BPP3/443-1117/14/ASz | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach projektu.
BPP3/443-1117/14/ASzinterpretacja indywidualna
 1. podatek naliczony
 2. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 9 września 2014 r. (data wpływu 12 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją zadania pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją zadania pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie (Wnioskodawca) nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca w grudniu 2013 r. złożył do Stowarzyszenia G. wniosek o przyznanie pomocy na operację w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007–2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty” wdrażanych za pośrednictwem LGD „G.” pt. „...”.

Celem operacji jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej oraz promocja i zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego przez przeprowadzenie warsztatów, zajęć ekologicznych, konkursu oraz wystawy Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3–12 lat z terenu Gminy M. oraz ich rodziców.

Przedmiotem projektu są działania informacyjne i promocyjne mające na celu propagowanie zasobów przyrodniczych. Celem tych działań jest budowanie świadomości ekologicznej, propagowanie postaw odpowiedzialnego wykorzystania potencjału środowiska naturalnego i ochrony dziedzictwa przyrodniczo krajobrazowego.

W ramach projektu odbędą się:

Warsztaty ekologiczno–plastyczne „ ...” – 12 h warsztatów

Warsztaty „...” –12h warsztatów

Warsztaty teoretyczno–zabawowe „...” – 6 h warsztatów

Konkurs – „...” – konkurs na najfajniejszą „...” w 3 kategoriach wiekowych.

...” – w ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego, które będą trwały 10 tygodni – 20 h warsztatów.

Broszura – w trakcie realizacji projektu powstanie broszura o charakterze edukacyjnym – 500 szt.

Na zakończenie projektu powstaną wystawy prac wykonanych przez dzieci jako dobry przykład powtórnego wykorzystania „śmieci”.

Rezultatem projektu będzie podniesienie świadomości dzieci oraz społeczności lokalnej na temat dziedzictwa przyrodniczo kulturowego, podniesienie jakości życia przez zorganizowanie w sposób ciekawy czasu wolnego dzieci oraz rozwijanie dziecięcych talentów.

W ramach projektu poniesione zostaną min. następujące koszty:

 • materiały szkoleniowe, takie jak: papier kolorowy, bloki techniczne, kleje, pianka do wycinania, ruchome oczy, sznurek, szary papier, farby, pędzle, piórka kolorowe, miseczki plastikowe, bibuła, papier samoprzylepny, cekiny, koraliki, nożyczki, zszywacz, zszywki, wstążeczki, itp.
 • zakupione zostaną kosze na śmieci do przeprowadzenia warsztatów
 • materiały papiernicze w tym pomoce dydaktyczne takie jak np. gra eko-domino, zestaw do demonstracji energii słonecznej, stacja pogody, plansza ścienna segregacja odpadów, zlewki miarowe, plansza edukacyjna zjawiska pogodowe, gra bystre oczko kuferek, zagadki o przyrodzie, domino, papier ksero A4, papier szary, klej, kredki
 • koszt druku materiałów do przeprowadzenia zajęć
 • dyplomy
 • nagrody – min. plecaki, klocki lego, klocki, gry planszowe, rakietki do babingtona, piłka do siatkówki, piłka nożna,
 • przyrządy do wyposażenia mini labolatorium – min. wielofunkcyjny przyrząd do pomiarów ekologicznych, termometr do pomiarów temperatury cieczy i ciał stałych, zegar z baterią owocową, zestaw do demonstracji energii słonecznej, pojemnik z lupami do biodegradacji, walizka eko-badacza, gry ekologiczne, kompostownik, mikroskopowa przeglądarka do preparatów i preparowania, sita glebowe
 • druk i opracowanie broszury.

Uchwałą Rady LGD G. z 19 grudnia 2013 r. uznano, że ww. wniosek jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju i mieści się w limicie środków przeznaczonych na działanie: „Małe projekty” w naborze VII/2013.

W fakturach dokumentujących zakupy jako nabywca figurować będzie Wnioskodawca. Faktury przedstawione będą do refundacji.

Wnioskodawca w ramach realizowanych operacji będzie organizował wszystkie działania bezpłatne, wydana broszura także będzie udostępniona bezpłatne. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją Małego Projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu (warsztaty, zajęcia , konkurs, wystawy) rozpoczną się od września 2014 r i potrwają do listopada 2014 r.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, oraz nie składa deklaracji VAT-7. Interpretacja będzie stanowić jako załącznik do wniosku o płatność na etapie refundacji kosztów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania pod nazwą: „...” w związku z realizacją działania 4,1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi w ramach przedmiotowej operacji tj. „...” w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją zadania pn. „...”, gdyż – jak wskazuje treść wniosku – nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek naliczony
ILPP4/443-409/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP2/443-1302/14/KO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.