IBPP1/443-785/14/AZb | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IBPP1/443-785/14/AZbinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. podatek naliczony
 3. podmiot niezarejestrowany
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 sierpnia 2014 r. (data wpływu 8 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 31 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dotyczącego wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Odtworzenie ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dotyczącego wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Odtworzenie ...”.

Wniosek uzupełniono pismem z 31 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 24 października 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Prowadzi działalność gospodarczą lecz nie figuruje w rejestrze podatników VAT jako czynny podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (rozlicza się kartą podatkową). Wnioskodawca jako osoba fizyczna jest beneficjentem projektu „Odtworzenie ...”. W ramach projektu planuje się odrestaurować koło młyńskie, zorganizować uroczyste jego otwarcie połączone z prezentacją odnowionego zabytku. Projekt jest realizowany w okresie: listopad 2012 - wrzesień 2014 r. Towary i usługi służące do odtworzenia koła młyńskiego nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Po przeprowadzeniu projektu zostanie złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w zakresie otrzymania dotacji z uwzględnieniem kosztów brutto. W kosztach rozliczeniowych wykazano i zakwalifikowano podatek naliczony VAT. Wniosek był realizowany przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach małych projektów Lokalna Grupa Działania „...”.

W uzupełnieniu wniosku z 31 października 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że:

1.Towary i usługi nabyte przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

2.W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, cyt.: „Czy faktury dokumentujące zakupy dokonywane w związku z realizacją ww. projektu są wystawiane na Wnioskodawcę...” Wnioskodawca wskazał, że faktury dokumentujące zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu nie są wystawiane przez Wnioskodawcę.

3.Towary i usługi dotyczą następujących kategorii kosztów:

 • zakup tarcicy dębowej,
 • okucie opłaskownikiem,
 • zakup elementów łączących śruby,
 • roboty stolarskie,
 • zakup farb do pomalowania koła,
 • montaż koła na osi,
 • montaż koła na łożyskach.

4.Odrestaurowane przez Wnioskodawcę koło młyńskie będzie wykorzystywane nieodpłatnie na potrzeby turystyczne i lokalnych warsztatów historycznych. Młyn pełniący rolę muzealną służy do pokazów, kultywowania tradycji historycznej i przedstawienia ginącego zawodu jaki kiedyś funkcjonował na terenie gminy xxx. Kolo młyńskie ma szczególne znaczenie w przenoszeniu wizualizacji dawnych lat podczas przeprowadzania zajęć ze szkołami, czy podczas prelekcji dla turystów odwiedzających, młyn pełni symboliczną rolę dekoracyjną i reprezentacyjną. Młyn wpisany jest do Powiatowego Systemu Informacji ..., prelekcje są darmowe. Wnioskodawca jako lokalny animator przedstawia młyn i jego dawne funkcjonowanie całkowicie nieodpłatnie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją ww. projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jak stanowi art. 15 ust. 2 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast zgodnie art. 15 ust. 2 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Prowadzi działalność gospodarczą lecz nie figuruje w rejestrze podatników VAT jako czynny podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (rozlicza się kartą podatkową). Wnioskodawca jako osoba fizyczna jest beneficjentem projektu „Odtworzenie ...”. W ramach projektu planuje się odrestaurować koło młyńskie, zorganizować uroczyste jego otwarcie połączone z prezentacją odnowionego zabytku. Projekt jest realizowany w okresie: listopad 2012 - wrzesień 2014 r. Towary i usługi służące do odtworzenia koła młyńskiego nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Ponadto Wnioskodawca wyjaśnił, że odrestaurowane przez niego koło młyńskie będzie wykorzystywane nieodpłatnie na potrzeby turystyczne i lokalnych warsztatów historycznych. Młyn pełniący rolę muzealną służy do pokazów, kultywowania tradycji historycznej i przedstawienia ginącego zawodu jaki kiedyś funkcjonował na terenie gminy xxx. Kolo młyńskie ma szczególne znaczenie w przenoszeniu wizualizacji dawnych lat podczas przeprowadzania zajęć ze szkołami, czy podczas prelekcji dla turystów odwiedzających, młyn pełni symboliczną rolę dekoracyjną i reprezentacyjną. Młyn wpisany jest do Powiatowego Systemu Informacji ..., prelekcje są darmowe. Wnioskodawca jako lokalny animator przedstawia młyn i jego dawne funkcjonowanie całkowicie nieodpłatnie.

Towary i usługi nabyte przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Należy zatem uznać, że stwierdzenie Wnioskodawcy, że „nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT” oraz że „nie figuruje w rejestrze podatników VAT jako czynny podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług”, należy rozumieć w ten sposób, że nie jest on zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny”.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w opisanej sytuacji należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Jak już wskazano, zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT–7.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu pn. „Odtworzenie ...”, bowiem towary i usługi nabyte przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu – jak wskazał Wnioskodawca - nie były i nie będą wykorzystywane przez niego do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług na potrzeby realizacji ww. projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma on możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z realizacją ww. projektu, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego i wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.