IBPP3/443-1042/14/ASz | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach projektu
IBPP3/443-1042/14/ASzinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 maja 2014 r. (data wpływu 2 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 25 lipca 2014 r. (data wpływu 29 lipca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia pełnej kwoty naliczonego podatku VAT przy realizacji zadania pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia pełnej kwoty naliczonego podatku VAT przy realizacji zadania pn. „...”. Wniosek został uzupełniony pismem z 25 lipca 2014 r., będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 18 lipca 2014 r. znak: IBPP3/443-636/14/ASz.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca realizuje zadania statutowe wynikające z przyznanego statutu oraz zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody. Jest płatnikiem podatku VAT, który prowadzi zarówno sprzedaż opodatkowaną (sprzedaż drewna, biletów wstępu) jak i nie opodatkowaną związaną z realizowanymi zadaniami które zgodnie z przyznanymi dotacjami muszą być udostępniane nieodpłatnie na rzecz innych osób i nie mogą służyć sprzedaży opodatkowanej ani nie mogą być pobierane opłaty za korzystanie z nich.

W chwili obecnej Wnioskodawca realizuje umowę finansowaną z Funduszu Leśnego w ramach której realizuje 3 zadania: „...”, „...” oraz „...”. Są to ustawowe zadania parku.

Zadanie remont infrastruktury turystycznej obejmuje remont i odbudowę odcinka szlaku czarnego i niebieskiego. Na szlaku czarnym nie są pobierane żadne opłaty natomiast na szlaku niebieskim są pobierane opłaty za wstęp zgodnie z zarządzeniem o pobieraniu opłat za wstęp na niektóre odcinku szlaków.

Mimo że Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT, większość podejmowanych działań dotyczy i ma służyć działalności statutowej i dlatego większość działań wykorzystywana jest w działalności edukacyjnej propagującej idee ochrony przyrody, naukowej, badawczej a więc wszystkiej której działania realizowane przez park są świadczone bezpłatnie, niezarobkowo. Cała działalność jest więc tak ujmowana w księgach rachunkowych aby mógł być stworzony obraz ile tej działalności jest opodatkowana a ile zwolniona. Działalność gospodarcza realizowana przez Wnioskodawcę jest działalnością realizowaną w minimalnym stopniu i nie obejmuje nawet 1 % w skali parku. Jest to działalność polegająca wyłącznie na wynajmie mieszkań oraz sporadycznie świadczenie usług. Cały projekt jest realizowany jako działalność statutowa parku i zgodnie z wymogami IW prowadzona jest dla niego odrębna ewidencja księgowa. Cały projekt realizowany jest w takim zakresie że wszystkie podejmowane działania służą działalności ochronnej, czynnej i biernej w ekosystemach W związku z powyższym nie można określić procentowo w jakim stopniu działania te wpływają na generowanie dochodu.

Tylko na niektóre odcinki szlaków wprowadzone są opłaty i zazwyczaj jest tak, że jeden szlak posiada odcinki płatne i bezpłatne.

W piśmie z 25 lipca 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że wniosek dotyczy jedynie dwóch zdarzeń przyszłych, a mianowicie możliwości odliczenia przez podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...” oraz podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...”.

Okres realizacji zadania pn. „...”: od czerwca do grudnia 2014 r. (zgodnie z treścią § 2 ust. 4 ww. umowy zadania wskazane w umowie mają zostać zrealizowane do dnia 8 grudnia 2014r.)

W związku z realizacją ww. zadania zostaną nabyte usługi remontowe oraz inwestycyjne w zakresie remontów szlaków turystycznych.

Działania podejmowane w ramach realizacji ww. zadania nie służą bezpośrednio działalności opodatkowanej. Realizacja ww. zadania służy przede wszystkim działalności statutowej nieopodatkowanej.

Należy wyjaśnić, co następuje.

Wnioskodawca prowadzi głównie działalność statutową, nieopodatkowaną. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w bardzo niewielkim zakresie. Działalność ta ma charakter marginalny. Ponadto należy podkreślić, że jeśli taka działalność jest przez Wnioskodawcę prowadzona, to zawsze jest ona ściśle związana z realizowaniem przez Wnioskodawcę zadań statutowych, jest w zasadzie „ubocznym efektem” realizowania celów statutowych.

Przedmiotowe zadanie pn. „...” jest realizowane w ramach statutowej działalności Wnioskodawcy.

Realizacja ww. zadania ze środków pochodzących z funduszu leśnego, na podstawie ww. umowy o dofinansowanie, ma istotny wpływ dla budżetu Wnioskodawcy w tym znaczeniu, że uzyskane dofinansowanie stanowi istotne wsparcie dla budżetu Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 8b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (dalej: UOP) do zadań statutowych Wnioskodawcy należy udostępnianie obszaru parku narodowego oraz prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą. Na skutek realizacji ww. zadania zostanie naprawiona (wyremontowana lub odbudowana) infrastruktura turystyczna Parku, która bezpośrednio służy właśnie celom statutowym Wnioskodawcy – udostępnianiu terenu Parku oraz prowadzeniu edukacji przyrodniczej.

Opis działań, które mają być podjęte w ramach wykonania przedmiotowego zadania, został zawarty w § 2 ust. 3 ww. umowy (Zadanie 2.). Wyremontowane mają zostać m. in. odcinek szlaku czarnego oraz odcinek szlaku niebieskiego. Należy wyjaśnić, że na podstawie art. 12 ust. 3 UOP Wnioskodawca pobiera opłaty za korzystanie z części szlaku niebieskiego. Szlak czarny udostępniany jest zaś całkowicie bezpłatnie.

Planowana odbudowa i naprawa odcinka szlaku niebieskiego wskazanego w ww. umowie o dofinansowanie w zasadzie w żaden sposób nie oddziałuje na prowadzenie przez Wnioskodawcę wspomnianej opodatkowanej działalności gospodarczej, albowiem nawet w przypadku nieprzeprowadzenia tego remontu Wnioskodawca i tak pobierałby od turystów opłatę za wstęp na określoną część tego szlaku. Ponadto należy zaznaczyć, że wyremontowanie szlaku niebieskiego nie spowoduje podwyższenia należności za bilety wstępu. Przedmiotowy remont przyczyni się do ochrony siedlisk znajdujących się na obszarze Wnioskodawcy, zdecydowanie poprawi estetykę danego odcinka szlaku, jak również przyczyni się do poprawienia komfortu oraz bezpieczeństwa turystów wędrujących tym szlakiem. Oszacowanie, czy ów remont w jakimkolwiek stopniu rzeczywiście przyczyni się do nasilenia ruchu turystycznego na płatnych odcinkach szlaku niebieskiego, a jeśli tak – w jak dużym stopniu – jest niemożliwe. Należy również pamiętać, że wyremontowany ma zostać równocześnie szlak czarny, który w całości udostępniany jest turystom nieodpłatnie.

Jeszcze raz należy podkreślić, że realizacja przedmiotowego zadania służy przede wszystkim nieopodatkowanej działalności statutowej Wnioskodawcy. Nie służy bezpośrednio opodatkowanej działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wnioskodawcę. Ponadto należy nadmienić, że dochody uzyskiwane z tytułu sprzedaży biletów wstępu na płatne odcinki szlaku niebieskiego są bardzo niewielkie, mają marginalne znaczenie dla gospodarki finansowej Wnioskodawcy (co zostało wskazane we wniosku). Oczywiście są one w całości przeznaczane na realizowanie przez Wnioskodawcę celów statutowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca realizując umowę z Funduszem leśnym obejmującą realizację zadania pn. „...” może odliczyć pełną kwotę naliczonego podatku VAT, a tym samy uznać, że poniesione koszty są kwotami brutto...

W piśmie z 25 lipca 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że chodzi o uznanie poniesionej kwoty podatku VAT za tzw. koszt kwalifikowalny w rozumieniu przepisów dot. zasad korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie z 25 lipca 2014 r.):

Wnioskodawca jest państwową osoba, prawną i realizuje zadania związane z ochroną przyrody oraz gospodarką leśną, statutową oraz gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jest również płatnikiem podatku VAT w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług VAT. Finansowanie kosztów parku następuje z następujących źródeł: przychodów własnych, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowych z NFOŚiGW, dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Funduszu Leśnego oraz Programu EWT. Wnioskodawca realizując powyższą umowę a co za tym idzie zadania ją obejmujące przyjął zasadę, iż w związku z tym że zadnia te finansowane są z dotacji Funduszu Leśnego i służą bezpośrednio ochronie przeciwpożarowej, ochronie przed szkodnictwem, promowaniu walorów przyrodniczych parku i ideii ochrony przyrody, tak samo zadaniom ochrony i hodowli lasu nie może odliczyć naliczonego podatku VAT gdyż działania te nie są działaniami które służą bezpośrednio sprzedaży opodatkowanej. Utrzymywanie dróg dojazdowych do obszarów leśnych które pozwolą na szybką interwencję w ramach pożarów lub kradzieży leży w podstawowym interesie Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest instytucją która ma za zadnie ochronę najcenniejszych przyrodniczo terenów. Odbywa się to również przy pomocy regulowania obciążenia najbardziej uczęszczanych szlaków turystycznych poprzez wprowadzenie opłat na niektóre odcinki. Ma to za zadanie niejako skierowanie turystów na odcinki bez opłat. Wywóz drewna który prowadzony jest po drogach pożarowych też jest nieregularny gdyż park nie prowadzi cięć planowych a pozyskane drewno pochodzi jedynie z posuszu i wiatrowałów To na jakim terenie prowadzone są cięcia sanitarne wynika z regulacji przyrody, a nie człowieka. Może okazać się, że przez wyremontowane odcinki dróg pożarowych nie będzie prowadzony wywóz drewna przez kilka lat a może nawet nigdy. Ogrodzenia upraw już z założenia nie służą sprzedaży opodatkowanej ale utrzymaniu dobrej kondycji lasu i wypełnieniu luk po wiatrowałach lub innych klęskach przyrodniczych. Szlaki turystyczne też są specyficzna formą ochrony Wprowadzenie opłat na najbardziej uczęszczane ma za zadanie ochronę przyrody poprzez skierowanie ruchu na mniej uczęszczane tereny. Remontowane szlaki tylko na pewnym odcinku mają opłatę natomiast na pozostałych nie, w większości szlak biegnie przez rezerwaty ścisłe. Turysta który kupuje bilet przemierza jednak cały szlak – nie można tego rozdzielić. Ochrona najcenniejszych terenów to zadanie statutowe Wnioskodawcy i nie mieści się w kategorii działalności gospodarczej. W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r, nr 177. poz. 1054 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Otrzymanie powyższej interpretacji podatkowej jest niezbędne do prawidłowego ujęcia kosztów w księgach rachunkowych i złożenia wraz z rozliczeniem w Instytucji Wdrażającej.

W piśmie z 25 lipca 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że nie może odliczyć kwoty podatku VAT poniesionego w związku z realizacją zadania pn. „...”. Wykonanie ww. zadania ma służyć realizacji przez Wnioskodawcę jego zadań statutowych. Zdecydowanie nie jest ukierunkowane, nie służy bezpośrednio prowadzeniu przez Wnioskodawcę sprzedaży opodatkowanej.

Wykonanie ww. zadania będzie służyło realizacji przez Wnioskodawcę jego zadań statutowych, a od nabywanych towarów i usług, związanych z działalnością statutową, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z tym podatek VAT poniesiony przez Wnioskodawcę w związku z realizacją ww. zadania jest niemożliwy do odzyskania. Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy wydatkiem kwalifikowalnym będzie poniesiona przez niego kwota brutto (czyli kwota wraz z naliczonym podatkiem VAT), nie zaś kwota netto nabytych towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

  1. z tytułu nabycia towarów i usług,
  2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
  3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

-z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Przepis art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – od dnia 1 stycznia 2014 r. – otrzymał następujące brzmienie: „Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi”.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością.

Jednakże ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć zatem charakter pośredni lub bezpośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. przez ich odsprzedaż, lecz przez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo – prawne jest wykonywanie czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, realizuje zadanie pn. „...”. Zadanie obejmuje remont i odbudowę odcinka szlaku czarnego i niebieskiego. Na szlaku czarnym nie są pobierane żadne opłaty natomiast na szlaku niebieskim są pobierane opłaty za wstęp zgodnie z zarządzeniem o pobieraniu opłat za wstęp na niektóre odcinku szlaków. Mimo że Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT, większość podejmowanych działań dotyczy i ma służyć działalności statutowej i dlatego większość działań wykorzystywana jest w działalności edukacyjnej propagującej idee ochrony przyrody, naukowej, badawczej a więc wszystkiej której działania realizowane przez Wnioskodawcę są świadczone bezpłatnie, niezarobkowo. Cały projekt realizowany jest w takim zakresie że wszystkie podejmowane działania służą działalności ochronnej, czynnej i biernej w ekosystemach. Tylko na niektóre odcinki szlaków wprowadzone są opłaty i zazwyczaj jest tak, że jeden szlak posiada odcinki płatne i bezpłatne. Działania podejmowane w ramach realizacji ww. zadania nie służą bezpośrednio działalności opodatkowanej. Realizacja ww. zadania służy przede wszystkim działalności statutowej Wnioskodawcy nieopodatkowanej. Wnioskodawca prowadzi głównie działalność statutową, nieopodatkowaną. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach statutowej działalności Wnioskodawcy. Na skutek realizacji ww. zadania zostanie naprawiona (wyremontowana lub odbudowana) infrastruktura turystyczna Parku, która bezpośrednio służy właśnie celom statutowym Wnioskodawcy – udostępnianiu terenu Parku oraz prowadzeniu edukacji przyrodniczej. Planowana odbudowa i naprawa odcinka szlaku niebieskiego wskazanego w ww. umowie o dofinansowanie w zasadzie w żaden sposób nie oddziałuje na prowadzenie przez Wnioskodawcę wspomnianej opodatkowanej działalności gospodarczej, albowiem nawet w przypadku nieprzeprowadzenia tego remontu Wnioskodawca i tak pobierałby od turystów opłatę za wstęp na określoną część tego szlaku. Ponadto należy zaznaczyć, że wyremontowanie szlaku niebieskiego nie spowoduje podwyższenia należności za bilety wstępu. Przedmiotowy remont przyczyni się do ochrony siedlisk znajdujących się na obszarze Wnioskodawcy, zdecydowanie poprawi estetykę danego odcinka szlaku, jak również przyczyni się do poprawienia komfortu oraz bezpieczeństwa turystów wędrujących tym szlakiem. Oszacowanie, czy ów remont w jakimkolwiek stopniu rzeczywiście przyczyni się do nasilenia ruchu turystycznego na płatnych odcinkach szlaku niebieskiego, a jeśli tak – w jak dużym stopniu – jest niemożliwe. Dochody uzyskiwane z tytułu sprzedaży biletów wstępu na płatne odcinki szlaku niebieskiego są bardzo niewielkie, mają marginalne znaczenie dla gospodarki finansowej Wnioskodawcy.

Z treści przywołanej powyżej regulacji art. 86 ust. 1 jednoznacznie wynika, że prawodawca uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykorzystywania towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Nabyte towary i usługi muszą w sposób niewątpliwy służyć czynnościom opodatkowanym. Okoliczności towarzyszące konkretnej transakcji zakupu towaru lub usługi powinny wskazywać jednoznacznie, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej podatnika.

Podkreślenia wymaga, że nie każdy zaistniały rodzaj powiązania o charakterze pośrednim przy dokonywaniu świadczeń opodatkowanych, lecz oczywistość oraz bezpośredniość tego powiązania z dokonywaną przez Wnioskodawcę sprzedażą opodatkowaną, może dopiero dawać uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy.

Podatnikami w myśl art. 15 ust. 1 ustawy, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W przedstawionych we wniosku okolicznościach nie można wykluczyć, że wyremontowane niebieskiego szlaku turystycznego, może również mieć związek z czynnościami opodatkowanymi wykonywanym przez Wnioskodawcę (na niektóre jego odcinki wstęp jest odpłatny). Z wniosku wynika jednak, że planowana odbudowa i naprawa odcinka szlaku niebieskiego wskazanego w ww. umowie o dofinansowanie w zasadzie w żaden sposób nie oddziałuje na prowadzenie przez Wnioskodawcę wspomnianej opodatkowanej działalności gospodarczej, albowiem nawet w przypadku nieprzeprowadzenia tego remontu Wnioskodawca i tak pobierałby od turystów opłatę za wstęp na określoną część tego szlaku. Wyremontowanie szlaku niebieskiego nie spowoduje podwyższenia należności za bilety wstępu. Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach statutowej działalności Wnioskodawcy (niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT). Związek z czynnościami opodatkowanymi nie jest jednak na tyle dostrzegalny i bezsporny, że pozwalałby na zrealizowanie przez Wnioskodawcę prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizowanym zadaniem.

Analizując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji zadania polegającego na remoncie i odbudowie odcinka szlaku czarnego i niebieskiego, należy jeszcze raz zauważyć, że prawo to przysługuje w zakresie w jakim zakupy bezspornie związane są z realizowaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Odpłatne udostępnianie odcinków szlaku niebieskiego, jak wskazał Wnioskodawca, stanowi sprzedaż opodatkowaną.

Jednocześnie z przedstawionych okoliczności bezsprzecznie wynika, że remont i odbudowa szlaków czarnego i niebieskiego będą służyły przede wszystkim wykonywaniu przez Wnioskodawcę czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Głównym celem zadania jest bowiem wyremontowanie i odbudowa infrastruktury turystycznej Parku, która bezpośrednio służy działalności statutowej Wnioskodawcy – udostępnianiu terenu Parku oraz prowadzeniu edukacji przyrodniczej. Działania te nie służą bezpośrednio opodatkowanej działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wnioskodawcę. Z wniosku wynika, że wprowadzenie opłat ma za zadanie ochronę przyrody przez skierowanie ruchu na mniej uczęszczane tereny. Ochrona najcenniejszych terenów mieści się zaś w całości w zadaniach statutowych Wnioskodawcy. Zakres wykorzystania remontowanej infrastruktury do działalności opodatkowanej Wnioskodawcy jest na tyle niewielki (nieznaczący), że nie może on skutkować wystąpieniem prawa do odliczenia.

Trzeba wskazać, że z literalnej interpretacji art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług bezpośrednio wynika, że odliczyć można podatek naliczony związany z transakcjami, których następstwem jest określenie podatku należnego.

W świetle powyższych regulacji, w ocenie tutejszego organu, nie każdy zaistniały rodzaj powiązania o charakterze pośrednim przy dokonywaniu świadczeń opodatkowanych, lecz oczywistość oraz bezpośredniość tego powiązania z dokonywaną przez Wnioskodawcę sprzedażą opodatkowaną, może dopiero dawać uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Tym samym, zasada ta wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W omawianych okolicznościach, zdaniem organu, nie występuje związek przyczynowo-skutkowy, który decydowałby o prawie do odliczenia podatku związanego z pracami przeprowadzanymi na szlakach. O ile nie można wykluczyć, że zakupy dokonane w ramach realizacji zadania mogą przyczynić się do uzyskania sprzedaży opodatkowanej, tym niemniej jednak, związek ten nie jest dostrzegalny i bezsporny, a tylko taki pozwalałby na zrealizowanie przez Wnioskodawcę prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących omawianą inwestycję.

W konsekwencji, w ocenie organu, Wnioskodawcy w tym przypadku nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją zadania gdyż – jak wynika z okoliczności sprawy – wykorzystanie efektów projektu (części wyremontowanego szlaku niebieskiego) do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w niewielkim zakresie, nie może przesądzić o uprawnieniu do realizacji tego prawa. Związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych jest w rozpatrywanej sprawie zbyt nieuchwytny, mało konkretny w porównaniu do wyraźnego i jednoznacznego związku tych wydatków z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem, z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia pełnej kwoty naliczonego podatku VAT przy realizacji zadania pn. „...”.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie możliwości odliczenia pełnej kwoty naliczonego podatku VAT przy realizacji zadania pn. „...” zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Wskazać przy tym należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisanym zdarzeniu przyszłym, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

W zakresie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Ponadto zgodnie z art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek naliczony
IBPP3/443-1188/14/UH | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
ITPP1/443-967/14/KM | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-636/14/ASz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.