IBPP2/4512-1048/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X 2007-2013
IBPP2/4512-1048/15/RSzinterpretacja indywidualna
 1. drogi
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. podatek naliczony
 4. powiat
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 listopada 2015r., (data wpływu 30 listopada 2015r.), uzupełnionym pismem z 28 grudnia 2015r. (data wpływu 28 grudnia 2015r.) oraz pismem z 5 stycznia 2016r. (data wpływu 7 stycznia 2016r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „ ...” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X 2007-2013 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z 28 grudnia 2015r. (data wpływu 28 grudnia 2015r.) oraz pismem z 5 stycznia 2016r. (data wpływu 7 stycznia 2016r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „ ...” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X 2007–2013.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w ww. piśmie uzupełniającym z 5 stycznia 2016r.):

W związku z wyborem do dofinansowania projektu pn. „ ...” w ramach poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Priorytet VII. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013 zachodzi konieczność dostarczenia do Instytucji Zarządzającej interpretacji organów podatkowych co do kwalifikowalności bądź też niekwalifikowalności podatku VAT, tj. czy Beneficjent (Gmina D.) (dalej: Wnioskodawca) wykonuje czynności objęte projektem, co do których uprawdopodobnione jest odzyskiwanie podatku VAT, tzn. czy Gmina jako Beneficjent środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją w/w projektu.

Wnioskodawca będzie stroną umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa X., w ramach którego uzyska dofinansowanie. Projekt jest realizowany samodzielnie przez Wnioskodawcę, bez zaangażowania innych partnerów.

Projekt polega na przebudowie drogi powiatowej w D. o długości 1986,36 mb, wraz z przebudową chodnika (pow. 3805 m2) i wydzieleniem ścieżki rowerowej (pow. 2482 m2), poprawą odwodnienia poprzez wymianę wpustów ulicznych, regulacją spadków podłużnych i poprzecznych drogi. Konstrukcja drogi zostanie wzmocniona i dostosowana do ruchu kategorii. Ulica P. stanowi bezpośrednie połączenie centrum miasta D. z drogą posiadającą kategorię drogi ekspresowej. Stanowi również główny dojazd dla transportu ciężkiego do H. oraz K.. Utrudnienia w ruchu wynikają ze złego stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników (liczne wyrwy, koleiny, zaniżenia asfaltu przy urządzeniach odwadniających), powodują zagrożenie dla uczestników ruchu zarówno kołowego jak i pieszego, a natężenie ruchu w centrum miasta ulega zwiększeniu.

Zakres robót drogowych warunkujących realizację niniejszej inwestycji obejmuje następujące prace: roboty przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne trasy obiektu w terenie, zdjęcie warstwy humusu, frezowanie warstw asfaltowych, roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejących krawężników, nawierzchni wjazdów do posesji, chodników, ścieżki rowerowej, elementów wjazdów do posesji, wpustów ulicznych), zabezpieczenie istniejących sieci, zmiana organizacji ruchu, wprowadzenie organizacji tymczasowej, roboty ziemne, roboty realizacyjne drogowe, wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi, roboty wykończeniowe (plantowanie i obsianie trawą, malowanie organizacji ruchu ustawienie znaków pionowych itp.), wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

Produktem realizacji projektu będą następujące wskaźniki: długość przebudowanych dróg powiatowych 1,986 km, długość przebudowanych chodników 1,816 km, długość wybudowanych ciągów pieszo - rowerowych 0,810 km, długość przebudowanych ciągów pieszo rowerowych 0,636 km.

Celem głównym (oddziaływaniem) projektu, rozumianym jako korzyść długoterminowa, która zostanie osiągnięta po realizacji projektu jest poprawa stanu drogi powiatowej ul. P. oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także wizerunku miasta dbającego o zrównoważony rozwój.

Projekt sprzyja wszechstronnemu rozwojowi społecznemu miasta i regionu poprzez zapewnienie społeczeństwu dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej.

Realizacja projektu jest zgodna z zapisami krajowych, regionalnych i lokalnych dokumentów strategicznych; przedmiot projektu wynika ponadto z zadań własnych powiatu (Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym, rozdział 2, art. 4).

Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonania czynności o charakterze cywilnoprawnym i innych czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W uzupełnieniu do złożonego w dniu 30.11.2015r. wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatku VAT dla projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej” w ramach Działania 7.1.2 - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013 Wnioskodawca poinformował, że:

 1. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT,
 2. zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu zostały udokumentowane fakturami VAT, wystawionymi na Gminę D.,
 3. projekt jest realizowany w ramach zadań własnych powiatu określonych w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r., poz. 1445) oraz obowiązków zarządcy drogi wynikających z treści art. 20 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 460),
 4. przebudowana droga, która była przedmiotem projektu będzie wykorzystywana do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i będzie ogólnodostępna, a przejazd nią będzie bezpłatny.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „ ...” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X 2007 – 2013...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W związku z przepisami wynikającymi z Art. 86 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr. 177, poz. 1054) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z powyższym, Wnioskodawca nie wykorzystuje i nie będzie wykorzystywać przedmiotu projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ww. ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 cyt. ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Tylko w tym zakresie bowiem ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1445 ze zm.), powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Przepis art. 91 ww. ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, że prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100 000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na powiaty.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ww. ustawy o samorządzie powiatowym, miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zm.), drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.

W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych, drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:

 1. drogi krajowe;
 2. drogi wojewódzkie;
 3. drogi powiatowe;
 4. drogi gminne.

Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi.

Stosownie do unormowań zawartych w art. 7 ustawy o drogach publicznych, do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu, zaś ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.

Jak wynika z art. 19 ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg:

 1. krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
 2. wojewódzkich - zarząd województwa;
 3. powiatowych - zarząd powiatu;
 4. gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Zgodnie z art. 19 ust. 5 ww. ustawy o drogach publicznych, w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.

Zgodnie z art. 20 ww. ustawy o drogach publicznych, do zarządcy drogi należy w szczególności:

 • pełnienie funkcji inwestora (pkt 3),
 • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 (pkt 4),
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających (pkt 11).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca zrealizował projekt pn. „ ...” w ramach Działania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Priorytet VII. Projekt jest realizowany samodzielnie przez Wnioskodawcę, bez zaangażowania innych partnerów. Projekt jest realizowany w ramach zadań własnych powiatu określonych w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz obowiązków zarządcy drogi wynikających z treści art. 20 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Projekt polega na przebudowie drogi powiatowej ul. P. w D. o długości 1986,36 mb, wraz z przebudową chodnika (pow. 3805 m2) i wydzieleniem ścieżki rowerowej (pow. 2482 m2), poprawą odwodnienia poprzez wymianę wpustów ulicznych, regulacją spadków podłużnych i poprzecznych drogi. Konstrukcja drogi zostanie wzmocniona i dostosowana do ruchu kategorii.

Zakres robót drogowych warunkujących realizację niniejszej inwestycji obejmuje następujące prace: roboty przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne trasy obiektu w terenie, zdjęcie warstwy humusu, frezowanie warstw asfaltowych, roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejących krawężników, nawierzchni wjazdów do posesji, chodników, ścieżki rowerowej, elementów wjazdów do posesji, wpustów ulicznych), zabezpieczenie istniejących sieci, zmiana organizacji ruchu, wprowadzenie organizacji tymczasowej, roboty ziemne, roboty realizacyjne drogowe, wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi, roboty wykończeniowe (plantowanie i obsianie trawą, malowanie organizacji ruchu ustawienie znaków pionowych itp.), wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

Zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu zostały udokumentowane fakturami VAT, wystawionymi na Wnioskodawcę.

Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonania czynności o charakterze cywilnoprawnym i innych czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Przebudowana droga, która była przedmiotem projektu będzie wykorzystywana do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i będzie ogólnodostępna, a przejazd nią będzie bezpłatny.

Należy wskazać, stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, że Gmina nabywając towary i usługi w celu realizacji ww. przedsięwzięcia, nie nabyła ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT.

Budowa dróg powiatowych odbywa się w ramach władztwa publicznego i Gmina D.- Miasto na prawach powiatu wykonując to zadanie działa jako organ administracji publicznej i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu Gmina D. - Miasto na prawach powiatu bez wątpienia nie może być uznana za podatnika, gdyż realizuje ona w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Jak wskazano na wstępie, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje.

Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że przebudowana droga, która była przedmiotem projektu będzie wykorzystywana do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i będzie ogólnodostępna, a przejazd nią będzie bezpłatny.

W świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ...” w ramach Działania 7.1.2 - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto tut. organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko podatku VAT natomiast organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym. Tym samym, przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.