IBPP2/4512-809/15/MG | Interpretacja indywidualna

Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IBPP2/4512-809/15/MGinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 września 2015 r. (data wpływu 17 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „P...”, realizowanego w ramach Działania ... - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „P...”, realizowanego w ramach Działania ...

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina C. wykonuje zadania związane z prowadzeniem obsługi geodezyjnej i kartograficznej na podstawie Porozumienia ze Starostą B. dnia 22.10.2002 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta C. prowadzenia spraw należących do zakresu zadań i kompetencji Starosty B. realizującego zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w Powiecie B.

Gmina C. będzie realizowała, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa ..., Działanie ..., pn.: „P...”.

Przedmiotem inwestycji będzie uzyskanie subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych zgodnych z nowymi regulacjami prawnymi w dziedzinie geodezji i kartografii oraz podniesienie jakości i dostępności e-usług geoinformacyjnych świadczonych przez Partnerów projektu na rzecz-przedsiębiorców, obywateli i organów administracji publicznej.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie 7 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa Ś.: Powiatu B., Miasta B., Powiatu C., Miasta C., Gminy C., Powiatu Ż. oraz Województwa Ś. w oparciu o Porozumienie zawarte we wrześniu 2015 r. Zgodnie z zapisami Porozumienia Liderem wiodącym w Projekcie będzie Powiat B. Każdy z Partnerów niezależnie, na mocy ww. Porozumienia i opracowanego Projektu Generalnego zawierającego kosztorys, zabezpieczy we własnym budżecie (WPF-ach) kwoty niezbędne na pokrycie wkładu własnego w projekcie oraz przyjmie do budżetu planowaną dla każdego z Partnerów niezależnie kwotę dofinansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych.

Na mocy zaplanowanych w Projekcie umów (realizowanych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych), faktury wystawiane w ramach realizacji Projektu będą stanowiły podstawę do wydatkowania. Faktury wystawiane będą na każdego Partnera i opłacone przez każdego z Partnerów w zakresie własnych wydatków. Środki z dotacji, odpowiednio w formie zaliczki lub refundacji wydatków, dystrybuowane będą Partnerom przez Lidera zgodnie z częściowymi wnioskami o płatność. Wnioski te będą podstawą do wystąpienia do Instytucji Zarządzającej RPO WSL (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ś.) odpowiednio o zaliczkowanie lub refundację poniesionych kwalifikowanych kosztów w ramach Projektu.

W związku z realizacją Projektu Gmina C. - stosownie do swoich potrzeb - zakupi sprzęt informatyczny (serwery, macierze, stacje komputerowe, itp.), zakupi lub zmodernizuje oprogramowanie oraz wykona przy pomocy własnych pracowników lub zleci firmie zewnętrznej usługę digitalizacji zasobów mapowych i dokumentów z zakresu geodezji i kartografii. Gmina uczestnicząc w realizacji projektu będzie indywidualnie dokonywała zakupu towarów i usług niezbędnych do realizacji przedmiotowego projektu, będzie też otrzymywała faktury VAT na których będzie figurowała jako nabywca towarów i usług.

Zakupione lub wytworzone przez Gminę środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie będą stanowiły majątek Gminy.

Zakupionego w ramach projektu wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Gmina nie będzie wykorzystywała do wykonywania czynności o charakterze cywilnoprawnym i innych czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Świadczone e-usługi takie jak: wyszukiwanie i przeglądanie wykonywane będą nieodpłatnie, natomiast udostępniane dane będą podlegały opłacie administracyjnej tylko i wyłącznie na podstawie art. 40a i 40b ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.).

Gmina C. jest czynnym podatnikiem podatku VAT i składa miesięczne deklaracje VAT-7 do Urzędu Skarbowego w C.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do projektu unijnego pn.: „P...”, Gmina C. ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części ...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego (art. 10 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast z art. 15 ust. 6 ww. ustawy wynika, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wskazano wyżej, warunkiem umożliwiającym Gminie skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Tym samym niespełnienie przez Gminę podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką byłby związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „P...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Należy wskazać, że w świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własna odpowiedzialność. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Z powołanych przepisów wynika, ze organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacja zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: Czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina C. będzie realizowała projekt unijny pn.: ”P...”. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ś. na lata 2014-2020, Działanie ...

W związku z realizacją Projektu Gmina C. zakupi sprzęt informatyczny lub zmodernizuje oprogramowanie oraz wykona przy pomocy własnych pracowników lub zleci firmie zewnętrznej usługę digitalizacji zasobów mapowych i dokumentów z zakresu geodezji i kartografii. Gmina będzie indywidualnie dokonywała zakupu towarów i usług niezbędnych do realizacji przedmiotowego projektu, będzie też otrzymywała faktury VAT na których będzie figurowała jako nabywca towarów i usług.

Zakupione lub wytworzone przez Gminę środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie będą stanowiły majątek Gminy.

Zakupione w ramach projektu wyposażenie, środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawne nie będą przez Gminę wykorzystywane do wykonywania czynności o charakterze cywilnoprawnym i innych czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Świadczone e-usługi takie jak: wyszukiwanie i przeglądanie wykonywane będą nieodpłatnie, natomiast udostępniane dane będą podlegały opłacie administracyjnej tylko i wyłącznie na podstawie art. 40a i 40b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Rozważając możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy wskazać, iż najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi podatku VAT realizację tego prawa jest związek dokonanych zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie oceny, czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości, należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na gruncie art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, że Gmina, dokonując zakupów celem realizacji ww. projektu, nie będzie nabywać ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie zostaną spełnione warunki wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy.

Ponadto rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć również na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie podatnika od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, ze podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane przez podatnika towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym, skoro Wnioskodawca będzie nabywał towary i usługi związane z realizacją projektu nie jako podatnik podatku VAT, lecz jako organ władzy, a efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to stwierdzić należy, że nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej przepisów, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia w części lub w całości podatku od towarów i usług naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu pn.: ”P...”, realizowanego w ramach Działania ..., Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ś. na lata 2014-2020.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się, iż zgodnie z art. 14b § 3 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego (a w szczególności wykorzystania zakupionych w ramach realizacji projektu towarów i usług do czynności opodatkowanych) wydana interpretacja traci swa ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.