IBPP1/4512-994/15/AL | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości gruntowej.
IBPP1/4512-994/15/ALinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 grudnia 2015 r. (data wpływu 22 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości gruntowej – działki nr 115/75 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości gruntowej – działki nr 115/75.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek i realizacją projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Wnioskodawca ma zamiar kupić nieruchomość gruntową działkę nr 115/75 obr. xxx o powierzchni 740 m2 przy ul. X. w Y. za cenę przekraczającą sumę 150.000 zł. Status prawny nieruchomości jest następujący: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, dla tej działki jest wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzja pozwolenia na budowę dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze i garażem podziemnym na moje nazwisko, budowa jest rozpoczęta (działka nr 115/66 ujawniona w decyzjach uległa podziałowi na dz. 115/75 i 115/74 i ta ostatnia wywłaszczona procedurą pod poszerzenie drogi). Wnioskodawca uzyskał decyzje pozwolenia na budowę na swoje nazwisko za pisemną zgodą właściciela. Sprzedająca została właścicielem nieruchomości niedługo po zakończeniu II Wojny Światowej (około 1950 roku) aktem darowizny, następnie nieruchomość została wywłaszczona na rzecz Skarbu Państwa w 1983 roku, a w 1993 roku została zwrócona decyzją administracyjną o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości. Wnioskodawca zamierza zakupić wyżej wskazaną działkę od Pani B.M. (mamy Wnioskodawcy) - osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej. Sprzedająca wcześniej nie dokonywała sprzedaży innych gruntów i zwróciła się również o indywidualną interpretację przepisów prawa odnośnie obowiązku naliczenia podatku VAT należnego od planowanej przez nią transakcji sprzedaży gruntu o wartości przekraczającej 150.000,00 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku, gdy transakcja sprzedaży dojedzie do skutku, a z interpretacji indywidualnej wydanej Pani B.M. będzie wynikał obowiązek naliczenia podatku VAT należnego od sprzedaży gruntu budowlanego w wysokości 23 %, Wnioskodawca będzie miał prawo jako podatnik podatku VAT odliczyć kwotę podatku naliczonego zawartą w transakcji sprzedaży...

Zdaniem Wnioskodawcy w myśl generalnej zasady podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabywanych towarów i usług, jeżeli te towary czy usługi mają związek z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi. Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zgodnie z art. 88 ust. 4 przysługuje podmiotom zarejestrowanym jako czynni podatnicy VAT. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, a na zakupionym gruncie zamierza wybudować budynek wielorodzinny, w którym sprzedaż mieszkań i lokali będzie opodatkowana podatkiem VAT. Wnioskodawca uważa, że w przypadku zakupu gruntu opodatkowanego stawką 23% będzie miał prawo odliczyć podatek VAT naliczony wykazany w wyżej wskazanej transakcji kupna – sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Stosownie do postanowień art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast w myśl art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, w związku z działalnością gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek i realizacją projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

Wnioskodawca ma zamiar dokonać zakupu od swojej mamy działki nr 115/75.

Na nabytej działce Wnioskodawca zamierza wybudować budynek wielorodzinny, w którym sprzedaż mieszkań i lokali będzie opodatkowana podatkiem VAT.

Mając na uwadze opis sprawy i wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, stwierdzić należy, że skoro, jak wskazał Wnioskodawca, zakupiona działka nr 115/75 będzie służyła Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (opodatkowanej sprzedaży mieszkań i lokali znajdujących się w budynku wielorodzinnym wybudowanym na przedmiotowej działce), to w niniejszej sprawie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – to jest związek dokonanego zakupu ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Ponadto w świetle powołanego art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT istotne jest aby dostawa dokonana na rzecz Wnioskodawcy nie była ani czynnością zwolnioną ani czynnością niepodlegającą opodatkowaniu.

Jeżeli zatem transakcja sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy będzie podlegała opodatkowaniu i faktycznie będzie stanowiła czynność opodatkowaną 23 % stawką VAT to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu ww. działki nr 115/75.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy podkreślić, iż obowiązek naliczenia podatku VAT należnego od sprzedaży gruntu budowlanego w wysokości 23%, wynika z konkretnych okoliczności występujących w danej sprawie oraz z przepisów mających dla danej sprawy zastosowanie. Natomiast interpretacja indywidualna jest jedynie informacją o sposobie opodatkowania danej transakcji opisanej przez konkretnego Wnioskodawcę w swoim wniosku i daje ochronę prawną tylko wtedy gdy stan faktyczny (bądź zdarzenie przyszłe) przedstawiony (przedstawione) we wniosku odzwierciedla stan rzeczywisty. Jeżeli opis sprawy przedstawiony we wniosku jest niezgodny z rzeczywistością interpretacja taka nie wywołuje skutków prawnopodatkowych.

Ponadto nadmienia się, iż w myśl w art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika więc, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego, jest zatem związany wyłącznie opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Tak więc niniejsza interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Jednocześnie wydano ją przy założeniu postawionym przez Wnioskodawcę, tj. że dostawa na jego rzecz będzie czynnością opodatkowaną VAT w wysokości 23%.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP2/4512-917/15/AK | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
1061-IPTPP3.4512.2.2016.2.OS | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
ILPP2/4512-1-835/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.