IBPP1/443-1019/14/AZb | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 października 2014 r. (data wpływu 14 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizacje projektu pn. „ ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizacje projektu pn. „ ...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe):

Stowarzyszenie działa zgodnie z przepisami Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz statutu.

Stowarzyszenie w okresie październik 2014 roku do listopad 2014 r. realizuje projekt pn. „ ...” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z zakresu „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

W okresie realizacji projektu zostanie przeprowadzonych 60 godzin warsztatów na temat produktu lokalnego oraz zostaną zakupione stroje ludowe.

W ramach organizacji 60 godzin warsztatów na temat produktu lokalnego zostaną poniesione koszty:

 • wynagrodzenia za prowadzenie 24 godzin warsztatów na temat produktu lokalnego,
 • wynagrodzenia za prowadzenie 36 godzin warsztatów praktycznych,
 • zakupu materiałów na warsztaty produktu lokalnego,
 • zakupu materiałów na warsztaty z produktu rękodzielniczego,
 • koszty obsługi kateringowej warsztatów,
 • koszty zakupu środków czystości i materiałów higienicznych,
 • koszty zakupu kroniki i materiałów do przygotowania kroniki.

W ramach zakupu tradycyjnych strojów ludowych zostaną poniesione następujące koszty:

 • zakupu 8 szt. tradycyjnych gorsetów,
 • zakupu 8 szt. tradycyjnych bluzek,
 • zakupu 8 szt. tradycyjnych zapasek,
 • zakupu 8 szt. tradycyjnych korali,
 • zakupu 8 szt. spódnic,
 • zakupu 8 szt. halek,
 • zakupu 8 szt. tradycyjnych wianków/stroików do włosów.

Zostaną również poniesione koszty wynagrodzenia dla obsługi finansowo księgowej projektu oraz wynagrodzenia koordynatora projektu.

W realizację projektu zostaną zaangażowani wolontariusze którzy będą wykonywali następujące czynności: opracowanie plakatów ogłoszeniowych oraz rozmieszczenie na terenie gminy, przygotowanie sali, sprzątanie sali, materiałów i sanitariów każdorazowo po zakończeniu warsztatów, przygotowanie kroniki z zrealizowanego projektu oraz wersji pdf do umieszczenia na stronie internetowej, przygotowanie dokumentacji zdjęciowej oraz dyplomów dla uczestników zajęć.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, działania realizowane w ramach projektu mają charakter ogólnodostępny i nieodpłatny, wiec nie będą generować przychodów.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7.

Zakupy związane z realizacją projektu „ ...” udokumentowane będą fakturami VAT na których Stowarzyszenie figurowało będzie jako nabywca.

Zakupione towary i usługi nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizacje projektu pn. „ ...” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategu rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z zakresu „Małych projektów”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa do odliczenia ani do zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn. „ ...” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z zakresu „Małych projektów”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie art. 15 ust. 2 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w okresie październik 2014 r. do listopad 2014 r. realizuje projekt pn. „ ...”. W okresie realizacji projektu zostanie przeprowadzonych 60 godzin warsztatów na temat produktu lokalnego oraz zostaną zakupione stroje ludowe.

W ramach organizacji 60 godzin warsztatów na temat produktu lokalnego zostaną poniesione koszty: wynagrodzenia za prowadzenie 24 godzin warsztatów na temat produktu lokalnego, wynagrodzenia za prowadzenie 36 godzin warsztatów praktycznych, zakupu materiałów na warsztaty produktu lokalnego, zakupu materiałów na warsztaty z produktu rękodzielniczego, koszty obsługi kateringowej warsztatów, koszty zakupu środków czystości i materiałów higienicznych, koszty zakupu kroniki i materiałów do przygotowania kroniki.

W ramach zakupu tradycyjnych strojów ludowych zostaną poniesione koszty zakupu tradycyjnych gorsetów, bluzek, zapasek, korali, spódnic, halek i wianków/stroików do włosów. Zostaną również poniesione koszty wynagrodzenia dla obsługi finansowo księgowej projektu oraz wynagrodzenia koordynatora projektu.

W realizację projektu zostaną zaangażowani wolontariusze, którzy będą wykonywali następujące czynności: opracowanie plakatów ogłoszeniowych oraz rozmieszczenie na terenie gminy, przygotowanie sali, sprzątanie sali, materiałów i sanitariów każdorazowo po zakończeniu warsztatów, przygotowanie kroniki z zrealizowanego projektu oraz wersji pdf do umieszczenia na stronie internetowej, przygotowanie dokumentacji zdjęciowej oraz dyplomów dla uczestników zajęć.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, działania realizowane w ramach projektu mają charakter ogólnodostępny i nieodpłatny, wiec nie będą generować przychodów.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7. Zakupione towary i usługi nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu pn. „ ...”, bowiem – jak wskazał Wnioskodawca – zakupione towary i usługi nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu pn. „ ...”, ani też do zwrotu różnicy podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w zawartych tam regulacjach.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że nie ma on prawa do odliczenia ani do zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn. „ ...” należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) (w szczególności w przypadku zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.