IBPP1/4512-754/15/MG | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu przez Miasto.
IBPP1/4512-754/15/MGinterpretacja indywidualna
 1. parafia
 2. podatek naliczony
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Płatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją inwestycji pn. „T.” dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2007-2013 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją inwestycji pn. „T.” dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2007-2013.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Dnia 28 lipca 2015 r. Uchwałą nr ... Zarząd Województwa dokonał wyboru do dofinansowania z listy rezerwowej projektu pn.: „T.”, złożonego w ramach naboru nr ....

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr ... dla Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii RPOWSL 2007-2013 była możliwa z uwagi na zgromadzone środki w ramach Priorytetu V Środowisko.

Zadanie polegało na kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów oświatowych: X ... oraz Centrum Kształcenia

Dla budynku X ... wykonano:

 • wymianę instalacji c.o.,
 • wymianę stacji wymienników ciepła,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie stropodachu.

Dla budynku Centrum Kształcenia wykonano:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • wymianę okien sali gimnastycznej,
 • ocieplenie stropodachu,
 • wymianę instalacji c.o.,
 • wymianę stacji wymienników ciepła.

Faktury związane z realizacją zadania wystawiane były na Miasto.

Zarówno X ... jak i Centrum Kształcenia są jednostkami budżetowymi Miasta.

X ... nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, natomiast Centrum Kształcenia jest zarejestrowane jako podatnik VAT zwolniony.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W przedmiotowym przypadku usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Miasto ma prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części przy wykonaniu inwestycji pn. „T.” dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno w trakcie, jak i po zakończonej realizacji projektu, Miasto nie ma możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT w całości lub w części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Jak wynika z powyższego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – Miasto realizował projekt pn. „T.”. Zadanie to polegało na kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów oświatowych: X ... oraz Centrum Kształcenia.

Dla budynku X wykonano:

 • wymianę instalacji c.o.,
 • wymianę stacji wymienników ciepła,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie stropodachu.

Dla budynku Centrum Kształcenia wykonano:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • wymianę okien sali gimnastycznej,
 • ocieplenie stropodachu,
 • wymianę instalacji c.o.,
 • wymianę stacji wymienników ciepła.

Faktury związane z realizacją zadania wystawiane były na Miasto .

Zarówno X ... jak i Centrum Kształcenia są jednostkami budżetowymi Miasta.

X ... nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, natomiast Centrum Kształcenia jest zarejestrowane jako podatnik VAT zwolniony.

W przedmiotowym przypadku usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sytuacji warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie zostanie spełniony, ponieważ nabyte usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż jeśli usługi nabyte w ramach realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zarówno w trakcie jak i po zakończonej realizacji projektu, Miasto nie ma możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT w całości lub w części, należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zaistniałego stanu faktycznego, w którym wskazano, że w przedmiotowym przypadku usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element opisanego stanu faktycznego i nie było ono przedmiotem oceny.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności wykorzystania nabytych usług do działalności gospodarczej generującej podatek należny, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.