IBPP2/443-749/14/JJ | Interpretacja indywidualna

- Czy w sytuacji budowy przez Gminę przyłączy do sieci kanalizacyjnej na rzecz mieszkańców, z którymi zostały zawarte umowy cywilno-prawne, które po wybudowaniu stanowić będą własność beneficjentów, wpłaty dokonywane przez mieszkańców gminy stanowiące 55% pokrycia kosztów budowy, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką 23%?- Czy Gmina ma możliwość odliczenia w 100% podatku naliczonego od nakładów poniesionych na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych, nadzór inwestorski, dokumentację projektową, dokumentację geodezyjną?
IBPP2/443-749/14/JJinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. dofinansowanie
 3. dotacja
 4. odliczenia
 5. odliczenia od podatku
 6. podatek naliczony
 7. prawo
 8. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 lipca 2014r. (data wpływu 31 lipca 2014r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania podatkiem VAT wpłat otrzymanych przez Gminę od mieszkańców, z tytułu budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej,
 • stawki podatku VAT dla budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej,
 • prawa do odliczenia w 100% podatku naliczonego od nakładów poniesionych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych, - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania podatkiem VAT wpłat otrzymanych przez Gminę od mieszkańców, z tytułu budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej,
 • stawki podatku VAT dla budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej,
 • prawa do odliczenia w 100% podatku naliczonego od nakładów poniesionych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego działa zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wypełnia zawarte w tej ustawie zadania publiczne i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „...” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 45% kosztów netto przedsięwzięcia.

Projekt zakłada budowę podłączeń do sieci kanalizacyjnej na obszarach, na których istnieje możliwość podłączenia się do będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Budowę zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej wykonuje Gmina jako zadanie własne, które jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (tj. zasadniczo od granicy nieruchomości do samego budynku lub innego miejsca włączenia) nie jest zadaniem własnym gminy lecz właścicieli podłączanych nieruchomości. Gmina występuje jako „inwestor zastępczy” na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych z mieszkańcami zainteresowanymi podłączeniami do sieci kanalizacji sanitarnej. Gmina jako „inwestor zastępczy” zobowiązuje się do: wykonania dokumentacji projektowej, pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru, wybudowania przyłączy oraz wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Wszystkie koszty związane z realizacją zadań do których zobowiązała się gmina stanowią koszty kwalifikowane w kwocie netto, które w 45% będą pokryte z dotacji z NFOŚiGW.

Pozostałe 55% zostanie sfinansowane ze środków przekazanych na wyodrębniony rachunek gminy przez beneficjenta końcowego (tj. mieszkańców/właścicieli nieruchomości).

Budowę przyłączy, dokumentację projektową, dokumentację geodezyjną, pełnienie funkcji inspektora nadzoru wykonywać będą podmioty wybrane do realizacji tego zadania zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, z którymi Gmina zawrze stosowną umowę.

Po zakończeniu prac budowlanych przyłącze wykonane w ramach przedsięwzięcia zostanie przekazane na własność beneficjentowi końcowemu.

W zawartej umowie z Gminą beneficjent końcowy oświadcza, że budynek znajdujący się na działce ew...., miejscowość.... jest jego własnością lub przysługuje mu inny tytuł prawny do nieruchomości oraz oświadcza, że budynek jest budynkiem mieszkalnym i w gospodarstwie zamieszkuje.... osób, które będą korzystać z wybudowanego podłączenia do kanalizacji sanitarnej, a także wyraża zgodę na dysponowanie przez Gminę należącymi do niego działkami nr.... na cele budowlane związane z budową podłączenia do kanalizacji sanitarnej jego posesji oraz jej udostępnienie na czas realizacji przedsięwzięcia.

Za wykonane przyłącza kanalizacyjne Gmina wystawi beneficjentom końcowym faktury w wysokości 55% wartości wybudowanego przyłącza (45% zostanie sfinansowane z dotacji).

Część beneficjentów końcowych dokona jednorazowej wpłaty za wykonane przyłącze, a część beneficjentów będzie dokonywała wpłat w ratach (odroczony termin płatności) i po każdej wpłacie otrzyma fakturę na kwotę wniesionej wpłaty. Wysokość wpłat wnoszonych przez beneficjentów będzie zróżnicowana, gdyż będzie uzależniona od długości wykonanego na jego posesji przyłącza.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w sytuacji budowy przez Gminę przyłączy do sieci kanalizacyjnej na rzecz mieszkańców, z którymi zostały zawarte umowy cywilno-prawne, które po wybudowaniu stanowić będą własność beneficjentów, wpłaty dokonywane przez mieszkańców gminy stanowiące 55% pokrycia kosztów budowy, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką 23%...
 2. Czy Gmina ma możliwość odliczenia w 100% podatku naliczonego od nakładów poniesionych na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych, nadzór inwestorski, dokumentację projektową, dokumentację geodezyjną...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji budowy przez Gminę przyłączy do sieci kanalizacyjnej na rzecz mieszkańców, z którymi zostały zawarte umowy cywilno-prawne, które po wybudowaniu stanowić będą własność beneficjentów, wpłaty dokonywane przez mieszkańców gminy stanowiące 55% pokrycia kosztów budowy, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką 23%.

Gmina powinna zatem konsekwentnie wystawiać faktury VAT na wpłaty mieszkańców dokonywane z tytułu wykonania przyłączy kanalizacyjnych, opodatkowane stawką 23%.

Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jeżeli jest wykonywana w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności.

W przedmiotowej sprawie czynnością (o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy) jaką Gmina dokona na rzecz mieszkańca, biorącego udział w projekcie, będzie wykonanie usługi podłączenia kanalizacyjnego, za które Gmina pobiera określoną zapłatę, stanowiącą wkład własny mieszkańca/właściciela nieruchomości w budowę przyłączy.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina ma możliwość odliczenia w 100% kwoty podatku naliczonego. Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z tym, iż wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na budowę przyłączy kanalizacyjnych będą związane wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca ma prawo odliczenia całości (100%) podatku naliczonego od zakupu towarów i usług związanych z budową tych przyłączy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl przepisu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć również należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Jak wynika z art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz kiedy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo – przedmiotowego.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spełnione dwa warunki:

 • dotyczy wyłącznie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy,
 • odnosi się tylko do tych czynności, które związane są z realizacją zadań nałożonych na te podmioty przepisami prawa i do realizacji których zostały one powołane.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Gmina) jako jednostka samorządu terytorialnego działa zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wypełnia zawarte w tej ustawie zadania publiczne i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „...” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 45% kosztów netto przedsięwzięcia.

Projekt zakłada budowę podłączeń do sieci kanalizacyjnej na obszarach, na których istnieje możliwość podłączenia się do będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Budowę zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej wykonuje Gmina jako zadanie własne, które jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (tj. zasadniczo od granicy nieruchomości do samego budynku lub innego miejsca włączenia) nie jest zadaniem własnym gminy lecz właścicieli podłączanych nieruchomości. Gmina występuje jako „inwestor zastępczy” na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych z mieszkańcami zainteresowanymi podłączeniami do sieci kanalizacji sanitarnej. Gmina jako „inwestor zastępczy” zobowiązuje się do: wykonania dokumentacji projektowej, pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru, wybudowania przyłączy oraz wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Wszystkie koszty związane z realizacją zadań do których zobowiązała się gmina stanowią koszty kwalifikowane w kwocie netto, które w 45% będą pokryte z dotacji z NFOŚiGW.

Pozostałe 55% zostanie sfinansowane ze środków przekazanych na wyodrębniony rachunek gminy przez beneficjenta końcowego (tj. mieszkańców/właścicieli nieruchomości).

Budowę przyłączy, dokumentację projektową, dokumentację geodezyjną, pełnienie funkcji inspektora nadzoru wykonywać będą podmioty wybrane do realizacji tego zadania zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, z którymi Gmina zawrze stosowną umowę.

Po zakończeniu prac budowlanych przyłącze wykonane w ramach przedsięwzięcia zostanie przekazane na własność beneficjentowi końcowemu.

W zawartej umowie z Gminą beneficjent końcowy oświadcza, że budynek znajdujący się na działce ew...., miejscowość.... jest jego własnością lub przysługuje mu inny tytuł prawny do nieruchomości oraz oświadcza, że budynek jest budynkiem mieszkalnym i w gospodarstwie zamieszkuje.... osób, które będą korzystać z wybudowanego podłączenia do kanalizacji sanitarnej, a także wyraża zgodę na dysponowanie przez Gminę należącymi do niego działkami nr.... na cele budowlane związane z budową podłączenia do kanalizacji sanitarnej jego posesji oraz jej udostępnienie na czas realizacji przedsięwzięcia.

Za wykonane przyłącza kanalizacyjne Gmina wystawi beneficjentom końcowym faktury w wysokości 55% wartości wybudowanego przyłącza (45% zostanie sfinansowane z dotacji).

Część beneficjentów końcowych dokona jednorazowej wpłaty za wykonane przyłącze, a część beneficjentów będzie dokonywała wpłat w ratach (odroczony termin płatności) i po każdej wpłacie otrzyma fakturę na kwotę wniesionej wpłaty. Wysokość wpłat wnoszonych przez beneficjentów będzie zróżnicowana, gdyż będzie uzależniona od długości wykonanego na jego posesji przyłącza.

Należy podkreślić, że aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy dostawcą towarów lub usługodawcą a odbiorcą, a w zamian za wykonanie świadczenia powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem i przekazanym za nie wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest dana czynność, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz dokonującego dostawy lub świadczącego usługę.

Odnosząc się do okoliczności przedmiotowej sprawy należy zauważyć, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega konkretna czynność (dostawa towaru lub usługa), a nie zapłata. Wyjątkiem polegającym na tym, że faktura dokumentuje zapłatę jest faktura dokumentująca uiszczenie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów czy świadczenia usług, natomiast w pozostałych przypadkach faktura zawsze dokumentuje czynność, a nie płatność, gdyż opodatkowaniu podlega właśnie czynność.

W przedmiotowej sprawie czynnością jakiej Gmina dokona na rzecz mieszkańca, będzie wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego, na poczet wykonania której Gmina pobiera określoną opłatę, zgodnie z zawartą z mieszkańcem umową cywilnoprawną.

Rzeczywisty charakter podejmowanych przez Wnioskodawcę czynności bezsprzecznie wskazuje, iż działania w zakresie budowy przyłącza kanalizacyjnego, które sfinansuje beneficjent końcowy w wysokości 55% wartości wybudowanego przyłącza (45% zostanie sfinansowane z dotacji), które po zakończeniu prac zostanie przekazane na własność beneficjentowi końcowemu, realizowane są w ramach cywilnoprawnego stosunku zobowiązaniowego.

W konsekwencji, uznać należy, że Wnioskodawca nie działa w tym zakresie jako organ władzy publicznej lub urząd obsługujący organ władzy publicznej i tym samym przewidziane w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług wyłączenie z kategorii podatników nie znajduje w przedmiotowej sprawie zastosowania.

Należy wskazać, że ww. wpłaty dokonywane przez mieszkańców gminy, na rzecz których Wnioskodawca wykonuje przedmiotowe przyłącza, pozostają w bezpośrednim związku z ww. świadczeniem usług realizowanym na rzecz tychże mieszkańców. Nie można uznać, że wpłaty wnoszone przez osoby fizyczne pozostają „w oderwaniu” od czynności, które zostały wykonane przez Wnioskodawcę – zachodzi bowiem bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami przez mieszkańców a wykonaniem przez Wnioskodawcę określonych czynności. We wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonaną wpłatą, a zindywidualizowanym świadczeniem na rzecz konkretnego mieszkańca, które zostało wykonane przez Wnioskodawcę. Podkreślenia wymaga, że ww. wpłat nie można uznać za zaliczki lecz za należność za wykonaną usługę, skoro jak wynika z wniosku, za wykonane przyłącza kanalizacyjne Gmina wystawi beneficjentom końcowym faktury, przy czym część beneficjentów końcowych dokona jednorazowej wpłaty za wykonane przyłącze, a część beneficjentów będzie dokonywała wpłat w ratach (odroczony termin płatności), a wysokość wpłat wnoszonych przez beneficjentów będzie zróżnicowana, gdyż będzie uzależniona od długości wykonanego na jego posesji przyłącza.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że czynności będące przedmiotem wniosku, za które Wnioskodawca otrzymał/otrzyma wpłaty od mieszkańców stanowiące wkład w budowę przyłączy do sieci kanalizacyjnej podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż stanowią zapłatę za czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, wykonywane przez Wnioskodawcę będącego w tym zakresie podatnikiem podatku od towarów i usług oraz powinny zostać udokumentowane fakturami VAT.

Odnośnie określenia stawki podatku VAT na usługę polegającą na budowaniu przyłączy do sieci kanalizacyjnej stwierdzić należy, że stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności stawki obniżone oraz zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W świetle art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stosownie do treści art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, w myśl art. 41 ust. 12a, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 2.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o VAT, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastruktura towarzyszącą.

W myśl art. 146 ust. 2 ustawy o VAT przez roboty budowlane związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastruktura towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Pojęcie infrastruktury towarzyszącej zdefiniowane zostało w art. 146 ust. 3 ustawy o VAT, w sposób następujący: przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit a, rozumie się:

 1. sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
 2. urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
 3. urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

-jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Pomimo, że art. 146 ustawy o VAT nadal jest częścią tej ustawy, a zawarte w nim definicje stanowią nadal obowiązujący tekst ustawy, to przewidziana na jego podstawie możliwość stosowania obniżonej stawki podatku dla robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą, ustała z dniem 1 stycznia 2008 r.

Zatem wnoszone przez mieszkańców na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych wpłaty za wykonane przyłącze kanalizacyjne, podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%, gdyż dla ww. usług wykonania przyłączy kanalizacyjnych nie jest przewidziana preferencyjna stawka podatku.

Odnośnie kwestii dotyczącej prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. inwestycji należy wskazać, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z treści powyższych przepisów wynika, że odliczenie podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług, jeżeli nabyte towary i usługi służą czynnościom opodatkowanym, tzn. czynnościom, które generują podatek należny. Natomiast prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie przysługuje m.in. przy nabyciu towarów i usług:

 • wykorzystywanych do czynności nie objętych zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług (tzn. niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem),
 • wykorzystywanych do czynności wprawdzie podlegających zakresowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług, niemniej jednak na podstawie przepisów szczególnych zwolnionych od tego podatku.

Z uwagi na konstrukcję podatku od towarów i usług (opartą na zasadzie potrącalności w danej fazie obrotu), podatek ten jest z punktu widzenia jego podatników neutralny, gdyż pełnią oni jedynie rolę płatników, przerzucając jego ekonomiczny ciężar na kolejnych nabywców, czyli finalnie na konsumentów. Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związana jest jednak z wykonaniem przez podatnika takich czynności, które podlegają ustawie o podatku od towarów i usług, zaś jeśli dana czynność ustawie tej nie podlega, to nie powstaje ani obowiązek w zakresie podatku należnego, ani uprawnienie w zakresie podatku naliczonego.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca (Gmina) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „...”. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (tj. zasadniczo od granicy nieruchomości do samego budynku lub innego miejsca włączenia) nie jest zadaniem własnym gminy lecz właścicieli podłączanych nieruchomości. Gmina występuje jako „inwestor zastępczy” na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych z mieszkańcami zainteresowanymi podłączeniami do sieci kanalizacji sanitarnej. Gmina jako „inwestor zastępczy” zobowiązuje się do: wykonania dokumentacji projektowej, pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru, wybudowania przyłączy oraz wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. Po zakończeniu prac budowlanych przyłącze wykonane w ramach przedsięwzięcia zostanie przekazane na własność beneficjentowi końcowemu. Za wykonane przyłącza kanalizacyjne Gmina wystawi beneficjentom końcowym faktury w wysokości 55% wartości wybudowanego przyłącza (45% zostanie sfinansowane z dotacji). Część beneficjentów końcowych dokona jednorazowej wpłaty za wykonane przyłącze, a część beneficjentów będzie dokonywała wpłat w ratach (odroczony termin płatności) i po każdej wpłacie otrzyma fakturę na kwotę wniesionej wpłaty. Wysokość wpłat wnoszonych przez beneficjentów będzie zróżnicowana, gdyż będzie uzależniona od długości wykonanego na jego posesji przyłącza.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nakłady poniesione na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych, nadzór inwestorski, dokumentację projektową, dokumentację geodezyjną, są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług realizowanymi na rzecz mieszkańców. W związku z powyższym, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabywane towary i usługi związane z wykonaniem przyłączy na nieruchomościach mieszkańców.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • opodatkowania podatkiem VAT wpłat otrzymanych przez Gminę od mieszkańców, z tytułu budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej,
 • stawki podatku VAT dla budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej,
 • prawa do odliczenia w 100% podatku naliczonego od nakładów poniesionych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych,

należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto, tut. organ pragnie również zauważyć, iż granice tego szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W związku z powyższym tut. organ w niniejszej interpretacji odniósł się wyłącznie do kwestii opodatkowania podatkiem VAT wpłat otrzymanych przez Gminę od mieszkańców, z tytułu budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej, w zakresie stawki podatku VAT dla budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej oraz w zakresie prawa do odliczenia w 100% podatku naliczonego od nakładów poniesionych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych W niniejszej interpretacji tutejszy organ nie wypowiada się w zakresie wskazania czy otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja podlega czy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie. Powyższe przyjęto informacyjnie jako jeden z elementów opisu zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.