IBPP1/443-953/14/MS | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”
IBPP1/443-953/14/MSinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. odliczenie podatku
  3. podatek naliczony
  4. projekt
  5. zwrot podatku akcyzowego
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 września 2014 r. (data wpływu 26 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek z 23 września 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Parafia) w styczniu 2014 r. złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „...” za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania K. S. do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś IV LEADER działanie „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, w zakresie tzw. „małych projektów”. Drewniana dzwonnica wchodzi w skład zabytkowego zespołu cerkiewnego, w skład którego wchodzi również kościół (dawna cerkiew) oraz mur ogrodzeniowy z filarami bramy głównej i bocznej. Zespół cerkiewny początkowo pełnił funkcję cerkwi greko-katolickiej . W wyniku deportacji miejscowej ludności ukraińskiej w latach 1945-1947 parafia przestała istnieć. Na mocy dekretu Kurii biskupiej w P. z 1947 r. budynek kościoła został przemianowany na kościół rzymsko-katolicki. Od 1993 r. odbywają się tu również coniedzielne nabożeństwa dla grekokatolików.

Decyzją P. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w P. z 31 grudnia 2007 r. zespół cerkiewny w W. został wpisany do rejestru zabytków pod nr A-253.

Zgodnie z wykonaną inwentaryzacją obiektu, dzwonnica wymaga szeregu zabiegów renowacyjnych i wymiany niektórych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych.

Niezbędne jest przede wszystkim przestawienie dzwonnicy w nowe miejsce (w obrębie murów), dalej od stykających się z obiektem drzew mających niszczycielski wpływ na konstrukcję obiektu.

W ramach realizacji projektu zostaną wymienione zniszczone podwaliny obiektu oraz ułożone nowe na fundamentach w postaci kamiennych pecków z równoczesnym wypoziomowaniem obiektu. Pozostałe elementy konstrukcyjne jak: słupy, belki, płatwie miecze, zastrzały, po dokładnych oględzinach, zostaną zakonserwowane, ewentualne ubytki wymienione za pomocą nowych elementów lub poprzez np. flekowanie.

Wymianie ulegnie również poszycie ścian obiektu, projektuje się nowe szalowanie z desek o grubości jak istniejące, oraz nowe pokrycie dachu i daszków z blachy płaskiej.

Drewniane elementy dzwonnicy po odczyszczeniu zostaną zabezpieczone środkiem przeciwgrzybicznym, przeciwpleśniowym, przeciw insektom i p.poz., niebarwiącym drewna, który nada drewnu właściwości niepalnych.

W sierpniu 2014 r. podpisano Umowę przyznania pomocy na realizację projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013, pomiędzy Samorządem Województwa P. a Wnioskodawcą. Celem realizacji projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LSR LGD „K. S.” poprzez remont i konserwację zabytkowej dzwonnicy, będącej jednym z najwartościowszych elementów krajobrazu kulturowego wsi. Rezultatem projektu będzie ocalenie i nieodpłatne udostępnienie min. 100 zwiedzającym rocznie 1 obiektu zabytkowego w m. W.

Wartość zadania wyniesie 40.530,96 zł, z czego 39.940,56 zł to koszty robót budowlanych, 590,40 zł to koszty nadzoru inwestorskiego, natomiast przyznane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wynosi 25.000,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to listopad 2014 r.

Efekt projektu nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Wyremontowana i zakonserwowana dzwonnica będzie nadal własnością Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7.

Faktury dokumentujące wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego wystawiane będą na Wnioskodawcę.

Wyremontowana dzwonnica nie będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca nie prowadzi i nie zamierza prowadzić żadnej działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem VAT, a wyremontowana dzwonnica będzie udostępniana bezpłatnie i bez żadnych ograniczeń - nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od zrealizowanej inwestycji w żaden sposób.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z powyższym Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” współfinansowanego ze środków PROW 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Jak wynika z powyższego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawione wyżej regulacje wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca pozyskał środki finansowe na realizację projektu pn. „...”.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7.

Wyremontowana dzwonnica nie będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Faktury dokumentujące wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego wystawiane będą na Wnioskodawcę.

Wnioskodawca wskazał, że nie prowadzi i nie zamierza prowadzić żadnej działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem VAT, a wyremontowana dzwonnica będzie udostępniana bezpłatnie i bez żadnych ograniczeń - nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od zrealizowanej inwestycji w żaden sposób.

Rezultatem projektu ma być ocalenie i nieodpłatne udostępnienie min. 100 zwiedzającym rocznie 1 obiektu zabytkowego w m. W.

Jak wskazano wyżej warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek nabytych towarów i usług z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sytuacji warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji pn. „...” nie jest spełniony, ponieważ nabyte towary i usługi nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych i Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Ponadto w wyniku realizacji przedsięwzięcia Wnioskodawca nie osiągnie żadnego obrotu bo jak stwierdzone zostało we wniosku udostępnienie przedmiotowej dzwonnicy zwiedzającym będzie nieodpłatne.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego, w którym wskazano, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz, że efekty realizowanego projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT i będą udostępniane nieodpłatnie i bez żadnych ograniczeń. Powyższe stwierdzenia przyjęto jako element opisanego zdarzenia przyszłego i nie były one przedmiotem oceny.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny lub zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

W myśl art. 14c § 1 ustawy o VAT, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny przesłanych załączników.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.