IBPP1/443-1114/14/AZb | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IBPP1/443-1114/14/AZbinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. gmina
  3. podatek naliczony
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dotyczącego wydatków związanych z realizacją projektu pn. „ ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dotyczącego wydatków związanych z realizacją projektu pn. „ ...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

...”. Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa inwestycja pn. „ ...” została wybrana do dofinansowania w ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja - „duże miasta”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

W związku z tym zachodzi konieczność dostarczenia interpretacji organów podatkowych co do kwalifikacji bądź też niekwalifikowania podatku VAT, tj. odpowiedzi na pytanie, czy Beneficjent wykonuje czynności objęte projektem, co do których prawdopodobnie jest odzyskanie podatku VAT, tzn. czy Gmina jako Beneficjent środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu, dotyczącego przebudowy Placu ....

Przedmiotem projektu była przebudowa Placu zmierzająca do nadania tej przestrzeni nowych funkcji: rekreacyjnych, kulturowych, społecznych, turystycznych i gospodarczych. W ramach projektu wyeksponowano i podniesiono standard techniczny istniejących elementów, wyeliminowano zbędne: murki, klomby, donice porozrzucane po całej przestrzeni placu, uniemożliwiające jego użytkowanie, zlikwidowano parking na ulicy ..., co pozwoliło scalić północną i południową część placu oraz wprowadzono liczne elementy nowe (np. barwną posadzkę, efektowną fontannę, ławki parkowe, oświetlenie uliczne i posadzkowe oraz inne elementy małej architektury, zieleń urządzoną).

W myśl ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 7 ust. 1, zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2007-2013 to IV kwartał 2014 r.

Miasto będzie stroną umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa, w ramach, którego uzyskano dofinansowanie, tj.: z Zarządem Województwa.

  1. Faktury, dokumentujące nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu były wystawiane na jednostkę budżetową gminy - Miejski ..., będący odrębnym podmiotem,
  2. Faktura, dotycząca tablicy promocyjnej oraz gadżety będą wystawiane na gminę.

Dostęp do powstałych produktów jest powszechny i bezpłatny (jest to plac niepłatny - infrastruktura drogowa). Miasto, jak i M. (zarządca infrastruktury) nie prowadzą i nie planują w oparciu o produkty prowadzenia sprzedaży opodatkowanej VAT.

Na terenie Placu wygospodarowana jest część powierzchni pod letnie ogródki piwne, które zlokalizowane są w pasie drogowym. Opłata za zajęcie pasa drogowego nie podlega opodatkowaniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Miasto jako strona umowy o dofinansowanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do przedmiotowego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, Miasto nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy realizacji wydatków projektu gdyż dostęp do produktów projektu jest bezpłatny. Przebudowa Placu była realizowana w ramach zadań własnych gminy. Miasto jako Beneficjent Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa nie będzie wykonywał w projekcie żadnych usług podatkowych związanych z czynnościami opodatkowanymi. W ramach realizowanego projektu gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację ww. zadania. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie art. 15 ust. 2 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem, który umożliwia podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Istnienie związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jest traktowane jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku również w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.). Stanowisko powyższe znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizował projekt pn.: „ ...”. Inwestycja ta została wybrana do dofinansowania w ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja - „duże miasta”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu była przebudowa Placu zmierzająca do nadania tej przestrzeni nowych funkcji: rekreacyjnych, kulturowych, społecznych, turystycznych i gospodarczych. W ramach projektu wyeksponowano i podniesiono standard techniczny istniejących elementów, wyeliminowano zbędne: murki, klomby, donice porozrzucane po całej przestrzeni placu, uniemożliwiające jego użytkowanie, zlikwidowano parking na ulicy ..., co pozwoliło scalić północną i południową część placu oraz wprowadzono liczne elementy nowe (np. barwną posadzkę, efektowną fontannę, ławki parkowe, oświetlenie uliczne i posadzkowe oraz inne elementy małej architektury, zieleń urządzoną).

  1. Faktury, dokumentujące nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu były wystawiane na jednostkę budżetową gminy - Miejski ..., będący odrębnym podmiotem.
  2. Faktury, dotyczące tablicy promocyjnej oraz gadżetów będą wystawiane na gminę.

Dostęp do powstałych produktów jest powszechny i bezpłatny (jest to plac niepłatny - infrastruktura drogowa). Miasto, jak i M. (zarządca infrastruktury) nie prowadzą i nie planują w oparciu o produkty prowadzenia sprzedaży opodatkowanej VAT.

Na terenie Placu wygospodarowana jest część powierzchni pod letnie ogródki piwne, które zlokalizowane są w pasie drogowym. Opłata za zajęcie pasa drogowego nie podlega opodatkowaniu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Wnioskodawca (Miasto) ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do przedmiotowego projektu.

Biorąc po uwagę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami w ramach projektu pod nazwą „ ...” – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Pomimo, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, to to w oparciu o powstałe produkty – jak podano we wniosku – Wnioskodawca nie prowadzi i nie planuje prowadzenia sprzedaży opodatkowanej VAT. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, na terenie Placu wygospodarowana jest część powierzchni pod letnie ogródki piwne, które jednak zlokalizowane są w pasie drogowym, a opłata za zajęcie pasa drogowego nie podlega opodatkowaniu.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy Wnioskodawca jako zarejestrowany podatnik VAT czynny, nabywa towary i usługi udokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę, które nie są i nie będą wykorzystywane przez niego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego, w którym wskazano, że Wnioskodawca (Miasto) nie prowadzi i nie planuje w oparciu o produkty prowadzenia sprzedaży opodatkowanej VAT. Ponadto z treści wniosku wynika, że na terenie Placu wygospodarowana jest część powierzchni pod letnie ogródki piwne, które zlokalizowane są w pasie drogowym, zaś opłata za zajęcie pasa drogowego – jak podał Wnioskodawca - nie podlega opodatkowaniu. Powyższe stwierdzenia przyjęto jako element opisanego stanu faktycznego i nie były one przedmiotem oceny. W związku z powyższym, niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zaznaczyć zatem należy, że niniejsza interpretacja została wydana w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie wywołuje żadnych skutków prawnopodatkowych dla podmiotu określonego we wniosku jako M.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.