IBPP1/443-1272/14/MS | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz zwrotu podatku związanego z realizacją projektu pn.: „...”
IBPP1/443-1272/14/MSinterpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. podatek naliczony
  4. prawo do odliczenia
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz zwrotu podatku związanego z realizacją projektu pn.: „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek z 8 grudnia 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz zwrotu podatku związanego z realizacją projektu pn.: „....”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Powiat M.) realizuje projekt pn. „...”. Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności Wnioskodawcy i regionu poprzez usprawnienia zarządzania przestrzenią oraz upowszechnianie wykorzystania ICT poprzez przygotowanie podstawy do wdrożenia e-usług związanych z informacją przestrzenną oraz wdrożenie rozwiązań „back-office” usprawniających procedury wewnętrzne administracji publicznej. Cel projektu jest zgodny z celem głównym Priorytetu II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013: Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego regionu. Ponadto projekt wpisuje się również w Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, którego celem jest: wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Zakres projektu obejmuje wykonanie i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej dla Powiatu M. wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania, jak również przetworzenie zasobów i rejestrów do postaci cyfrowej.

Prawidłowe wdrożenie inwestycji i nadzór techniczny nad projektem sprawuje inżynier kontraktu. Przedsięwzięcie zakłada również promocję projektu i szkolenia dla pracowników z zakresu funkcjonowania i użytkowania systemu. System zakłada integrację i objęcie podstawowych systemów elektronicznych (głównie z zakresu geodezji, gospodarki przestrzennej, obsługi powiatu i gospodarki nieruchomościami) funkcjonujących w Powiecie w jedną platformę dostępną dla mieszkańców miasta z poziomu przeglądarki internetowej. Budowany system będzie stanowił uzupełnienie funkcjonującego już systemu elektronicznego dokumentów. System Informacji Przestrzennej zaliczyć należy do grupy systemów informacyjnych, które wspomagają procesy decyzyjne. Odbywać się to będzie poprzez zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie, aktualizowanie oraz wizualizację danych, które mają charakter przestrzenny.

System poprawi dostępność społeczeństwa do informacji z zakresu ładu i zagospodarowania przestrzennego powiatu, a ponadto przyczyni się do zwiększenia skuteczności zarządzania zasobami powiatu. Powstały system będzie podstawą do podejmowania decyzji strategicznych, mających wpływ na rozwój w Powiecie, przyczyni się do uproszczenia procedur związanych z funkcjonowaniem urzędu, skrócenia procedur administracyjnych i czasu obsługi mieszkańców, przez co zdecydowanie poprawi się jakość świadczonych usług.

SIP wykorzystywany będzie również jako narzędzie podczas wydawania decyzji administracyjnych, planowania strategicznego jak również planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rozwoju infrastruktury i przygotowania terenów inwestycyjnych.

Powstały w ramach projektu SIP stanowić będzie bazę informacji i wiedzy dla społeczności lokalnej oraz potencjalnych inwestorów, a także element marketingu i promocji. Okres realizacji Projektu założony jest na lata 2013-2015.

Realizacja projektu wynika z wykonywania zadań własnych Powiatu zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami). W szczególności zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 13 i 19 cyt. ustawy o samorządzie powiatowym).

Ponadto towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu są dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu „....”...

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on podatnikiem VAT, lecz w ramach wnioskowanych do dofinansowania środków nie można obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm., art. 86 ust. 1. „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania).

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, ze prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Według art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz. Urz. UE L Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 13 i 19 cyt. ustawy o samorządzie powiatowym).

Zakupiony w ramach ww. projektu sprzęt i oprogramowanie oraz usługi, nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie można odliczyć podatku od towarów i usług, związanego z programem, ze względu na brak bezpośredniego i bezspornego związku pomiędzy zakupem sprzętu, oprogramowania i usługami wykonywanymi przez Powiat.

Po zakończeniu inwestycji, zostanie ona przekazana w nieodpłatne użytkowanie, przy czym Powiat działa na podstawie przepisów prawa nakładających obowiązek prowadzenia określonych zadań - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i w związku z tym nie może skorzystać z odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego oraz po jego ostatecznym rozliczeniu, o nakłady poniesione na realizację tego zadania zostanie powiększona wartość mienia przekazanego w trwały Zarząd Starostwa Powiatowego w M. Towary i usługi nabyte przez Powiat w trakcie realizacji zadania nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną. Po zakończeniu realizacji tego projektu jego efekty nie będą dla Powiatu generowały sprzedaży opodatkowanej. Projekt będzie służył w zakresie rozwoju powiatu m.in. promocji i poprawie wizerunku Powiatu, w zakresie pracy Starostwa będzie wspierał proces przekształcania do standartowej postaci elektronicznej zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną oraz podniesienie na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych, w zakresie obsługi mieszkańców, inwestorów i turystów zaznaczy wzrost szybkości realizowania procedur administracyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a tej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie art. 15 ust. 2 ww. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 s.1 ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Jak wynika z powyższego wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo - przedmiotowego.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

  • edukacji publicznej,
  • pomocy społecznej,
  • ochrony środowiska i przyrody,
  • utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

(art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 13, 19 ustawy o samorządzie powiatowym).

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Powiat M.), zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług realizuje projekt pn. „....”. Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności Wnioskodawcy i regionu poprzez usprawnienia zarządzania przestrzenią oraz upowszechnianie wykorzystania ICT poprzez przygotowanie podstawy do wdrożenia e-usług związanych z informacją przestrzenną oraz wdrożenie rozwiązań „back-office” usprawniających procedury wewnętrzne administracji publicznej. Cel projektu jest zgodny z celem głównym Priorytetu II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013: Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego regionu. Ponadto projekt wpisuje się również w Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, którego celem jest: wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Zakres projektu obejmuje wykonanie i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej dla Powiatu M. wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania, jak również przetworzenie zasobów i rejestrów do postaci cyfrowej.

Przedsięwzięcie zakłada również promocję projektu i szkolenia dla pracowników z zakresu funkcjonowania i użytkowania systemu. System zakłada integrację i objęcie podstawowych systemów elektronicznych (głównie z zakresu geodezji, gospodarki przestrzennej, obsługi powiatu i gospodarki nieruchomościami) funkcjonujących w Powiecie w jedną platformę dostępną dla mieszkańców miasta z poziomu przeglądarki internetowej. Budowany system będzie stanowił uzupełnienie funkcjonującego już systemu elektronicznego dokumentów. System Informacji Przestrzennej zaliczyć należy do grupy systemów informacyjnych, które wspomagają procesy decyzyjne. Odbywać się to będzie poprzez zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie, aktualizowanie oraz wizualizację danych, które mają charakter przestrzenny.

System poprawi dostępność społeczeństwa do informacji z zakresu ładu i zagospodarowania przestrzennego powiatu, a ponadto przyczyni się do zwiększenia skuteczności zarządzania zasobami powiatu. Powstały system będzie podstawą do podejmowania decyzji strategicznych, mających wpływ na rozwój w Powiecie, przyczyni się do uproszczenia procedur związanych z funkcjonowaniem urzędu, skrócenia procedur administracyjnych i czasu obsługi mieszkańców, przez co zdecydowanie poprawi się jakość świadczonych usług.

SIP wykorzystywany będzie również jako narzędzie podczas wydawania decyzji administracyjnych, planowania strategicznego jak również planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rozwoju infrastruktury i przygotowania terenów inwestycyjnych.

Powstały w ramach projektu SIP stanowić będzie bazę informacji i wiedzy dla społeczności lokalnej oraz potencjalnych inwestorów, a także element marketingu i promocji. Okres realizacji Projektu założony jest na lata 2013-2015.

Realizacja projektu wynika z wykonywania zadań własnych Powiatu zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami). W szczególności zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 13 i 19 cyt. ustawy o samorządzie powiatowym).

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu są dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu pn. „...”bowiem – jak wskazał Wnioskodawca – towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Powstały System Informacji Przestrzennej zakłada integrację i objęcie podstawowych systemów elektronicznych (głównie z zakresu geodezji, gospodarki przestrzennej, obsługi powiatu i gospodarki nieruchomościami) funkcjonujących w Powiecie w jedną platformę dostępną dla mieszkańców miasta z poziomu przeglądarki internetowej.

SIP wykorzystywany będzie również jako narzędzie podczas wydawania decyzji administracyjnych, planowania strategicznego jak również planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rozwoju infrastruktury i przygotowania terenów inwestycyjnych.

Powstały w ramach projektu SIP stanowić będzie bazę informacji i wiedzy dla społeczności lokalnej oraz potencjalnych inwestorów, a także element marketingu i promocji.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu pn. „....”, ani też do zwrotu różnicy podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w zawartych tam regulacjach.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że nie może odliczyć podatku od towarów i usług, związanego z programem, ze względu na brak bezpośredniego i bezspornego związku pomiędzy zakupem sprzętu, oprogramowania i usługami wykonywanymi przez Wnioskodawcę, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności w przypadku wykorzystywania nabytych towarów do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.