IBPP1/443-249/14/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy:- otrzymana dotacja rozwojowa na pokrycie wydatków kwalifikowanych realizowanego projektu nie będzie stanowiła obrotu, czyli nie będzie zwiększała podstawy opodatkowania od towarów i usług,- Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktury dokumentującej nabycie towarów i usług służących do realizacji projektu i sfinansowanych otrzymanym dofinansowaniem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 lutego 2014 r. (data wpływu 4 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy:

 • otrzymana dotacja rozwojowa na pokrycie wydatków kwalifikowanych realizowanego projektu nie będzie stanowiła obrotu, czyli nie będzie zwiększała podstawy opodatkowania od towarów i usług - jest prawidłowe,
 • Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktury dokumentującej nabycie towarów i usług służących do realizacji projektu i sfinansowanych otrzymanym dofinansowaniem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek z 27 lutego 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy:

 • otrzymana dotacja rozwojowa na pokrycie wydatków kwalifikowanych realizowanego projektu nie będzie stanowiła obrotu, czyli nie będzie zwiększała podstawy opodatkowania od towarów i usług.
 • Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktury dokumentującej nabycie towarów i usług służących do realizacji projektu i sfinansowanych otrzymanym dofinansowaniem.
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym 22 lipca 1993 r. w Urzędzie Skarbowym.

Wnioskodawca jest instytucją powołaną do prowadzenia działalności na rzecz rozwoju regionu i promocji M.

Do podstawowych zadań Wnioskodawcy należy: wspieranie i rozwój regionu M. poprzez przekształcenia strukturalne i własnościowe, inicjowanie i promowanie przedsiębiorczości, inicjowanie i wspieranie inicjatyw gospodarczych organizowanych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, podnoszenia kwalifikacji i dostarczanie wiedzy z zakresu zakładania, prowadzenia, zarządzania i finansowania firm oraz uczestnictwo we wdrażaniu programów europejskich.

Obecnie Wnioskodawca realizuje projekt współfinansowany z Unii Europejskiej - ... w ramach działania 8.2 Budowanie pozycji M. w europejskich sieciach współpracy M. Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt realizowany jest przez: Lidera - Wnioskodawcę, Partnera lokalnego - Województwo M. oraz Partnerów zagranicznych: Fundację W. i T. dla M. i średniego B. „V.” z K., B. A. M. z R., L. I. P.-H., na mocy umowy partnerskiej podpisanej 15 lutego 2013 r. Projekt obejmuje działania od 12 grudnia 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.

Dofinansowanie przyznane w ramach MRPO – M. Regionalnego Programu Operacyjnego z Działania 8.2 Budowanie pozycji M. w europejskich sieciach współpracy dla Projektu pn. „ ...” zapewni sfinansowanie 85% wydatków kwalifikowanych budżetu, wkład własny instytucji partnerskich (Wnioskodawcy i WM) wynosi 15% wydatków kwalifikowanych budżetu. Partnerzy zagraniczni nie partycypują w budżecie.

W projekcie Lider oraz Partner WM mają swój budżet, który został zaplanowany i dostosowany do zadań w projekcie. W trakcie projektu prowadzony będzie ciągły monitoring finansowy w celu zapewnienia płynności finansowej projektu. Partnerzy projektu to instytucje okołobiznesowe (Rosja, Ukraina) oraz instytucja naukowa z mocno akcentowaną orientacją ekonomiczną (Łotwa) posiadające szerokie rozeznanie w środowiskach gospodarczych na poziomie regionalnym i narodowym. Instytucje te mają także poświadczone doświadczenia udziału w projektach międzynarodowych oraz zdecydowaną wolę współpracy z partnerami polskimi w ramach niniejszego projektu.

Projekt zakłada realizację zadań na terenie całego województwa oraz krajów/regionów partnerskich wspólnie z Województwem M. i z partnerami zagranicznymi z Ukrainy (Obwód l.) – L. Izba Przemysłowo-Handlowa, R. (Obwód K.) - Fundacja Wiedzy i Technologii dla małych i średnich przedsiębiorstw V., Ł.- B. A. M.

Przedmiotem projektu jest zainicjowanie sieci współpracy, której podstawową działalnością będzie: promocja wymiany handlowej oraz promocja kontaktów małopolskich przedsiębiorców poprzez stworzenie odpowiednich narzędzi. Projekt ma charakter kompleksowy, składa się z różnych form współpracy tj.: wizyt studyjnych, konferencji, warsztatów wymiany doświadczeń dla podniesienia kompetencji uczestników, a także działań promocyjnych: np. prezentacji w przestrzeni miejskiej.

Sieć współpracy powstała w celu stworzenia trwałej obecności małopolskiej propozycji gospodarczej, zarówno w krajach, gdzie ta współpraca ma już miejsce, jak i tam gdzie propozycja Małopolski nie była dotąd wystarczająco eksponowana.

Instytucja realizująca projekt ... nie mają możliwości odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu.

Wnioskodawca w ramach projektu „ ...” nie będzie świadczył usług i dokonywał dostaw towarów, które stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu „ ...” w całości przeznaczone jest na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji projektu i stanowi 85% kosztów kwalifikowanych w projekcie.

Towary i usługi nabyte przez Wnioskodawcę w ramach realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Działania:

Podstawowym działaniem w ramach projektu ... będzie utrzymywanie stałego przedstawicielstwa M. w krajach (regionach) pochodzenia partnerów projektu.

 1. Otwarcie przedstawicielstw M. w krajach partnerskich (na Ukrainie, Łotwie i Rosji) i współpraca w ramach sieci. Przedstawicielstwo-funkcja pośrednika pomiędzy instytucjami i przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą oraz znalezieniem partnerów biznesowych.
 2. Zaprezentowanie M. Potencjału Gospodarczego podczas otwarcia przedstawicielstw w krajach partnerskich. Prezentacje zostaną zorganizowane w 3 regionach podczas inauguracji przedstawicielstw i pokazywać będą atrakcyjnie przygotowane informacje dotyczące M. i możliwości kontaktu z realizatorami projektu.
 3. Organizacja misji gospodarczych/wizyt studyjnych i konferencji, 4 wizyty partnerów na terenie M. między innymi podczas konferencji: M. Forum Inwestycyjne, Forum Ekonomiczne; 3 wizyty partnerów z M. przy okazji otwarcia przedstawicielstw i Prezentacji M. Potencjał Gospodarczy. Spotkania są platformą wymiany doświadczeń przedstawicieli różnych obszarów rynkowych (kultur - gospodarek), co daje unikalne możliwości analizy i tworzenia planów rozwoju gospodarczego w skali regionalnej.
 4. Promocja nowoutworzonej sieci współpracy poprzez wykorzystanie narzędzi informacji i upowszechniania wyników, doskonalenie form komunikacji i realizacja badań.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy otrzymana dotacja rozwojowa na pokrycie wydatków kwalifikowanych realizowanego projektu nie będzie stanowiła obrotu, czyli nie będzie zwiększała podstawy opodatkowania od towarów i usług...

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktury dokumentującej nabycie towarów i usług służących do realizacji projektu i sfinansowanych otrzymanym dofinansowaniem...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane dofinansowanie w ramach projektu współfinansowanego z M. Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 8.2 Budowanie pozycji M. w europejskich sieciach współpracy ma na celu pokrycie części kosztów poniesionych w związku z realizowanym projektem, który dla Wnioskodawcy jest wypełnianiem misji statutowej i nie będzie generował przychodów.

Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach projektu nie mają bezpośredniego związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, nie są adresowane do konkretnego odbiorcy, nie będą zatem stanowiły odpłatnej dostawy towarów ani odpłatnego świadczenia usług, jak również nie mogą być traktowane jako takie w świetle art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym otrzymane dofinansowanie nie stanowi obrotu w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 86 ust 1 ustawy brak bezpośredniego związku pomiędzy zakupami sfinansowanymi dotacją a czynnościami podlegającymi opodatkowaniu powoduje, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od tych zakupów. Instytucja realizująca projekt ..., nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu. Rozliczane one będą w wartości brutto i w całości stanowić będą koszty kwalifikowane projektu.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy brak bezpośredniego związku pomiędzy zakupami sfinansowanymi dofinansowaniem, a czynnościami opodatkowanymi powoduje, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do pomniejszania kwoty podatku należnego o podatek naliczony od zakupów finansowych z dofinansowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie stwierdzenia czy:
 • otrzymana dotacja rozwojowa na pokrycie wydatków kwalifikowanych realizowanego projektu nie będzie stanowiła obrotu, czyli nie będzie zwiększała podstawy opodatkowania od towarów i usług - za prawidłowe,
 • Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktury dokumentującej nabycie towarów i usług służących do realizacji projektu i sfinansowanych otrzymanym dofinansowaniem - za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie tematyki zawartej we wniosku, tut. Organ udzielił odpowiedzi na zadane przez Wnioskodawcę pytania dotyczące podatku VAT w jednej interpretacji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Należy wyjaśnić, iż pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

W świetle 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Przepis art. 15 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. stanowi, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powołanego przepisu wynika, iż do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tyko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi.

Elementem zasadniczym wpływającym na objęcie uzyskanej przez podatnika dotacji definicją podstawy opodatkowania jest stwierdzenie, czy dotacja udzielana jest w celu sfinansowania czy też dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług.

Oznacza to, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają dotacje o charakterze przedmiotowym, a nie te, które mają charakter podmiotowy.

W sytuacji, gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi – tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia. Natomiast dotacje mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Istotne zatem dla określenia, czy dana dotacja jest, czy nie jest opodatkowana, są szczegółowe warunki jej przyznania, określające cel realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z przedstawionych okoliczności wynika, iż Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „ ...”. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że dofinansowanie w ramach projektu w całości przeznaczone jest na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji projektu i stanowi 85% kosztów kwalifikowanych w projekcie. Jednocześnie Wnioskodawca w ramach projektu nie będzie świadczył usług i dokonywał dostaw towarów, które stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Skoro – jak wskazał Wnioskodawca – pozyskane dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie poniesionych kosztów realizowanego projektu, to w opisanej sytuacji występuje dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. W konsekwencji, w związku z realizacją projektu w części dofinansowania, Wnioskodawca nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy, a jedynie zwrot ponoszonych kosztów. Tym samym dofinansowanie z M. Regionalnego Programu Operacyjnego z Działania 8.2 Budowanie pozycji M. w europejskich sieciach współpracy, czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów, nie będzie stanowiło czynności opodatkowanej VAT, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy.

Zatem otrzymane przez Wnioskodawcę dofinansowanie na pokrycie kosztów realizacji wskazanego we wniosku projektu nie zwiększa obrotu w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymane dofinansowanie do projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatków od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się z kolei do prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupów na potrzeby realizacji wskazanego we wniosku projektu sfinansowanych otrzymanym przez Wnioskodawcę dofinansowaniem wskazać należy, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Wnioskodawca w ramach projektu „ ...” nie będzie świadczył usług i dokonywał dostaw towarów, które stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Towary i usługi nabyte przez Wnioskodawcę w ramach realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zatem w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż realizacja przez Wnioskodawcę wskazanego we wniosku projektu nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Wnioskodawca nie ma więc prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że nie będzie mu przysługiwało prawo do pomniejszania kwoty podatku należnego o podatek naliczony od zakupów finansowanych z dofinansowania, należało również uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto kwestia czy podatek naliczony VAT winien zwiększać koszty kwalifikowalne Projektu, nie może być przedmiotem wydanej przez tut. organ interpretacji indywidualnej.

Należy bowiem podkreślić, iż tut. organ wydaje interpretacje przepisów prawa podatkowego. Organy podatkowe nie są zatem właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w jego sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. Tym samym nie jest możliwe wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie wskazania czy podatek naliczony VAT winien zwiększać koszty kwalifikowalne Projektu realizowanego przez Wnioskodawcę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.