IBPP1/4512-97/15/MS | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi świadczone na podstawie zawartej umowy outsourcingu
IBPP1/4512-97/15/MSinterpretacja indywidualna
  1. czynności opodatkowane
  2. odliczanie podatku naliczonego
  3. podatek naliczony
  4. podatnik
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.) oraz pismem z 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi świadczone na podstawie zawartej umowy outsourcingu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek z 22 stycznia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi świadczone na podstawie zawartej umowy outsourcingu.

Wniosek został uzupełniony 2 pismami z 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.) będącymi odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/4512-97/15/MS z 15 kwietnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w listopadzie 2012 r. zawarł umowę o świadczenie usług i o współpracy pracodawców, tzw. umowę outsourcingową. Na podstawie umowy Wnioskodawca jako Usługobiorca zlecił Usługodawcy świadczenie usług polegające na prawidłowej obsłudze sklepów spożywczych Usługobiorcy oraz zarządu nieruchomościami Usługobiorcy z wykorzystaniem kadr Usługodawcy. Strony zgodnie z umową ustaliły, że przez obsługę sklepów spożywczych rozumieją kompleksowe prowadzenie i zarządzanie takimi jednostkami poprzez zapewnienie wykwalifikowanej kadry, w tym kierowniczej oraz osób posiadających kwalifikacje i predyspozycje do wykonywania pracy kasjera, sprzedawcy w tym również na stoisku mięsnym, magazyniera oraz wszystkich innych osób, których kwalifikacje umożliwiają zapewnienie spełnienia warunków niniejszego paragrafu, jak np. pracownicy działów, administracji, kadr, księgowości, marketingu, handlowego zaopatrzenia, inwestycji. Natomiast przez usługę zarządu nieruchomościami strony umowy rozumieją zapewnienie ciągłości w zarządzaniu nieruchomościami przez wykwalifikowaną kadrę świadczącą przedmiotową usługę, w tym kadrę kierowniczą oraz osoby posiadające kwalifikacje i predyspozycje do wykonywania pracy w zakresie fakturowania, dozorowania, administrowania, kadr, księgowości, marketingu, komercjalizacji, inwestycji. Strony ustaliły, że wynagrodzenie należne Usługodawcy płatne będzie miesięcznie na podstawie wystawionych przez Usługodawcę faktur VAT. Strony ustaliły, że Usługobiorca z tytułu realizacji usług zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia w wysokości poniesionych udokumentowanych przez Usługodawcę kosztów związanych z realizacją umowy, z zastrzeżeniem, że przez okres pierwszych 3 lat obowiązywania umowy Usługodawca zobowiązuje się udzielić Usługobiorcy (Wnioskodawcy) rabatu w wysokości 40% całkowitych kosztów związanych z wynagrodzeniem Wykonawców obejmujących składki ZUS pracownika, zdrowotną, zaliczkę na podatek dochodowy, ZUS pracodawcy, FP i FGSP. Na mocy tej umowy Usługobiorca zobowiązał się zapewnić odzież roboczą, wypłacić ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, a także dostarczyć wodę i napoje pracownikom. Usługodawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Usługobiorcy kosztów poniesionych przez Usługobiorcę wydawanej pracownikom odzieży roboczej, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, kosztów wody i napojów. Wnioskodawca zgodnie z wystawionymi fakturami rozliczy podatek VAT. Podkreślić trzeba, że usługi zostały wykonane zgodnie z umową. Wnioskodawca i kontrahent są czynnymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług od początku prowadzenia działalności gospodarczej z tytułu dokonywanej przez nich sprzedaży towarów i usług.

W piśmie z 27 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że będzie wykorzystywał nabyte usługi do czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących po jego stronie podatek należny - obsługa sklepów spożywczych, zarządzanie nieruchomościami.

Umowa outsourcingu została zawarta na czas określony, tj. 3 lata.

Zakup towarów i usług w ramach umowy outsourcingu udokumentowany jest fakturami VAT wystawionymi przez Usługodawcę, Wnioskodawca jest nabywcą - Usługobiorcą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 27 kwietnia 2015 r.) :

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego - odliczenia podatku naliczonego z fakturach dokumentujących usługi świadczone na podstawie zawartej umowy outsourcingu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy VAT.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. Z orzecznictwa TSUE wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego w zasadzie nie może być ograniczone ani pod względem czasu, ani pod względem zakresu przedmiotowego. TSUE wielokrotnie zwracał uwagę, iż właśnie zasada odliczenia podatku naliczonego zapewnia uzyskanie neutralności podatku.

System odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów i usług dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone. Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji terminu „outsourcing”. Wobec powyższego, znaczenie tego terminu należy ustalić stosując wykładnię językową. Zgodnie z definicją słownikową, termin ten jest angielskim skrótem od outside-resource-using, oznaczającym korzystanie z zasobów zewnętrznych. Outsourcing jest to strategia zarządzania polegająca na zlecaniu wyspecjalizowanej zewnętrznej firmie wykonania zadań, które nie są bezpośrednio związane z podstawowym profilem działalności firmy zlecającej.

Z informacji uzyskanych od Wnioskodawcy wynika, że Usługodawca nie zalega z płatnościami podatków i składek ZUS - wszelkie składki i podatki odprowadzane są w pełnej i należnej wysokości. Wszelkie usługi wynikające z zawartej umowy są i były świadczone i wykonane.

Reasumując zdaniem Wnioskodawcy, art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że w zakresie w jakim usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W skład kwoty podatku naliczonego wchodzą kwoty podatku w fakturach otrzymanych przez podatnika. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zaś usługi nabywane przez Wnioskodawcę na podstawie umowy outsourcingu będą w całości wykorzystywane do czynności, w zakresie których Wnioskodawca jest podatnikiem tego podatku. Usługi nabywane w ramach umowy outsourcingu nie podlegają opisanym w ustawie, wyłączeniom bądź ograniczeniom możliwości odliczenia. Będą odpowiednio ewidencjonowane i wykazywane w deklaracjach podatku VAT.

Wobec tego, w ocenie Wnioskodawcy spełnione są wszystkie przesłanki, by podatek należny mógł być obniżony o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi świadczone na podstawie zawartej umowy outsourcingu w takim zakresie, w jakim będą one związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie art. 15 ust. 2 ww. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawową więc zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest związek towarów i usług, przy nabyciu których podatek został naliczony, z czynnościami opodatkowanymi.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, iż ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Art. 88 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w listopadzie 2012 r. zawarł umowę o świadczenie usług i o współpracy pracodawców, tzw. umowę outsourcingową. Na podstawie umowy Wnioskodawca jako Usługobiorca zlecił Usługodawcy świadczenie usług polegające na prawidłowej obsłudze sklepów spożywczych Usługobiorcy oraz zarządu nieruchomościami Usługobiorcy z wykorzystaniem kadr Usługodawcy. Strony zgodnie z umową ustaliły, że przez obsługę sklepów spożywczych rozumieją kompleksowe prowadzenie i zarządzanie takimi jednostkami poprzez zapewnienie wykwalifikowanej kadry, w tym kierowniczej oraz osób posiadających kwalifikacje i predyspozycje do wykonywania pracy kasjera, sprzedawcy w tym również na stoisku mięsnym, magazyniera oraz wszystkich innych osób, których kwalifikacje umożliwiają zapewnienie spełnienia warunków niniejszego paragrafu, jak np. pracownicy działów, administracji, kadr, księgowości, marketingu, handlowego zaopatrzenia, inwestycji. Natomiast przez usługę zarządu nieruchomościami strony umowy rozumieją zapewnienie ciągłości w zarządzaniu nieruchomościami przez wykwalifikowaną kadrę świadczącą przedmiotową usługę, w tym kadrę kierowniczą oraz osoby posiadające kwalifikacje i predyspozycje do wykonywania pracy w zakresie fakturowania, dozorowania, administrowania, kadr, księgowości, marketingu, komercjalizacji, inwestycji. Strony ustaliły, że wynagrodzenie należne Usługodawcy płatne będzie miesięcznie na podstawie wystawionych przez Usługodawcę faktur VAT. Wnioskodawca zgodnie z wystawionymi fakturami rozliczy podatek VAT. Podkreślić trzeba, że usługi zostały wykonane zgodnie z umową. Wnioskodawca i kontrahent są czynnymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług od początku prowadzenia działalności gospodarczej z tytułu dokonywanej przez nich sprzedaży towarów i usług. Wnioskodawca będzie wykorzystywał nabyte usługi do czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących po jego stronie podatek należny. Zakup towarów i usług w ramach umowy outsourcingu dokumentowany jest fakturami VAT wystawionymi przez Usługodawcę, Wnioskodawca jest nabywcą.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie przez Wnioskodawcę usług outsourcingu obejmujących obsługę sklepów spożywczych Wnioskodawcy oraz zarząd nieruchomościami Wnioskodawcy z wykorzystaniem kadr Usługodawcy, bowiem - jak wskazano we wniosku - Wnioskodawca będzie wykorzystywał nabyte usługi do czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących po jego stronie podatek należny.

Jednocześnie zakup towarów i usług w ramach umowy outsourcingu udokumentowany jest fakturami VAT wystawionymi przez Usługodawcę, a Wnioskodawca-nabywca przedmiotowych usług, jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Tym samym, ze względu na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, nabywcy (Wnioskodawcy) czynnemu zarejestrowanemu podatnikowi podatku VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach potwierdzających nabycie ww. usług, o ile nie zaistnieją inne ograniczenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko, zgodnie z którym Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi świadczone na podstawie zawartej umowy outsourcingu w takim zakresie, w jakim będą one związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja nie dotyczy kwestii opodatkowania świadczonych na rzecz Wnioskodawcy usług outsourcingowych gdyż w tym zakresie Wnioskodawca nie przedstawił stanu faktycznego, nie zadał pytania oraz nie przedstawił własnego stanowiska adekwatnego do zadanego pytania.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-97/15/MS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.