IBPP2/4512-746/15/MG | Interpretacja indywidualna

Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu
IBPP2/4512-746/15/MGinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 sierpnia 2015 r. (data wpływu 19 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 27 października 2015 r. (data wpływu 29 października 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wydatków poniesionych w związku z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa projektu pn.: „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 27 października 2015 r. (data wpływu 29 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wydatków poniesionych w związku z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa projektu pn.: „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny (doprecyzowany w piśmie z 27 października 2015 r.):

Stowarzyszenie zgodnie ze swym statutem zostało powołane do wspierania inicjatyw upowszechniających społeczeństwo informacyjne.

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową i gospodarczą.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Stowarzyszenie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach działalności statutowej głównym zadaniem, jakie postawiono przed Zarządem jest poprawa rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie. W związku z powyższym oraz zgodnie ze Statutem doprowadzono do powstania klastra, czyli nieformalnej grupy przedsiębiorstw branży telekomunikacyjnej powiązanych i współpracujących ze sobą. Stowarzyszenie ... zostało koordynatorem klastra i jako takie wystąpiło o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa w związku z realizacją projektu: „...”. Dotacja została przyznana i wykorzystana na zakup sprzętu i infrastruktury.

Opis zaistniałego stanu faktycznego został uzupełniony pismem z 27 października 2015 r. o następujące informacje:

  • Stowarzyszenie realizowało projekt „...” od 01.08.2011 r. do 07.11.2014 r.;
  • zakupy dokonywane w ramach projektu były dokumentowane fakturami VAT i Stowarzyszenie było określane na nich jako nabywca;
  • towary i usługi nabywane w ramach projektu nie są wykorzystywane przez Stowarzyszenie do czynności podlegających opodatkowaniu;
  • efekty realizacji projektu nie są wykorzystywane przez Stowarzyszenie do czynności podlegających opodatkowaniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w piśmie z 27 października 2015 r.:

Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym Stowarzyszeniu przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki poniesione przez Stowarzyszenie w ramach realizacji projektu ......

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zarząd Stowarzyszenia stoi na stanowisku, że Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych dotacją.

Stosownie do art. 86 ust. 1 podatku od towarów i usług prawo do odliczenia w przypadku zakupów towarów i usług finansowanych dotacjami przysługuje w zakresie, w jakim towary te i usługi wykorzystywane są do wykonywania przez podatników czynności opodatkowanych. W przypadku Stowarzyszenia ... zakupy związane z infrastrukturą i sprzętem sfinansowane dotacją będą służyły wszystkim uczestnikom klastra i nie będą w żaden sposób wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług co jednoznacznie uniemożliwia jego odzyskanie. Jednocześnie oświadczam, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Wnioskodawca w ww. piśmie z 27 października 2015 r. wyjaśnił, że przez używane w treści wniosku z dnia 17 sierpnia 2015 r. sformułowania „odzyskanie podatku” rozumie się obniżenie podatku należnego o podatek naliczony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT lub ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i nie podlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że celem głównym działalności statutowej prowadzonej przez Stowarzyszenie ... jest poprawa rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie x. Ponadto Stowarzyszenie prowadzi również działalność gospodarczą i w związku z tym jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca wystąpił o dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X celem realizacji projektu pn. „...”. Wnioskodawca otrzymał dotację, która przeznaczona została na zakup sprzętu i infrastruktury. Zakupy te zostały udokumentowane fakturami, na których Wnioskodawca określony jest jako nabywca. Zarówno zakupione w związku z realizacją projektu towary i usługi, jak również efekty jego wykonania nie są przez Wnioskodawcę wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami, w opisanej sytuacji należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek poniesionych wydatków z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Analizując opis sprawy przedstawiony we wniosku należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu wydatki pozostają bez związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami generującymi podatek należny. Zatem nie została spełniona podstawowa pozytywna przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W rezultacie, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wystawionych na jego rzecz faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu pn. „...”. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o ww. podatek naliczony.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się, iż zgodnie z art. 14b § 3 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego (a w szczególności wykorzystania zakupionych w ramach realizacji projektu towarów i usług do czynności opodatkowanych) wydana interpretacja traci swa ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.