podmiotowi finansującemu zakupy ze środków funduszy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu danego zakupu. Na przykład w sytuacji, gdy dany podmiot nie będzie podatnikiem VAT-u, wówczas podatek zawarty w dokonywanych przez niego zakupach będzie stanowił koszt kwalifikowany w rozumieniu rozporządzenia 448/2004.

W związku z tym Wnioskodawca zwraca się o wyjaśnienie i interpretacje: czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacja projektu... Wnioskodawca nadmienia, że nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie składa deklaracji VAT -7. Towary i usługi nabyte w związku realizacją projektu nie są oraz nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacja projektu w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy pn. „xxx”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z zasadą 7 podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego, tzn. takiego, który może być sfinansowany ze środków unijnych. Jednak w sytuacji, gdy VAT jest przez podmiot realizujący projekt „prawdziwie i definitywnie” poniesiony, wówczas stanowi on koszt kwalifikowany. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy podmiotowi finansującemu zakupy ze środków funduszy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu danego zakupu. Na przykład w sytuacji, gdy dany podmiot nie będzie podatnikiem VAT-u, wówczas podatek zawarty w dokonywanych przez niego zakupach będzie stanowił koszt kwalifikowany w rozumieniu rozporządzenia 448/2004. Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 40 lit. d) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy

i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy pn. „xxx”. Głównym celem projektu jest współpraca i wdrożenie modelu „solidarnych grup zakupowych” i wspólnych działań w zakresie marketingu produktów lokalnych włoskiej LAG oraz polskiej LGD. Projekt pozwoli na organizowanie wspólnych przedsięwzięć związanych z marketingiem produktów lokalnych i rolnych, wspólnym uczestnictwie w targach międzynarodowych, a także na długofalowej współpracy LGD oraz LAG. W zakres kosztów projektu wchodzą koszty przygotowania projektu współpracy (przelot uczestników spotkania, wyżywienie i nocleg, przygotowanie planu rozwoju gospodarczego, druk i powielanie materiałów). Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie składa deklaracji VAT -7. Towary i usługi nabyte w związku realizacją projektu nie są oraz nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, a nabywane towary i usługi nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, jest prawidłowe.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie dla celów rozliczeń podatkowych w ewidencjach dla potrzeb podatku od towarów i usług w ramach zakreślonego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego zawartego w niniejszym wniosku. Interpretacja ta dotyczy wyłącznie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1. Niniejsza interpretacja nie dotyczy natomiast uznania podatku VAT za kwalifikowany na podstawie regulacji wskazanego przez Wnioskodawcę rozporządzenia 448/2004, ponieważ unormowania te nie są przepisami prawa podatkowego w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 2 ustawy ordynacja podatkowa. Organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Zasady i przepisy podatkowe zawarte w niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu przez Wnioskodawcę kwalifikacji, czy podatek VAT od zakupów objętych dofinansowaniem ze środków unijnych w związku z realizacją projektu, będącego przedmiotem ww. wniosku może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.