IBPP1/443-722/14/BM | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”
IBPP1/443-722/14/BMinterpretacja indywidualna
 1. korekta
 2. odliczenie podatku
 3. podatek naliczony
 4. proporcja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 lipca 2014 r. (data złożenia w tut. organie 18 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 14 października 2014 r. (data złożenia w tut. organie 16 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2014 r. został złożony w tut. organie ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”.

Wniosek został uzupełniony pismem z 14 października 2014 r. (data złożenia w tut. organie 16 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 6 października 2014 r. nr IBPP1/443-722/14/BM.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 14 maja 2013 r. Wnioskodawca złożył do Lokalnej Grupy Działania wniosek o dofinansowanie zadania „..” w ramach naboru „Małe projekty” - w ramach działania Wdrażanie LSR. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację i dnia 3 grudnia 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania z Departamentem Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa. W ramach przedmiotowego zadania firma Wnioskodawcy ma dokonać zakupu zdjęć do kalendarza i folderu, zlecić podwykonawcy produkcję kalendarza i folderu oraz przeprowadzić na obszarze Gmin A i W dystrybucję wyprodukowanych materiałów. Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż firma Wnioskodawcy nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem działalności gospodarczej firmy Wnioskodawcy jest:

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - kod PKD 70.22.Z,
 • Działalność agencji informacyjnych - kod PKD 63.91.Z,
 • Działalność agencji reklamowych - kod PKD 73.11.Z,
 • Działalność fotograficzna - kod PKD 74.20.Z,
 • Działalność związana z tłumaczeniami - kod PKD 74.30.Z,
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane kod PKD 85.59.B,
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza - kod PKD 90.03.Z.

Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Wytworzenie przedmiotowych kalendarzy i folderów ma na celu promocję obszaru LGD (gminy A i W).

Część wytworzonych kalendarzy i folderów będzie przedmiotem sprzedaży zaś część będzie rozdana nieodpłatnie. Wnioskodawca planuje wytworzyć 800 szt. kalendarzy z czego sprzedać około 200 szt. Ilość wytworzonych folderów to 400 szt. zaś planowana do sprzedania to 100 szt. Na pytanie tut. Organu czy wszystkie wskazane we wniosku zakupy towarów i usług będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT, jeśli tak to jakich, czy też będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu, Wnioskodawca wskazał, że wszystkie wykazane we wniosku zakupy towarów i usług będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT (zwolnienie podmiotowe).

Zakupy towarów i usług będą dokumentowane zarówno fakturami VAT jak i rachunkami. Faktury i rachunki będą wystawiane na firmę Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy firma Wnioskodawcy nie będąc czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT może odzyskać zapłacony podatek od towarów i usług VAT od zakupu zdjęć, produkcji kalendarza i folderu oraz dystrybucji tychże materiałów...

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Wnioskodawca uważa, iż zgodnie z zapisami art. 15 ust. 1 firma Wnioskodawcy nie jest podatnikiem podatku VAT i nie może odzyskać zapłaconego podatku od towarów i usług VAT od zakupu zdjęć, produkcji kalendarza i folderu oraz dystrybucji tychże materiałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści art. 87 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zatem Wnioskodawca, wbrew twierdzeniu zawartemu we wniosku, jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu ww. przepisów art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, gdyż z wniosku wynika, że prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a jedynie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT z tytułu prowadzenia działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu sprawy wynika, że w ramach przedstawionego we wniosku zadania firma Wnioskodawcy ma dokonać zakupu zdjęć do kalendarza i folderu, zlecić podwykonawcy produkcję kalendarza i folderu oraz przeprowadzić na obszarze Gmin A i W dystrybucję wyprodukowanych materiałów. Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Wszystkie wykazane we wniosku zakupy towarów i usług nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT, gdyż będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT (zwolnienie podmiotowe).

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Jak już wskazano, zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT–7.

Stosownie do art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Analiza opisanego zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że w rozpatrywanej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych ww. podatkiem. W związku z tym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku należnego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego ani do zwrotu na rachunek bankowy różnicy kwoty podatku naliczonego i kwoty podatku należnego w trybie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy że nie może odzyskać zapłaconego podatku od towarów i usług VAT od zakupu zdjęć, produkcji kalendarza i folderu oraz dystrybucji tychże materiałów należało uznać za prawidłowe, jednakże na podstawie innego uzasadnienia prawnego niż wskazał Wnioskodawca.

Jednocześnie wskazać należy, że z dniem 1 stycznia 2014 r. kwestia możliwości uzyskania zwrotu podatku zawarta jest w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów także obwarowany jest pewnymi warunkami, które powinny być spełnione. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ z opisu sprawy nie wynika aby środki finansowania stanowiły środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2 lub środki, o których mowa w § 8 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia, Wnioskodawca nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Zgodnie z art. 14b § 3 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-722/14/BM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.