IBPP1/4512-27/15/AZb | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IBPP1/4512-27/15/AZbinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. podatek naliczony
 3. podmiot niezarejestrowany
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 13 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 26 marca 2015 r. (data wpływu 31 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2015 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej xxx”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 26 marca 2015 r. (data wpływu 31 marca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 19 marca 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1998 r. - Prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie prowadzi Szkołę Podstawową i Oddział Przedszkolny w K. na podstawie umowy z Gminą z dnia 28 czerwca 2013 r. na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie przekazania do prowadzenia w drodze umowy - Szkoły Podstawowej oraz Oddziału Przedszkolnego Stowarzyszeniu. Dotacja oświatowa przekazywana przez Gminę wykorzystana jest na cele oświatowe, pozostałe dochody Stowarzyszenia wykorzystywane są na cele statutowe Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zamierza złożyć wniosek o płatność w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów „...” na podstawie umowy. W ramach realizacji projektu zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej, która funkcjonuje w budynku szkoły - siedzibie Stowarzyszenia. Zakupiono trzy zestawy klocków Lego Mindstroms EV3 do samodzielnego montażu i programowania robotów, monitor interaktywny ze statywem mobilnym, cztery laptopy, witrynę, książki, przewodniki i plansze oraz opłacono usługę instruktora zajęć z robotyki. Nabycie zakupionych rzeczy udokumentowane jest fakturami VAT, w których jako nabywca figuruje Stowarzyszenie. Faktury zostaną przedłożone do refundacji i Wnioskodawca może otrzymać 80% kosztów kwalifikowanych do kwoty 23 936,80 zł. Interpretacja jest wymagana jako załącznik do wniosku o płatność. Zakupione wyposażenie będzie udostępniane bezpłatnie wszystkim osobom korzystającym ze świetlicy wiejskiej oraz uczestnikom bezpłatnych zajęć z robotyki.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca podał, że:

 1. Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, a tym samym nie składa deklaracji VAT-7.
 2. Zakupione w ramach realizacji projektu „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej xxx” towary nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT nie służą i nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych.
 3. Towary nabyte w ramach realizacji opisanego we wniosku projektu są i będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku VAT na podstawie zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 i pkt 24, art. 43 ust. 17 ustawy o podatku od towarów i usług.
 4. Okres realizacji opisanego we wniosku projektu: 29 września 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia i uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania w ramach PROW 2007-2013 działanie 413, wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia ani uzyskania zwrotu podatku VAT, gdyż zakupy te nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług ponieważ dochody Stowarzyszenia podlegają ustawowemu zwolnieniu (działalność oświatowa).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie) działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1998 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT (nie składa deklaracji VAT-7).

Stowarzyszenie prowadzi Szkołę Podstawową i Oddział Przedszkolny na podstawie umowy z Gminą z dnia 28 czerwca 2013 r. i uchwały Rady Gminy z dnia 15 maja 2013 r.

Stowarzyszenie zamierza złożyć wniosek o płatność w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów „...”.

W ramach realizacji projektu zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej, która funkcjonuje w budynku szkoły - siedzibie Stowarzyszenia a także trzy zestawy klocków do samodzielnego montażu i programowania robotów, monitor interaktywny ze statywem mobilnym, cztery laptopy, witrynę, książki, przewodniki i plansze oraz opłacono usługę instruktora zajęć z robotyki.

Nabycie ww. towarów udokumentowane zostało fakturami VAT, w których jako nabywca figuruje Wnioskodawca.

Zakupione w ramach realizacji projektu towary nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT (są i będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku VAT na podstawie zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 i pkt 24, art. 43 ust. 17 ustawy o podatku od towarów i usług).

Nabyte wyposażenie będzie natomiast udostępniane bezpłatnie wszystkim osobom korzystającym ze świetlicy wiejskiej oraz uczestnikom bezpłatnych zajęć z robotyki.

Przedmiotowy projekt był realizowany w okresie od 29 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Biorąc po uwagę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami na realizację projektu polegającego na wyposażenie świetlicy wiejskiej – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a poniesione wydatki nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „...” na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, ani też prawa do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

W zakresie przedmiotowej inwestycji Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. poz. 1656), gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w zawartych tam regulacjach.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż nie ma możliwości odliczenia ani uzyskania zwrotu podatku VAT, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Zaznaczyć należy, że przedmiotem interpretacji nie była kwestia prawidłowości zwolnienia od podatku wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności na postawie art. 43 ust. 1 pkt 21 i pkt 24 oraz art. 43 ust. 17 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie była ona przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.