IBPP1/4512-259/15/MS | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. „...”
IBPP1/4512-259/15/MSinterpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. podatek naliczony
  4. prawo do odliczenia
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek z 16 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania „..." w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013...

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pt. „...”. Wniosek Wnioskodawcy został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski Województwa M., po czym została podpisana umowa przyznania pomocy pomiędzy Wnioskodawcą a Samorządem Województwa M., na refundację kosztów kwalifikowalnych w ramach ww. zadania.

Zgodnie z wytycznymi PROW 2007-2013 podatek VAT jest kwalifikowalny. W związku z realizacją zadania, wyremontowano pomieszczenia świetlicy wiejskiej oraz zorganizowano warsztaty i imprezę promującą dla lojalnych mieszkańców. Projekt był realizowany w okresie od 29 września 2014 r. (moment złożenia wniosku w LGD) do dnia 26 marca 2015 r. (data złożenia wniosku o płatność w UM), natomiast należności wynikające z zakupu towarów i usług były płacone w miesiącu lutym i marcu.

W ramach realizacji zadania na Wnioskodawcę są wystawione faktury VAT przez podatników będących płatnikami VAT. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pomocy przeciwpożarowej, ale nie jest podatnikiem VAT. Realizacja zadania nie ma związku z czynnościami związanymi z działalnością gospodarczą.

Realizacja zadania „...” miała na celu rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, poprzez modernizację świetlicy wiejskiej oraz podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej i efektywniejszego wykorzystania dziedzictwa kulturowego poprzez organizację warsztatów i organizację imprezy dla społeczności lokalnej.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania (złożenia wniosku o płatność) przypada na 26 marca 2015 r. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o płatność jest indywidualna interpretacja w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT.

Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT pomimo, iż prowadzi działalności gospodarczą jednak nabywane towary i usługi nie będą służyć Wnioskodawcy do wykonywania czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Realizacja przedmiotowej operacji nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast przyczyni się do rozwoju aktywności społeczności i podniesie jakości jej życia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania „...” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania „...” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie i nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a tej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Art. 88 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pt. „...”. Projekt był realizowany w okresie od 29 września 2014 r. (moment złożenia wniosku w LGD) do dnia 26 marca 2015 r. (data złożenia wniosku o płatność w UM), natomiast należności wynikające z zakupu towarów i usług były płacone w miesiącu lutym i marcu. W ramach realizacji zadania na Wnioskodawcę są wystawione faktury VAT przez podatników będących płatnikami VAT. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pomocy przeciwpożarowej, ale nie jest podatnikiem VAT. Realizacja zadania nie ma związku z czynnościami związanymi z działalnością gospodarczą.

Realizacja zadania „...” miała na celu rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, poprzez modernizację świetlicy wiejskiej oraz podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej i efektywniejszego wykorzystania dziedzictwa kulturowego poprzez organizację warsztatów i organizację imprezy dla społeczności lokalnej.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania (złożenia wniosku o płatność) przypada na 26 marca 2015 r.

Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT pomimo, iż prowadzi działalności gospodarczą jednak nabywane towary i usługi nie będą służyć Wnioskodawcy do wykonywania czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Realizacja przedmiotowej operacji nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast przyczyni się do rozwoju aktywności społeczności i podniesie jakości jej życia.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu pn. „...”, bowiem - jak wskazał Wnioskodawca - nabywane towary i usługi nie będą służyć Wnioskodawcy do wykonywania czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (Realizacja przedmiotowej operacji nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast przyczyni się do rozwoju aktywności społeczności i podniesie jakości jej życia), ponadto Wnioskodawca nie czynnym podatnikiem podatku VAT.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu pn. „...

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że nie ma on możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie i nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów do wykonywania czynności opodatkowanych (prowadzenia działalności gospodarczej), udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 35-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.