IBPP1/443-1251/14/ES | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IBPP1/443-1251/14/ESinterpretacja indywidualna
  1. dotacja
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. podatek naliczony
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 12 lutego 2015 r. (data wpływu 18 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Wniosek został uzupełniony pismem z 12 lutego 2015 r. (data wpływu 18 lutego 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wniosek dotyczy udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod tytułem „...”.

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w T. funkcjonuje jako stowarzyszenie na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity - Dz.U. nr 79 z 2001 r. poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. - Dz.U. nr 178 z 2009 r. poz. 1380 z późn. zm.), a także w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 i 74 z późn. zm.). Ponadto ww. Stowarzyszenie działa na podstawie swojego statutu, w którym wszelkie sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej wymagają uzgodnienia: w przypadku OSP - z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej właściwym ze względu na teren działania.

Projekt obejmował cykl warsztatów kulinarnych dla mieszkańców LGD „D”. W zakres projektu wpisywał się również remont połączony z modernizacją posadzki w kuchni oraz zakup wyposażenia niezbędnego do jej funkcjonowania. W ramach remontu połączonego z modernizacją posadzki usunięto starą i zniszczoną posadzkę, usunięto powstały gruz, położono zaprawę wyrównawczą oraz nowe płytki z cokolikiem.

Następnym etapem projektu było wyposażenie kuchni obejmujące zakup mebli kuchennych oraz wyposażenia niezbędnego przy realizacji warsztatów kulinarnych. Zakupiono roboczy stół kuchenny z półką ze stali nierdzewnej, zlew dwukomorowy z półką ze stali nierdzewnej i baterią sztorcową, okap przyścienny ze stali nierdzewnej z oświetleniem, łapaczami tłuszczu i wentylatorem, zmywarkę oraz cztero-palnikową kuchenkę gazową z piekarnikiem. W ramach wyposażenia zakupiono komplet nakryć stołowych dla 60 osób, sztućce, garnki oraz drobne akcesoria, które są niezbędne w każdej kuchni.

Kolejnym etapem projektu była realizacja warsztatów kulinarnych. Przygotowano regulamin rekrutacji na warsztaty oraz formularz rekrutacyjny, który musiał podpisać każdy kto chciał wziąć udział w warsztatach. Ogólnodostępna informacja o rekrutacji została zamieszczona na stronie internetowej Gminy T. oraz na stronie LGD „D”. Nabór uczestników warsztatów trwał do 15 lipca 2014 r., mógł w nim wziąć udział każdy pełnoletni mieszkaniec LGD. Udział w warsztatach był nieodpłatny. Wszystkie kryteria naboru zostały określone w regulaminie rekrutacji. Warsztaty prowadziły nieodpłatnie osoby zajmujące się na co dzień kulinariami, zawodowi kucharze i wykładowca szkoły gastronomicznej. Podczas warsztatów prowadzone były wykłady na temat kuchni staropolskiej, regionalnej, zdrowego żywienia, najzdrowszych i najbardziej szkodliwych produktów. Ponadto na każdych warsztatach zostały przygotowane przez uczestników i prowadzącego regionalne potrawy. Cykl warsztatów został udokumentowany w wersji filmowej i zamieszczony na serwisie Y. oraz na stronie Gminy T. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestnicy wymieniali swoje doświadczenia, pogłębiali swoją wiedzę o tradycyjnej, staropolskiej kuchni i obyczajach przy stole. Zwiększyło to aktywność społeczności lokalnej, integrację międzypokoleniową oraz zachowane zostały tradycje kulinarne regionu. Doposażenie kuchni pozwoliło na szersze działania Klubu Seniora, KGW oraz Grupy Seniorów 50+ którym to OSP nieodpłatnie udostępnia świetlicę wiejską.

Zakup towarów i usług udokumentowany jest rachunkami i fakturami na których OSP T. figuruje jako nabywca. Wszystkie faktury, rachunki, materiały zakupione w ramach projektu nie są, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Towary i usługi zakupione w celu zrealizowania projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Efekty projektu nie generują dla Stowarzyszenia żadnego dochodu, podczas realizacji projektu oraz po jego zakończeniu nie powstała sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT. Termin realizacji projektu: 20 maja 2013 r. do 31 października 2014 r.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „....

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., zgodnie z którym, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Zgodnie natomiast z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, który nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, realizował projekt pn. „...”. Termin realizacji projektu: 20 maja 2013 r. do 31 października 2014 r.

Projekt obejmował cykl warsztatów kulinarnych dla mieszkańców LGD „D”, remont połączony z modernizacją posadzki w kuchni, zakup wyposażenia niezbędnego do jej funkcjonowania. Nabór uczestników warsztatów trwał do 15 lipca 2014 r., mógł w nim wziąć udział każdy pełnoletni mieszkaniec LGD. Udział w warsztatach był nieodpłatny. Warsztaty prowadziły nieodpłatnie osoby zajmujące się na co dzień kulinariami, zawodowi kucharze i wykładowca szkoły gastronomicznej. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestnicy wymieniali swoje doświadczenia, pogłębiali swoją wiedzę o tradycyjnej, staropolskiej kuchni i obyczajach przy stole. Zwiększyło to aktywność społeczności lokalnej, integrację międzypokoleniową oraz zachowane zostały tradycje kulinarne regionu. Doposażenie kuchni pozwoliło na szersze działania Klubu Seniora, KGW oraz Grupy Seniorów 50+ którym to OSP nieodpłatnie udostępnia świetlicę wiejską.

Zakup towarów i usług udokumentowany jest rachunkami i fakturami na których Wnioskodawca figuruje jako nabywca. Wszystkie faktury, rachunki, materiały zakupione w ramach projektu nie są, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Towary i usługi zakupione w celu zrealizowania projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Efekty projektu nie generują dla Wnioskodawcy żadnego dochodu, podczas realizacji projektu oraz po jego zakończeniu nie powstała sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Przenosząc powyższe na grunt przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami na zakup towarów i usług w ramach realizacji projektu pn. „...” – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu nie są, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawcy nie będzie tym samym przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.