IBPP1/443-1225/14/AZb | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IBPP1/443-1225/14/AZbinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. podatek naliczony
 3. podmiot niezarejestrowany
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 października 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony lub uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją operacji pt. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony lub uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją operacji pt. „...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie realizuje w ramach osi 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 4.13 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów operację pt. „...”. Okres realizacji operacji to luty - grudzień 2014 r.

Celem ww. operacji jest odkrywanie, kultywowanie oraz upowszechnianie i zachowanie tradycji i zwyczajów stanowiących dziedzictwo lokalnej kultury ludowej, poprzez wystawienie sztuki scenicznej „...”, zorganizowanie festynu „...”, obrzędu „...” oraz wydanie płyty z tradycyjnymi kolędami i pastorałkami.

Operacja przyczyni się do rozszerzenia kierowanej do mieszkańców oferty z zakresu kultury poprzez zaspokajanie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców a także wpłynie stymulująco na rozwój i promocję miejscowości, poprawę jakości życia na wsi, a w szczególności przyczyni się do aktywności ludzi młodych i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania.

Całość operacji składa się z 3 części:

 • przygotowanie i wystawienie obrzędu „...” (przygotowanie scenariusza, przeprowadzenie zajęć i prób teatralno - scenicznych (przygotowanie sztuki scenicznej), przeprowadzenie zajęć wokalnych (przygotowane oprawy wokalnej - utwór wprowadzający), wystawienie sceniczne sztuki „...”.
 • przygotowanie i przeprowadzenie imprezy kulturalnej „...” (przeprowadzenie zajęć wokalno - instrumentalnych celem przygotowania bloku występowego utworów ludowych i biesiadnych, przeprowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci, celem przygotowania bloku występowego: wiązanka tańców rzeszowskich, przeworskich i oberek, gościnne występy 3 zespołów ludowych z terenu LGD podczas imprezy, występ finałowy - oprawa muzyczna zabawy dla mieszkańców z repertuarem muzyki góralskiej w wersji folk i tradycyjnej).
 • przygotowanie obrzędu kolędniczego „...” połączonego z promocją płyty z nagraniami tradycyjnych (szczególnie odchodzącymi w zapomnienie) pastorałek i kolęd (odtworzenie słów i melodii kolęd i pastorałek (szczególnie odchodzących w niepamięć), przeprowadzenie zajęć wokalno - muzycznych, nagranie płyty w studio nagrań, oraz wydanie płyty, przygotowanie, poprzez rozmowy z seniorami miejscowości, oraz studia dostępnej literatury i przeprowadzenie imprezy obrzędowej „...”).

W ramach realizacji operacji zakupione zostaną niezbędne usługi (nagrania) oraz materiały: stroje, dekoracje sceniczne, nagłośnienie oraz ogłoszenia i billboardy ogłoszeniowe.

Na podstawie umowy przyznania pomocy zawartej z Samorządem Województwa Wnioskodawcy przyznana została pomoc finansowa na realizację operacji w wysokości do 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych tj. kosztów, które mogą zostać objęte współfinansowaniem w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Podatek VAT wykazany w fakturach zakupu dotyczących realizacji operacji zostanie zaliczony do kosztów kwalifikowalnych operacji (objętych pomocą) jeżeli Wnioskodawca nie będzie miał możliwości jego odzyskania.

Wnioskodawca poza działalnością statutową nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, nie jest również zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Towary i usługi zakupione w ramach realizacji operacji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług dokonanych w ramach realizacji operacji pt. „...” lub uzyskania jego zwrotu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny a zakupione towary i usługi w ramach realizacji operacji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług dokonanych w ramach realizowanej operacji lub uzyskania jego zwrotu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie art. 15 ust. 2 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje operację pt. „...”. Okres realizacji operacji to luty - grudzień 2014 r. Celem ww. operacji jest odkrywanie, kultywowanie oraz upowszechnianie i zachowanie tradycji i zwyczajów stanowiących dziedzictwo lokalnej kultury ludowej, poprzez wystawienie sztuki scenicznej „...”, zorganizowanie festynu „...”, obrzędu „...” oraz wydanie płyty z tradycyjnymi kolędami i pastorałkami.

Całość operacji składa się z 3 części:

 • przygotowanie i wystawienie obrzędu „...” (przygotowanie scenariusza, przeprowadzenie zajęć i prób teatralno - scenicznych (przygotowanie sztuki scenicznej), przeprowadzenie zajęć wokalnych (przygotowane oprawy wokalnej - utwór wprowadzający), wystawienie sceniczne sztuki „...”.
 • przygotowanie i przeprowadzenie imprezy kulturalnej „...” (przeprowadzenie zajęć wokalno - instrumentalnych celem przygotowania bloku występowego utworów ludowych i biesiadnych, przeprowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci, celem przygotowania bloku występowego: wiązanka tańców rzeszowskich, przeworskich i oberek, gościnne występy 3 zespołów ludowych z terenu LGD podczas imprezy, występ finałowy - oprawa muzyczna zabawy dla mieszkańców z repertuarem muzyki góralskiej w wersji folk i tradycyjnej).
 • przygotowanie obrzędu kolędniczego „...” połączonego z promocją płyty z nagraniami tradycyjnych (szczególnie odchodzącymi w zapomnienie) pastorałek i kolęd (odtworzenie słów i melodii kolęd i pastorałek (szczególnie odchodzących w niepamięć), przeprowadzenie zajęć wokalno - muzycznych, nagranie płyty w studio nagrań, oraz wydanie płyty, przygotowanie, poprzez rozmowy z seniorami miejscowości, oraz studia dostępnej literatury i przeprowadzenie imprezy obrzędowej „...”).

W ramach realizacji operacji zakupione zostaną niezbędne usługi (nagrania) oraz materiały: stroje, dekoracje sceniczne, nagłośnienie oraz ogłoszenia i billboardy ogłoszeniowe.

Wnioskodawca poza działalnością statutową nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, nie jest również zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Towary i usługi zakupione w ramach realizacji operacji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z realizacją operacji pt. „...”, bowiem – jak wskazał Wnioskodawca – towary i usługi zakupione w ramach realizacji operacji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z realizacją operacji pt. „...”, ani też do zwrotu różnicy podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w zawartych tam regulacjach.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług dokonanych w ramach realizowanej operacji lub uzyskania jego zwrotu, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.