IBPP1/4512-69/15/MS | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. ...”
IBPP1/4512-69/15/MSinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. podatek naliczony
 4. prawo do odliczenia
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2015 r. (data wpływu 27 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 25 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. ...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek z dnia 24 stycznia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. ...”.

Wniosek został uzupełniony pismem z 25 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Realizacja projektu pt.: ...”.

Zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych w ramach ubiegania się o dotację na realizację operacji w ramach małych projektów PROW pt. ...”.

Cel operacji: celem operacji jest poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez remont i modernizację szlaku turystycznego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi D.

Termin: styczeń - marzec 2015 r.

Miejsce: Gmina D.

Adresaci: szerokie grono turystów i naukowców odwiedzających teren Gminy D.

Przedmiotem operacji jest remont i modernizacja istniejącego szlaku turystycznego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi D. (TPZD) otwartego w 2007 r. pt. „...

Szlak wiedzie po najatrakcyjniejszych miejscach Gminy D., biorąc pod uwagę jej historię, zabytki i atrakcje przyrodnicze. Liczy 23 km.

W przeciągu minionych 5 lat część infrastruktury szlaku uległa zniszczeniu pod wpływem warunków atmosferycznych oraz naturalnego zużycia materiałów.

Dbając o odpowiednią jakość oferty turystycznej koniecznym jest przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych polegających na następujących zadaniach:

 • oznaczenia szlaku turystycznego w terenie (odnowienie i dodanie nowych elementów oznaczenia szlaku, czyli odmalowanie i domalowanie oznaczenia szlakowego na drzewach, kamieniach, słupach itp. na odcinku 23 km szlaku, znakami zgodnymi z wytycznymi PTTK tj. czerwono - biały kwadrat o boku 10 cm),
 • elementy infrastruktury szlakowej (odnowienie i dodanie nowych elementów infrastruktury tj. odnowienie statywów pod tablice informacyjne i znaki kierunkowe oraz uzupełnienie brakującej infrastruktury, czyli dodanie nowego elementu, czyli 1 kładki w „Rezerwacie B.”),
 • tablice i znaki szlakowe (wymiana tablic i znaków na nowe, wykonane z lepszej jakości materiałów 4 tablice o wymiarze 200 x 50 cm; 14 sztuk znaków szlakowych o wymiarach 50x 15 cm),
 • zakup 1 przenośnego WC (aktualnie na trasie szlaku nie ma WC),
 • zainstalowanie przenośnego WC,
 • zagospodarowanie otoczenia Kresowego Domu Sztuki (który jest elementem szlaku turystycznego), czyli wyrównanie terenu wokół KDS i zasianie trawy (9 arów) oraz wykonanie 2 ławek,
 • przygotowanie szlaku do realizacji projektu,
 • koordynacja projektu.

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dlatego chciałby uznać jego koszt za koszt kwalifikowalny w ramach przedmiotowego zadania.

Wnioskodawca nie jest organizacją pożytku publicznego i nie jest finansowany przez Państwo, nie jest też wpisany do rejestru przedsiębiorców.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i nie składa deklaracji VAT.

Zakupy dokonywane w ramach powyższej operacji nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Wnioskodawca utrzymuje się wyłącznie z dotacji, darowizn i składek członkowskich. Wykonuje zadania określone w statucie.

Mając na uwadze wytyczne instytucji zarządzającej programem PROW do rozliczenia poniesionego podatku VAT Wnioskodawca musi przedstawić indywidualną interpretację podatku VAT potwierdzająca, iż może go kwalifikować jako koszt podlegający finansowaniu, gdyż nie może go odzyskać.

W piśmie z 25 marca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że odremontowany szlak pt. „Trzy ścieżki tożsamości - środowisko, historia, kultura” służy jako obiekt ogólnodostępny dla wszystkich chętnych, którzy odwiedzają region Wnioskodawcy i zechcą z niego skorzystać. Wnioskodawca nie pobiera w zamian za to żadnych opłat, ani nie prowadzi działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją projektu pt. ...” Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją powyższego zadania nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wnioskodawca jest organizacją pozarządowa niewpisaną do rejestru przedsiębiorców.

Nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Dlatego ubiega się o jego kwalifikowalność w ramach realizowanej operacji finansowanej przez PROW.

Wnioskodawca nie jest organizacją pożytku publicznego i nie jest finansowany przez Państwo.

Zgodnie z art. 86 ustawy o VAT z uwagi na fakt, iż towary i usługi zakupione do realizacji celów operacji pt. ...”, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, Wnioskodawca ma możliwość zakwalifikowania kosztów podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych w ramach małych projektów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie art. 15 ust. 2 ww. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Art. 88 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi D.) realizuje projekt pt.: ...”.

Celem realizacji projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez remont i modernizację szlaku turystycznego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi D. „...

Szlak wiedzie po najatrakcyjniejszych miejscach Gminy D., biorąc pod uwagę jej historię, zabytki i atrakcje przyrodnicze. Liczy 23 km.

W przeciągu minionych 5 lat część infrastruktury szlaku uległa zniszczeniu pod wpływem warunków atmosferycznych oraz naturalnego zużycia materiałów.

Dbając o odpowiednią jakość oferty turystycznej koniecznym jest przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych polegających na następujących zadaniach:

 • oznaczenia szlaku turystycznego w terenie (odnowienie i dodanie nowych elementów oznaczenia szlaku, czyli odmalowanie i domalowanie oznaczenia szlakowego na drzewach, kamieniach, słupach itp. na odcinku 23 km szlaku, znakami zgodnymi z wytycznymi PTTK tj. czerwono - biały kwadrat o boku 10 cm),
 • elementy infrastruktury szlakowej (odnowienie i dodanie nowych elementów infrastruktury tj. odnowienie statywów pod tablice informacyjne i znaki kierunkowe oraz uzupełnienie brakującej infrastruktury, czyli dodanie nowego elementu, czyli 1 kładki w „Rezerwacie B.”),
 • tablice i znaki szlakowe (wymiana tablic i znaków na nowe, wykonane z lepszej jakości materiałów 4 tablice o wymiarze 200 x 50 cm; 14 sztuk znaków szlakowych o wymiarach 50x 15 cm),
 • zakup 1 przenośnego WC (aktualnie na trasie szlaku nie ma WC),
 • zainstalowanie przenośnego WC,
 • zagospodarowanie otoczenia Kresowego Domu Sztuki (który jest elementem szlaku turystycznego), czyli wyrównanie terenu wokół KDS i zasianie trawy (9 arów) oraz wykonanie 2 ławek,
 • przygotowanie szlaku do realizacji projektu,
 • koordynacja projektu.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i nie składa deklaracji VAT.

Zakupy dokonywane w ramach powyższej operacji nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Wnioskodawca utrzymuje się wyłącznie z dotacji, darowizn i składek członkowskich. Wykonuje zadania określone w statucie. Odremontowany szlak pt. „Trzy ścieżki tożsamości - środowisko, historia, kultura” służy jako obiekt ogólnodostępny dla wszystkich chętnych, którzy odwiedzają region Wnioskodawcy i zechcą z niego skorzystać. Wnioskodawca nie pobiera w zamian za to żadnych opłat, ani nie prowadzi działalności gospodarczej.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu pt. ...”, bowiem - jak wskazał Wnioskodawca - zakupy dokonywane w ramach powyższej operacji nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT (szlak pt. „Trzy ścieżki tożsamości - środowisko, historia, kultura” służy jako obiekt ogólnodostępny dla wszystkich chętnych, którzy odwiedzają region Wnioskodawcy i zechcą z niego skorzystać, Wnioskodawca nie pobiera w zamian za to żadnych opłat, ani nie prowadzi działalności gospodarczej), ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu pt. ...”.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego, w którym wskazano, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz, że zakupy dokonywane w ramach powyższej operacji nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Powyższe stwierdzenia przyjęto jako element opisanego stanu faktycznego i nie były one przedmiotem oceny.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny lub zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Tut. Organ wskazuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym. W związku z tym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sadom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.