IBPP2/4512-819/14/BW | Interpretacja indywidualna

Czy zawarcie aneksu do umowy leasingowej w zakresie opłat leasingowych oraz wydłużenia okresu jej trwania, skutkuje utratą prawa do pełnego odliczenia VAT z faktur dotyczących rat leasingowych w wydłużonym aneksem okresie?
IBPP2/4512-819/14/BWinterpretacja indywidualna
 1. leasing
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. podatek naliczony
 4. pojazd samochodowy
 5. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 sierpnia 2015r. (data wpływu 21 września 2015r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy zawarcie aneksu do umowy leasingowej w zakresie opłat leasingowych oraz wydłużenia okresu jej trwania skutkuje utratą prawa do pełnego odliczenia VAT z faktur dotyczących rat leasingowych w wydłużonym aneksem okresie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy zawarcie aneksu do umowy leasingowej w zakresie opłat leasingowych oraz wydłużenia okresu jej trwania skutkuje utratą prawa do pełnego odliczenia VAT z faktur dotyczących rat leasingowych w wydłużonym aneksem okresie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wywozu odpadów komunalnych. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Na potrzeby działalności gospodarczej Wnioskodawca korzysta z samochodu niebędącego jego własnością lecz używanego na podstawie leasingu operacyjnego. Jest to samochód Jeep Grand Cherokee (jak stanowiła umowa - samochód ciężarowy w karoserii osobowego). Umowa leasingu została zawarta dnia 03 marca 2014 roku na dwa lata. Do 31 marca 2014 roku Wnioskodawca korzystał z pełnego odliczenia podatku naliczonego od rat i innych opłat leasingowych udokumentowanych fakturami VAT. Umowa leasingu uprawniająca Wnioskodawcę do pełnego odliczenia podatku VAT z tytułu użytkowania samochodu w ramach wykonywanej działalności gospodarczej została zgłoszona we wskazanym przez Ustawodawcę czasie (tj. do końca kwietnia 2014 r.) we właściwym urzędzie skarbowym (zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 7 lutego 2014 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw) w celu kontynuowania pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od opłat leasingowych. W najbliższym czasie Wnioskodawca planuje przedłużenie czasu trwania umowy leasingu o 1 rok (łącznie więc czas trwania umowy leasingu wynosiłby 3 lata) w celu zmniejszenia wysokości miesięcznych rat leasingowych i opłaty końcowej za wykup samochodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zawarcie aneksu do umowy leasingowej w zakresie opłat leasingowych oraz wydłużenia okresu jej trwania, skutkuje utratą prawa do pełnego odliczenia VAT z faktur dotyczących rat leasingowych w wydłużonym aneksem okresie...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2014 roku, który został wprowadzony ustawą nowelizującą w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy nowelizującej w przypadku pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, w stosunku do których na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie niniejszej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowiła cała kwota podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze, nie stosuje się przepisu art. 86a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w odniesieniu do wydatków, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 2 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy nowelizującej przepis ust. 1 ma zastosowanie w odniesieniu do umów, o których mowa w tym przepisie:

1.bez uwzględnienia zmian umowy dokonywanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy oraz

2.pod warunkiem że:

 1. pojazdy samochodowe będące przedmiotem tych umów zostały wydane podatnikowi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
 2. umowa została zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Zatem należy uznać, że art. 86a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2014 roku nie stosuje się do pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi, na dzień 31 marca 2014 roku prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy pod warunkiem, że dana umowa została zgłoszona do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Innymi słowy na podstawie powyższego przepisu na zasadzie kontynuacji praw nabytych Wnioskodawca ma prawo do dokonywania pełnego odliczenia podatku naliczonego od płatności wynikających z zawartej umowy.

Niemniej, jednym z warunków określonych w powyżej wskazanym przepisem ustawy nowelizującej, jest, aby w umowie leasingu nie dokonywano zmian po dniu 1 kwietnia 2014 roku. W ocenie Wnioskodawcy nie można jednak uznać, że każda zmiana umowy miała wpływ na utratę prawa do skorzystania z praw nabytych przez podatnika. Aneks może dotyczyć tak istotnych warunków jak przedmiot lub podmiot umowy ale również mniej istotnych z punktu widzenia ustawy, które rzutują jedynie na kwestie związane z płatnością jak np. wysokość, czy termin płatności rat. W przedmiotowej sprawie, Wnioskodawca podpisze aneks wydłużający czas trwania umowy, a tym samym obniżający miesięczną ratę leasingową W ocenie Wnioskodawcy, taka zmiana umowy leasingu nie dotyczy najistotniejszych elementów, lecz wyłącznie czasu jej trwania, zatem dotychczasowe prawo do odliczenia w wysokości 100% podatku VAT nie ulega zmianie. Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wydłużenie terminu trwania umowy leasingowej, która została uprzednio zgłoszona do urzędu skarbowego zgodnie z art. 13 ustawy nowelizującej, nie będzie stanowiło zmiany umowy w takim zakresie w jakim skutkowałoby brakiem możliwości dalszego odliczania 100% podatku VAT od rat leasingowych. Oznacza to, że umowa zawarta na zasadzie kontynuacji praw nabytych w dalszym ciągu będzie spełniała warunki uprawniające do pełnego odliczenia kwot podatku naliczonego zawartych w ratach za używanie pojazdu do końca trwania umowy.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji 12 lutego 2015 roku o sygn. IPPP1/443-1435/14-2/EK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powołanego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego, związanego z używaniem pojazdów samochodowych zostało uregulowane w art. 86a ustawy o VAT. Zgodnie z art. 86a ust. 1 tej ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2014r., w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

 1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;
 2. należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 3. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;
 4. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

W ust. 2 powołanego artykułu postanowiono, że do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

W świetle art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz. 312), zwanej dalej ustawą nowelizującą, w przypadku pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w stosunku do których na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie niniejszej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowiła cała kwota podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze, nie stosuje się przepisu art. 86a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w odniesieniu do wydatków, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 2 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Ustęp 2 cyt. artykułu stanowi, że przepis ust. 1 ma zastosowanie w odniesieniu do umów, o których mowa w tym przepisie:

1.bez uwzględnienia zmian umowy dokonywanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy oraz

2.pod warunkiem że:

 1. pojazdy samochodowe będące przedmiotem tych umów zostały wydane podatnikowi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
 2. umowa została zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wywozu odpadów komunalnych. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Na potrzeby działalności gospodarczej Wnioskodawca korzysta z samochodu niebędącego jego własnością, lecz używanego na podstawie leasingu operacyjnego. Jest to samochód Jeep Grand Cherokee (jak stanowiła umowa - samochód ciężarowy w karoserii osobowego). Umowa leasingu została zawarta dnia 3 marca 2014 roku na dwa lata. Do 31 marca 2014 roku Wnioskodawca korzystał z pełnego odliczenia podatku naliczonego od rat i innych opłat leasingowych udokumentowanych fakturami VAT. Umowa leasingu uprawniająca Wnioskodawcę do pełnego odliczenia podatku VAT z tytułu użytkowania samochodu w ramach wykonywanej działalności gospodarczej została zgłoszona do końca kwietnia 2014 r. we właściwym urzędzie skarbowym. W najbliższym czasie Wnioskodawca planuje przedłużenie czasu trwania umowy leasingu o 1 rok (łącznie więc czas trwania umowy leasingu wynosiłby 3 lata) w celu zmniejszenia wysokości miesięcznych rat leasingowych i opłaty końcowej za wykup samochodu.

Wnioskodawca ma wątpliwości co do możliwości pełnego odliczania podatku VAT z faktur dotyczących rat leasingowych w wydłużonym aneksem okresie.

Odnosząc się do powyższej kwestii należy zauważyć, że z powołanego przepisu art. 13 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej wynika, że w przypadku pojazdów samochodowych użytkowanych przed 1 kwietnia 2014 r. na podstawie umowy leasingu, podatnikowi, któremu na podstawie przepisów obowiązujących do 31 marca 2014 r. przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego, dla kontynuacji tego uprawnienia od 1 kwietnia 2014 r. konieczne jest spełnienie wymogów określonych w art. 13 ust. 2 ww. ustawy z dnia 7 lutego 2014 r.

Jednym z tych wymogów jest to, aby w umowie leasingu nie dokonywano zmian po dniu wejścia w życie tej ustawy, tj. po 1 kwietnia 2014 r.

Kwestią kluczową jest rozstrzygnięcie, jakie zmiany miał na myśli ustawodawca, przy użyciu sformułowania, „(...) bez uwzględniania zmian tej umowy po wejściu w życie niniejszej ustawy”.

Według definicji z internetowego „Słownika Języka Polskiego”, „uwzględniać” oznacza brać pod uwagę, zaś „zmiana” to m.in. fakt, że coś staje się inne niż dotychczas, zastąpienie czegoś czymś (www.sjp. pwn.pl).

Literalna wykładnia art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy nowelizującej może prowadzić do wniosku, iż wprowadzenie zmiany do umowy leasingu po 1 kwietnia 2014r. skutkuje pozbawieniem podatnika prawa do kontynuowania odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych. Podkreślić jednak należy, że aneksy do ww. umów mogą mieć różnorodny charakter, poczynając od takich, które wprowadzają zmiany w zakresie przedmiotu lub stron umowy, poprzez takie, które rzutują jedynie na kwestie związane z płatnościami, jak np. wysokość, czy termin płatności rat.

W tym kontekście wskazać należy, że gdyby intencją ustawodawcy było uniemożliwienie odliczania podatku naliczonego od rat leasingowych w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian umowy, wyraziłby to wprost, wskazując „(...) bez uwzględniania jakichkolwiek zmian tej umowy po wejściu w życie niniejszej ustawy”.

Mając na uwadze powyższe oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy należy stwierdzić, że skoro na podstawie umowy leasingu, która w kwietniu 2014 r. została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym, Wnioskodawca użytkuje samochód, w stosunku do którego do 31 marca 2014 r. przysługiwało pełne prawo do odliczeń podatku od rat leasingowych, wynikających z zawartej umowy, to fakt wprowadzenia w tej umowie zmian, w formie aneksu wydłużającego czas trwania umowy, a tym samym zmniejszającego wysokość rat leasingowych i opłaty końcowej za wykup samochodu, nie ma wpływu na realizację przysługującego Wnioskodawcy prawa do odliczania podatku naliczonego.

Tym samym Wnioskodawca będzie uprawniony do pełnego odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących rat leasingowych w wydłużonym aneksem okresie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie zastrzega się, że niniejsza interpretacja ściśle w zakresie przedstawionego pytania, w szczególności nie rozstrzyga kwestii dotyczącej:

 • prawidłowości odliczania do 31 marca 2014 r. pełnych kwot podatku naliczonego od rat leasingowych i innych płatności wynikających z zawartej umowy, oraz
 • prawa do odliczania pełnej kwoty podatku z przyszłej faktury dokumentującej wykup samochodu z leasingu,

gdyż nie przedstawiono w tym zakresie stanowiska i nie postawiono pytania.

Zmiana któregokolwiek z elementów opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.