IBPP1/4512-66/16/BM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu dotyczących realizacji projektów pn. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 stycznia 2016 r. (data wpływu 28 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 12 kwietnia 2016 r. (data wpływu 15 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu dotyczących realizacji projektów pn. „...” - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu dotyczących realizacji projektów pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 12 kwietnia 2016 r. (data wpływu 15 kwietnia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 5 kwietnia 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie zapisami statutowymi jest działalność ukierunkowana na wspomaganie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przedsięwzięć składających się na strategie rozwoju lokalnego, oraz działalność gospodarczą, w szczególności związaną z doradztwem, szkoleniami, udzielaniem pożyczek oraz poręczeń dla przedsiębiorstw oraz wynajmem nieruchomości. Zysk Spółki uchwałą Walnego Zgromadzenia przeznacza się na realizację zadań statutowych. Spółka prowadzi Ośrodek Szkoleń, który wpisany jest do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz posiada Akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Na realizację działań statutowych firma pozyskuje środki publiczne, pochodzące w części lub w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) składając wnioski o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Uzyskana dotacja przyznawana jest na pokrycie ściśle określonych wydatków wskazanych we wniosku, ponoszonych przez Spółkę w związku z realizacją projektu (wydatki kwalifikowane). Wydatki te obejmują także podatek naliczony VAT związany z zakupem towarów i usług niezbędnych dla realizacji projektu.

W listopadzie 2015 r. Spółka, w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, złożyła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Poddziałanie 7.3.3 „...”.
Projekty mają na celu rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Oba projekty zakładają kompleksowe wsparcie osób chcących założyć własną działalność gospodarczą poprzez realizację:

 • nieodpłatnych szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • nieodpłatnego indywidualnego doradztwa biznesowego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • nieodpłatnego indywidualnego specjalistycznego doradztwa po uruchomieniu działalności gospodarczej (pomoc de minimis),
 • bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci jednorazowej dotacji na pokrycie wydatków związanych z uruchomieniem działalności (m.in. zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, kosztów reklamy i promocji) przyznanego w wysokości max. 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia (pomoc de minimis),
 • bezzwrotnego finansowego wsparcia pomostowego na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. ZUS) w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującym na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego (pomoc de minimis).

Projekty zakładają poziom dofinansowania w wysokości 95%. Wymagany wkład własny 5% zostanie pokryty m.in. kosztami eksploatacyjnymi sal szkoleniowych w których odbywać się będą zaplanowane działania (doradztwo, szkolenia itp.). Przyznana dotacja będzie przeznaczona na pokrycie określonych kosztów związanych z przeprowadzeniem i realizacją projektów. W ramach projektów Spółka przeprowadzi szereg działań związanych bezpośrednio z organizacją ww. wsparcia ponosząc przy tym koszty. Będą to tzw. koszty bezpośrednie takie jak zatrudnienie członków komisji rekrutacyjnej, członków komisji oceny wniosków, trenerów, doradców, zapewnienie materiałów edukacyjnych, przerw kawowych i obiadowych oraz czynności związane z zarządzaniem projektem, monitoring i ewaluacja, rozliczenie i promocja projektu i in. (realizowane w ramach kosztów pośrednich), zgodnie z wytycznymi określającymi zasady realizacji projektów finansowanych ze środków EFS.

Istotnym elementem prawidłowej realizacji projektu jest kompleksowe rozliczenie kosztów ponoszonych w ramach zaplanowanych działań. Spółka będzie nabywała usługi i towary opodatkowane podatkiem VAT otrzymując faktury, w których wykazany jest naliczony podatek VAT.

Wszystkie wydatki kwalifikowane ponoszone w projekcie (zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie) będą zaliczkowane przez Wojewódzki Urząd Pracy. Na koniec okresu rozliczeniowego (3 miesiące) Spółka będzie przedkładać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wniosek o płatność zawierający m.in. sprawozdanie z realizacji zadań, osiągniętych wskaźników oraz poniesionych wydatków. Wniosek o płatność stanowi również wniosek o wypłatę zaliczki na pokrycie przyszłych kosztów i wydatków zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu. W oparciu o wniosek Wojewódzki Urząd Pracy będzie dokonywał przelewu należności.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał:

 1. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT od 9 stycznia 1997 r. Ponadto Wnioskodawca informuje, iż w zakresie działalności Spółki występuje sprzedaż opodatkowana (najem lokali użytkowych, doradztwo), sprzedaż zwolniona (udzielanie pożyczek, organizacja szkoleń) oraz sprzedaż mieszana. W związku z tym Wnioskodawca dzieli koszty na trzy grupy:
  • zakupy związane tylko z działalnością opodatkowaną,
  • zakupy związane tylko z działalnością zwolnioną,
  • zakupy które służą obu działalnościom wg współczynnika.
 2. Spółka w odpowiedzi na ogłoszony konkurs złożyła w Wojewódzkim Urzędzie Pracy wnioski o dofinasowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Poddziałanie 7.3.3 „...”. Projekty mają na celu rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekty zakładają kompleksowe wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą poprzez realizację:
  • nieodpłatnych szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • nieodpłatnego indywidualnego doradztwa biznesowego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
  • nieodpłatnego indywidualnego specjalistycznego doradztwa po uruchomieniu działalności gospodarczej (pomoc de minimis),
  • bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci jednorazowej dotacji na pokrycie wydatków związanych z uruchomieniem działalności (m.in. zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, kosztów reklamy i promocji) przyznanego w wysokości max. 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia (pomoc de minimis),
  • bezzwrotnego finansowego wsparcia pomostowego na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. ZUS) w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującym na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego (pomoc de minimis).

Wnioskodawca nadmienia, że wszystkie ww. wymienione działania takie jak szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej zawodowe, indywidualne doradztwo biznesowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, doradztwo po uruchomieniu działalności gospodarczej, wsparcie finansowe, wsparcie pomostowe itd. są elementami jednostkowymi kompleksowej pomocy pozwalającymi na wdrożenie działań umożliwiających nabycie przez przyszłych przedsiębiorców nowych umiejętności i kompetencji dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku i otoczenia biznesu. Bezpośrednim efektem dofinansowania projektu ma być nabycie, podniesienie kwalifikacji oraz samozatrudnienie poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez uczestników projektu. A kompleksowość tych działań realizowanych przez projekt umożliwi aktywizację zawodową uczestników projektu lub spowoduje przeciwdziałanie bezrobociu.

Wojewódzki Urząd Pracy w ramach realizacji projektów ze środków EFS zakłada poziom dofinansowania w wysokości 95%. Przyznana dotacja będzie przeznaczona na pokrycie określonych kosztów związanych z przeprowadzeniem i realizacją projektów. W ramach projektów Spółka przeprowadzi szereg działań związanych bezpośrednio z organizacją ww. wsparcia ponosząc przy tym wydatki i koszty. Będą to tzw. koszty bezpośrednie takie jak zatrudnienie trenerów, zakup materiałów szkoleniowych, wyżywienia (catering) uczestników Projektu oraz wydatki związane z wypłatą dotacji oraz wsparcia pomostowego oraz czynności związane z zarządzaniem projektem, monitoring i ewaluacja, rozliczenie i promocja projektu (koszty zużycia energii, wody, obsługi administracyjnej, materiałów biurowych itp.), zgodnie z wytycznymi określającymi zasady realizacji projektów finansowanych ze środków EFS. Na realizację działań Spółka będzie nabywała usługi i towary opodatkowane podatkiem VAT.

Przyznawane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do każdego projektu przyporządkowane jest do kosztów tego Projektu (tzw. wydatków kwalifikowalnych).

Projekty współfinasowane z EFS nie generują przychodów (pozycja ta przyjmuje każdorazowo wartość 0). Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej Wnioskodawca zobowiązany był do wniesienia wkładu własnego. Udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu stanowi 5% wartości projektu. Wkład własny Wnioskodawcy został wykazywany we wniosku o dofinansowanie projektu (Wnioskodawca samodzielnie określa formę wniesienia wkładu własnego). Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania. Wartość wkładu własnego stanowi zatem różnicę między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną wnioskodawcy, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu, rozumianą jako procent dofinansowania wydatków kwalifikowalnych. Wymagany wkład własny nie stanowi przychodu projektu, lecz zmniejsza wartość dofinasowania. Wnioskodawca wskazał wkład własny w postaci rzeczowej (sale szkoleniowe niezbędne do realizacji wsparcia merytorycznego) oraz finansowym (wynagrodzenie pracowników projektu) oraz wnoszonym przez Uczestników projektu na etapie rozliczania otrzymanej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 10% przyznanego dofinansowania na uruchomienie działalności - uczestnik będzie musiał wykazać wydatkowanie własnych środków w wysokości 10% dofinasowania na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wniesienie wkładu własnego (finansowego) przez Uczestników Projektu umożliwi zapewnienie większej trwałości utworzonych firm. Wkład własny wnoszony przez Uczestników Projektu będzie przeznaczony na zakupy związane z uruchomioną działalnością gospodarczą (np. śr. trwałe, wartości niematerialne i prawne, promocja, reklama itp.) dokonane w okresie wydatkowania wsparcia finansowego (dotacji).

Zdaniem Spółki wszystkie działania związane z realizacją projektu będą miały związek z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy nie będzie miała związku ze sprzedażą, nie będzie przyznawana jako dopłata do ceny towaru, a przeznaczona będzie na pokrycie poniesionych wydatków (wypłata dotacji, wsparcia pomostowego itd.) i kosztów (wynajem sali, catering, opłaty za media) w ramach realizowanego projektu. Oznacza to, że w opisanej sytuacji wystąpi dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. Zatem dotacja, którą otrzyma Spółka nie będzie podlegała opodatkowaniu jako czynność niewymieniona w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, a tym samym wszystkie zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu będą miały związek z działalnością nieopodatkowaną Spółki.

W myśl art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Analiza powołanego powyżej przepisu jednoznacznie wskazuje, iż włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas gdy do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie ceny konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne - na pokrycie kosztów działalności - nie podlega opodatkowaniu.

Mając powyższe na uwadze, Spółka stwierdza, skoro - jak wskazano we wniosku - przyznana dotacja przeznaczona będzie na pokrycie kosztów realizacji projektu dotyczącego aktywizacji zawodowej, przeciwdziałaniu bezrobociu to oznacza, że w opisanej sytuacji wystąpi dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. Tym samym otrzymana dotacja nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej VAT, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy.

3.1. Kwota dofinansowania o której mowa we wniosku nie stanowi dopłaty do ceny usług. Otrzymana dotacja przyznawana jest na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie pomiędzy instytucją Pośredniczącą (w opisanym przypadku Wojewódzki Urząd Pracy), a Wnioskodawcą (Spółka). Na warunkach określonych w umowie Instytucja Pośrednicząca (dalej IP) przyznaje Beneficjentowi (Wnioskodawcy) dofinansowanie na realizację projektu w łącznej kwocie wskazanej we wniosku o dofinansowanie. Dofinansowanie na realizację projektu jest wypłacane w formie zaliczek, transzami zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do podpisywanej umowy o dofinansowanie (podstawą do wypłaty transzy jest złożenie i akceptacja tzw. wniosków o płatność). Z otrzymanych transz dofinansowania ponoszone są wydatki w ramach projektu. Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z realizowanym projektem.

3.2. Otrzymana dotacja służy realizacji konkretnych zadań, które przyczynią się do osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu zakładanych we wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości projektu. W ramach projektu ceny usług nie będą niższe lub zerowe (Wnioskodawca zobowiązany jest przy dokonywaniu zakupu towarów/usług stosować zasadę konkurencyjności), natomiast usługi/towary te będą służyły do realizacji wsparcia np. szkoleń czy doradztwa, które dla Uczestników Projektu będzie nieodpłatne. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na realizację wsparcia z którego Uczestnicy będą korzystali za darmo (w przypadku otrzymania bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej Uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenie o pomocy de minimis). Uczestnicy Projektu będą jedynie zobligowani do wniesienia wkładu własnego w wysokości 10% przyznanego dofinansowania i wykazania tego faktu w postaci zakupów związanych z uruchamianą działalnością, które i tak zwyczajowo ponieśliby zakładając działalność bez dofinasowania.

3.3. Wnioskodawcy przyznawana jest dotacja na pokrycie wydatków kwalifikowanych wskazanych w szczegółowym budżecie projektu. Rodzaj oraz wysokość poszczególnych wydatków szacowana jest na podstawie:

 • Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
 • Wykazu dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” obowiązujący dla konkursów i naborów ogłaszanych w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (wskazanie maksymalnej wysokości standardowych kosztów, tj. towarów i usług typowych tj. powszechnie występujących w projektach dofinansowanych z EFS),
 • dotychczasowego doświadczenia Wnioskodawcy związanego z realizacją projektów finansowanych ze środków UE,
 • cen rynkowych.

Szczegółowy budżet projektu przedstawiany jest w formie budżetu zadaniowego poprzez wskazanie kosztów bezpośrednich (tj. kosztów kwalifikowalnych poszczególnych zadań merytorycznych realizowanych przez Wnioskodawcę w ramach projektu) i kosztów pośrednich (tj. kosztów administracyjnych związanych z obsługą projektu, których katalog został wskazany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków). Na podstawie szczegółowego budżetu oceniana jest kwalifikowalność i racjonalność kosztów. W szczegółowym budżecie projektu ujmowane są jedynie wydatki kwalifikowalne spełniające warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Tworząc budżet projektu Wnioskodawca kieruje się zasadą racjonalności i efektywności wydatków, co odnosi się do zapewnienia zgodności ze stawkami rynkowymi nie tylko pojedynczych wydatków wykazanych w szczegółowym budżecie projektu, ale również do łącznej wartości usług realizowanych w ramach projektu.

Szczegółowy budżet projektu zawiera poszczególne wydatki związane z realizacją wsparcia merytorycznego:

 • szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • indywidualnego doradztwa biznesowego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • indywidualnego specjalistycznego doradztwa po uruchomieniu działalności gospodarczej (pomoc de minimis),
 • bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci jednorazowej dotacji na pokrycie wydatków związanych z uruchomieniem działalności (m.in. zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, kosztów reklamy i promocji) przyznanego w wysokości max. 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia (pomoc de minimis),
 • bezzwrotnego finansowego wsparcia pomostowego na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. ZUS) w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującym na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego (pomoc de minimis)
 • oraz ogólną pulę środków na pokrycie kosztów związanych z administracyjną obsługą projektu.

Część wsparcia merytorycznego wyliczana jest w stosunku do ilości godzin przeznaczonych na wsparcie dla danego Uczestnika Projektu np. indywidualne doradztwo = ilość godzin doradztwa x stawka godzinowa x ilość Uczestników Projektu a część bezpośrednio dla Uczestnika Projektu np. wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej = kwota dotacji na rozpoczęcie działalności x ilość Uczestników Projektu, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia = ilość UP x ilość dni szkoleniowych x średnia stawka ceny biletu.

Należy zaznaczyć, iż ostateczna wysokość faktycznie poniesionego wydatku zależy od przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego realizowanego zgodnie z zasadą konkurencyjności. IP będąca stroną umowy zobowiązuje beneficjenta w umowie o dofinansowanie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.

Mając powyższe na uwadze Spółka stoi na stanowisku, iż nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupu dotyczących realizacji projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podatek VAT naliczony zawarty w fakturach zakupu dotyczących realizacji projektu, tj. realizowanej usługi nieodpłatnej dla beneficjentów można odliczyć od podatku VAT należnego wynikającego z rozliczenia całej spółki...

Stanowisko Wnioskodawcy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług zgodnie z art. 5 oraz 8 ustawy o VAT. Ponadto, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ustawy o VAT. Spółka przy realizacji ww. projektu będzie świadczyła usługi nieodpłatne dla beneficjentów projektu ponosząc ściśle określone wydatki zgodnie z zawartą umową o realizację projektu oraz harmonogramem projektu. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 2. ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Mając powyższe na uwadze, przyszłe wykonywane przez Spółkę nieodpłatne świadczenie usług będące efektem realizowanego projektu będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, w związku z tym brak jest podstaw do traktowania nieodpłatnego świadczenia usług jako odpłatnego świadczenia usług. Tym samym czynność ta wykonywana przez Spółkę jako nieodpłatne świadczenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Reasumując, Spółka nie ma prawa odliczania podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu dotyczących realizowania projektu, tj. usług nieodpłatnych od VATu należnego wynikającego z innych czynności opodatkowanych realizowanych przez Spółkę.

Ponadto Wnioskodawca nadmienia, iż w podobnej sprawie została wydana indywidualna interpretacja, potwierdzająca stanowisko Wnioskodawcy, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (z dnia 11 maja 2010 r. IBPP4/443-574/10/EJ) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (z dnia 27 marca 2015 r. ITPP2/4512-201/15/PS).

Ponadto Wnioskodawca chciałby przytoczyć zapis wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/12(01)/04/2015/z dnia 10 kwietnia 2015 r.:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikom VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Przepis zawarty w art. 88 ustawy o VAT zawiera katalog przypadków, kiedy podatnikowi VAT nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. W tych przypadkach podatku nie można odliczyć nawet wówczas, gdy dany zakup jest bezpośrednio związany z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, tym samym VAT może stanowić wówczas wydatek kwalifikowalny. W związku z powyższym, przepisy ustawy o VAT stanowią, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje beneficjentowi jedynie w przypadku, kiedy spełnione zostaną jednocześnie następujące dwa warunki: beneficjent jest podatnikiem VAT oraz zakupione przez beneficjenta towary i usługi wykorzystywane są przez beneficjenta do wykonywania czynności opodatkowanych. Tym samym, jeśli nie jest spełniony jeden z wymienionych warunków, wówczas VAT zawarty w dokonywanych przez beneficjenta zakupach będzie stanowił wydatek kwalifikowalny w rozumieniu Wytycznych. Prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego przysługuje wyłącznie wówczas, gdy zakupione przez beneficjenta towary i usługi będą służyły czynnościom opodatkowanym. Prawo do odliczenia nie przysługuje w zakresie, w jakim zakupy związane są z czynnościami zwolnionymi z VAT lub z czynnościami nie podlegającymi opodatkowaniu. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi powinien mieć, zasadniczo, charakter bezpośredni. Tym samym, beneficjent realizujący projekt dofinansowany ze środków PO będzie mógł odliczyć VAT wówczas, gdy zakupy towarów i usług w ramach realizowanego projektu związane są bezpośrednio z wykonywanymi przez beneficjenta czynnościami opodatkowanymi.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że Spółka stoi na stanowisku, iż nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupu dotyczących realizacji projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Powyższe regulacje oznaczają, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Aby zatem podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wystawionych faktur, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane (w sposób bezsporny) z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca będzie realizował projekty, na które otrzyma dofinansowanie. Wojewódzki Urząd Pracy w ramach realizacji projektów ze środków EFS zakłada poziom dofinansowania w wysokości 95%. Przyznana dotacja będzie przeznaczona na pokrycie określonych kosztów związanych z przeprowadzeniem i realizacją projektów. W ramach projektów Spółka przeprowadzi szereg działań związanych bezpośrednio z organizacją ww. wsparcia ponosząc przy tym wydatki i koszty. Będą to tzw. koszty bezpośrednie takie jak zatrudnienie trenerów, zakup materiałów szkoleniowych, wyżywienia (catering) uczestników Projektu oraz wydatki związane z wypłatą dotacji oraz wsparcia pomostowego oraz czynności związane z zarządzaniem projektem, monitoring i ewaluacja, rozliczenie i promocja projektu (koszty zużycia energii, wody, obsługi administracyjnej, materiałów biurowych itp.), zgodnie z wytycznymi określającymi zasady realizacji projektów finansowanych ze środków EFS. Na realizację działań Spółka będzie nabywała usługi i towary opodatkowane podatkiem VAT.

W przedmiotowej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy podatek VAT naliczony zawarty w fakturach zakupu dotyczących realizacji projektu można odliczyć od podatku VAT należnego wynikającego z rozliczenia całej spółki.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Przepis ten jest odpowiednikiem art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 s. 1, ze zm.), zgodnie z którym podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Należy uznać, że opodatkowanie subwencji (dotacji) stanowi wyjątek od zasad ogólnych wspólnego systemu VAT. Nie wszystkie subwencje (dotacje) stanowią element podstawy opodatkowania VAT. Jedynie takie, które są subwencjami (dotacjami) związanymi bezpośrednio z ceną dostawy towarów czy ceną świadczenia usług. Wyjątek ten należy interpretować w sposób ścisły. Wykładnia ścisła prowadzi do wniosku, że tylko subwencje bezpośrednio wpływające na cenę transakcji podlegają opodatkowaniu. Natomiast inne subwencje (dotacje) nie wchodzą tym samym do podstawy opodatkowania, a w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Istotnym zatem dla wykładni art. 29a ust. 1 ustawy o VAT jest wyjaśnienie pojęcia „subwencja bezpośrednio związana z ceną”.

W tym celu istotne znaczenie ma orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W szczególności wyroki w sprawach C-184/00 (Office des products wallons ASBL v. Belgian State) oraz C-353/00 (Keeping Newcastle Warm Ltd. v. Commisioners od Customs and Excise, w skrócie KNW).

W wyroku C-184/00 Trybunał stwierdził, że pojęcie subwencji (dotacji) bezpośrednio związanych z ceną należy interpretować jako obejmujące wyłącznie subwencję, które stanowią całość lub część wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, a które są wypłacane przez podmiot trzeci w stosunku do sprzedawcy lub świadczącego. Trybunał argumentował, że w celu ustalenia, czy dotacja stanowi wynagrodzenie, cena towarów i usług musi, co do zasady, być ustalana nie później, niż w momencie zdarzenia podlegającego opodatkowaniu. Zobowiązanie do zapłaty dotacji dokonane przez osobę, która jej udziela, rodzi korelat, jakim jest prawo beneficjenta do jej otrzymania, ponieważ dokonał on dostawy podlegającej opodatkowaniu. Ten związek pomiędzy dotacją a ceną musi być jednoznacznie widoczny na podstawie indywidualnej analizy okoliczności stanowiących podstawę wypłaty tego wynagrodzenia. Z drugiej strony nie jest konieczne, aby cena towarów lub usług bądź część tej ceny została ustalona. Wystarczy by możliwe było jej ustalenie. Cena jaką płaci nabywca musi być ustalana w taki sposób, że zmniejsza się ona w proporcji do dotacji przyznanej sprzedawcy towarów lub świadczącemu usługi, co zatem stanowi element ustalenia ceny, jakiej żąda ten ostatni. Trybunał w sprawie będącej przedmiotem rozpoznania wskazał sądowi odsyłającemu szereg wskazówek, stwierdzając, że sąd krajowy musi zbadać obiektywnie, czy fakt, iż dotacja jest wypłacana sprzedawcy lub świadczącemu pozwala mu sprzedawać towary lub świadczyć usługi po cenie niższej, niż musiałby on żądać w braku takiej dotacji. Nie jest konieczne, by dotacja odpowiadała bezpośrednio zmniejszeniu ceny dostarczanych towarów, wystarczy by relacja pomiędzy zmniejszeniem ceny a dotacją, która może być wyrażona ryczałtowo, była istotna.

W wyroku C-353/00 Trybunał wyraził pogląd, że niezależnie od tego, czy dofinansowanie spełnia warunek bezpośredniego związku z ceną, czy też nie spełnia takiego warunku, zwiększać będzie podstawę opodatkowania, jeśli osoba trzecia (także organ władzy publicznej) wpłaca pewną kwotę pieniędzy na poczet usług świadczonych na rzecz osoby fizycznej. Orzeczenie to dotyczyło dopłat wypłacanych firmie zajmującej się usługami związanymi z doradztwem w dziedzinie energetyki.

Związek dotacji z ceną nie został szczegółowo przeanalizowany w tym wyroku. Szersze uwagi na ten temat znalazły się natomiast w opinii rzecznika generalnego oraz pisemnym stanowisku rządu Wielkiej Brytanii, które zaaprobował Trybunał. Jak wskazuje rzecznik, dotacje mogą mieć różną formę i charakter. Zwykle przez dotacje (subwencje) rozumie się sumy wypłacane danemu podmiotowi z funduszy publicznych w interesie ogólnym. W praktyce dotacje mogą mieć postać dopłat ogólnych do działalności przedsiębiorstwa (i wówczas nie podlegają opodatkowaniu) albo też stanowić subsydia do konkretnych dostaw lub usług, umożliwiając nabycie ich ostatecznemu odbiorcy po niższej cenie (lub w ogóle bez odpłatności z jego strony). W tym ostatnim przypadku podlegają podatkowi VAT.

Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT.

Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż pomimo, że Wnioskodawca wskazał, że otrzymane przez niego dofinansowanie nie jest dopłatą do ceny usług, to jednak sposób odniesienia części tych dotacji do konkretnej godziny przeznaczonej dla danego uczestnika Projektu (np. na wsparcie doradcze) wskazuje, że otrzymana dotacja pokrywa część wartości świadczonej usługi.

Należy bowiem podkreślić, iż jak wskazał Wnioskodawca:

 • Cześć wsparcia merytorycznego wyliczana jest w stosunku do ilości godzin przeznaczonych na wsparcie dla danego Uczestnika Projektu np. indywidualne doradztwo = ilość godzin doradztwa x stawka godzinowa x ilość Uczestników Projektu,
 • W ramach projektu ceny usług nie będą niższe lub zerowe (Wnioskodawca zobowiązany jest przy dokonywaniu zakupu towarów/usług stosować zasadę konkurencyjności), natomiast usługi/towary te będą służyły do realizacji wsparcia np. szkoleń czy doradztwa, które dla Uczestników Projektu będzie nieodpłatne. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na realizację wsparcia z którego Uczestnicy będą korzystali za darmo (...). Uczestnicy projektu będą jedynie zobligowani do wniesienia wkładu własnego w wys. 10% przyznanego dofinansowania na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem działalności.

Jak wskazano w wyroku C-184/00, nie jest konieczne ustalenie ceny, wystarczy by możliwe było jej ustalenie – co w przedmiotowej sprawie ma miejsce i co jednoznacznie wskazuje na związek otrzymanej dotacji z ceną każdej godziny np. doradztwa, dlatego nie można uznać, że jest to dotacja pozostająca poza opodatkowaniem VAT.

Tak więc z wniosku wynika, że Wnioskodawca otrzyma dofinansowanie częściowo wyliczone do ilości godzin świadczonych usług na rzecz danego uczestnika projektu (np. indywidualne doradztwo = ilość godzin doradztwa x stawka godzinowa x ilość uczestników projektu) zatem w przedmiotowej sprawie częściowo dotacje stanowią dopłatę do ceny świadczonych usług.

Ponadto dzięki tej dotacji ww. usługi mogą być wykonane, gdyż Wnioskodawca wskazał, że otrzymane dofinansowanie pozwoli na realizację wsparcia z którego Uczestnicy będą korzystali za darmo (uczestnicy projektu będą jedynie zobligowani jedynie do wniesienia wkładu własnego w wysokości 10% przyznanego dofinansowania i wykazania tego faktu w postaci zakupów związanych z uruchamianą działalnością, które i tak zwyczajowo ponieśliby zakładając działalność bez dofinansowania).

Szczegółowy budżet projektu przedstawiany jest w formie budżetu zadaniowego poprzez wskazanie kosztów bezpośrednich (tj. kosztów kwalifikowalnych poszczególnych zadań merytorycznych realizowanych przez Wnioskodawcę w ramach projektu) i kosztów pośrednich (tj. kosztów administracyjnych związanych z obsługą projektu, których katalog został wskazany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków). Tworząc budżet projektu Wnioskodawca kieruje się zasadą racjonalności i efektywności wydatków, co odnosi się do zapewnienia zgodności ze stawkami rynkowymi nie tylko pojedynczych wydatków wykazanych w szczegółowym budżecie projektu, ale również do łącznej wartości usług realizowanych w ramach projektu.

Szczegółowy budżet projektu zawiera poszczególne wydatki związane z realizacją wsparcia merytorycznego:

 • szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • indywidualnego doradztwa biznesowego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • indywidualnego specjalistycznego doradztwa po uruchomieniu działalności gospodarczej (pomoc de minimis),
 • bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci jednorazowej dotacji na pokrycie wydatków związanych z uruchomieniem działalności (m.in. zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, kosztów reklamy i promocji) przyznanego w wysokości max. 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia (pomoc de minimis),
 • bezzwrotnego finansowego wsparcia pomostowego na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. ZUS) w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującym na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego (pomoc de minimis),
 • oraz ogólną pulę środków na pokrycie kosztów związanych z administracyjną obsługą projektu.

Z wniosku wynika, że projekty współfinasowane z EFS nie generują przychodów (pozycja ta przyjmuje każdorazowo wartość 0).

Odnośnie powyższego należy wskazać, że żaden przepis nie uzależnia opodatkowania dotacji od tego, czy podmiot świadczący usługę osiągnie zysk. Zatem bez znaczenia jest fakt, że projekty objęte dotacją nie generują przychodów.

Należy zauważyć, że to, na co Wnioskodawca przeznaczy tę dotację, tj. na sfinansowanie jakich zakupów jest sprawą drugorzędną, bo zwykle tak jest, że środki uzyskane przez podmiot świadczący usługi w postaci ceny są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem tej usługi.

W konsekwencji stwierdzić zatem należy, iż część przedmiotowych dotacji do projektów w zakresie w jakim stanowią pokrycie ceny usług (np. usług doradczych) będą dotacjami bezpośrednio wpływającymi na wartość świadczonych usług i będą zwiększać podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym będą co do zasady podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Wobec powyższego, z uwagi na wystąpienie związku dokonanych w ramach projektów zakupów częściowo z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizowanymi projektami w takim zakresie w jakim związane są z wykonywaniem tych czynności opodatkowanych, o ile nie zajdą ograniczenia wynikające z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku, należało uznać je za nieprawidłowe, bowiem w związku z realizowanymi projektami Wnioskodawcy częściowo będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o ile nie zajdą ograniczenia wynikające z art. 88 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Końcowo odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że dotyczą indywidualnych spraw podmiotów, które o nie wystąpiły i nie stanowią źródeł powszechnie obowiązującego prawa.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Mogą one jedynie dokonać oceny czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami o podatku od towarów i usług, co też w przedmiotowej sprawie tut. organ uczynił. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji może być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.