IBPP1/443-1097/14/ES | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IBPP1/443-1097/14/ESinterpretacja indywidualna
  1. dotacja
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. podatek naliczony
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 4 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacja projektu.

Wniosek został uzupełniony pismem z 4 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Stowarzyszenie ...) działa w województwie (...) na terenie Powiatu (...) w gminie (...), we wsi T., aby wspierać działalność Szkolnego Zespołu Ludowego. Zespół jest jedyną formą zajęć pozalekcyjnych takich jak taniec i warsztaty dziennikarskie. Zespół jest ambasadorem kultury i tradycji ludowej polskiej za granicą i działa 39 lat. Zespół w roku bieżącym otrzymał zaproszenie na konkurs organizowany w E. dla ludowych zespołów tanecznych. Popularyzując kulturę i folklor ludowy w tańcu niezbędne jest organizowanie pokazów i koncertów, dlatego też zatrudniono choreografa, który opracował choreografię tańców ludowych, pokazanych podczas konkursu w E. W programie zaprezentowano tańce ludowe z różnych regionów Polski (Rzeszowskie, Łowickie, Górali Spiskich). Harmonogram działań w projekcie pn. "W" przedstawiał się następująco: opracowano i przygotowano pokazy taneczne w okresie IV-VII 2014 r. (trzy układy taneczne) w trakcie nauki (12 prób tanecznych po 3 godziny każda), udział wzięły dzieci i młodzież należąca do zespołu tanecznego.

Zespół wziął udział w konkursie tanecznych zespołów ludowych w E. (Węgry) w terminie: 21-27 lipca 2014 roku.

Wyjazd na Węgry odbył się autokarem i przedstawiał się następująco:

  • wyjazd na konkurs 21 lipca 2014 r.,
  • I dzień: przyjazd, zakwaterowanie, spotkanie organizacyjne omawiające plan pobytu,
  • ll-IV dzień: warsztaty taneczne przedpołudniowe, próby popołudniowe,
  • V-VI dzień konkurs taneczny w E. (25-26 lipca 2014 r.),
  • powrót do kraju 27 lipca 2014 r.

Zespół przywiózł z konkursu dyplom oraz puchar. Konkurs odbył się w mieście E. na Węgrzech.

Zakupione usługi oraz produkty zostały wykorzystane jedynie do realizacji projektu. Wnioskodawca nie używał zakupionych materiałów do jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W wyniku realizacji projektu Stowarzyszenie nie osiągnęło żadnych przychodów.

Ponieważ Wnioskodawca nie jest czynnie zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakiejkolwiek postaci.

Realizacja projektów nie wywołuje żadnych skutków podatkowych. Działalność Stowarzyszenia w ramach Osi 4 PROW 2007-2013 w zakresie "małych projektów" nie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT.

W związku z realizacją przedmiotowego projektu nabywane towary i usługi nie będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że wniosek dotyczy realizacji przez Stowarzyszenie projektu pn. „W.” w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w zakresie „małych projektów”.

W związku z realizacją przedmiotowego projektu pn. „W.” Stowarzyszenie nabyło towary i usługi udokumentowane fakturami wystawionymi na Stowarzyszenie, które opiewały na następujące wydatki: koszty noclegów, koszty wyżywienia, transport, ubezpieczenie uczestników oraz zapłata za pracę choreografa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektów - działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "małych projektów"...

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że pytanie sformułowane we wniosku odnosi się wyłącznie do projektu pn. „W”.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 4 grudnia 2014 r.), Stowarzyszenie nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „W”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizował projekt pn. „W” w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w zakresie „małych projektów”. Wnioskodawca działa w województwie (...)na terenie Powiatu (...) w gminie (...), we wsi T., aby wspierać działalność Szkolnego Zespołu Ludowego. Zespół ten wziął udział w konkursie tanecznych zespołów ludowych w E. (Węgry) w terminie: 21-27 lipca 2014 r.

W związku z realizacją przedmiotowego projektu Stowarzyszenie nabyło towary i usługi udokumentowane fakturami wystawionymi na Stowarzyszenie, które opiewały na następujące wydatki: koszty noclegów, koszty wyżywienia, transport, ubezpieczenie uczestników oraz zapłata za pracę choreografa. Zakupione usługi oraz produkty zostały wykorzystane jedynie do realizacji projektu. Wnioskodawca nie używał zakupionych materiałów do jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W wyniku realizacji projektu Stowarzyszenie nie osiągnęło żadnych przychodów. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7. W związku z realizacją przedmiotowego projektu nabywane towary i usługi nie będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Przenosząc powyższe na grunt przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami na zakup noclegów, wyżywienia, transportu, ubezpieczenia uczestników oraz usług choreografa, w związku z realizacją projektu pn. „W.” – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a poniesione wydatki nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawcy nie będzie tym samym przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.