3063-ILPP1-2.4512.248.2016.2.JO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupem działek.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2016 r. (data wpływu 23 grudnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 stycznia 2017 r. (data wpływu 30 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupem działek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupem działek. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 26 stycznia 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 26 stycznia 2017 r.).
 1. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 2. Wnioskodawca świadczy usługi najmu własnych nieruchomości. W większości usługi te są opodatkowane podatkiem od towarów i usług (dalej zwanym: podatkiem), a część jest zwolniona.
 3. Wnioskodawca świadczy powyższe usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (1 nieruchomość) oraz jako wynajem majątku prywatnego.
 4. W działalności gospodarczej wynajem jest w pełni opodatkowany podatkiem.
 5. Opis działek będących przedmiotem zdarzenia przyszłego:
  1. Sprzedającym jest spółka będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT;
  2. Sprzedający w dniu 22 grudnia 2003 r. nabył w drodze kupna prawo użytkowania wieczystego dwóch działek o łącznej powierzchni 5459 m2 oraz własność budynku i budowli znajdujących się na tych działkach, stanowiących odrębną nieruchomość. Przy zakupie, syndyk masy upadłości Sprzedającego oświadczył, że czynność objęta aktem dotyczy odsprzedaży towaru używanego i że w stosunku do budynku nie przysługiwało sprzedającemu prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, a zatem zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, czynność objęta aktem wolna jest od podatku VAT. Działka ta została następnie podzielona na mniejsze działki w tym na działkę o powierzchni 3120 m2 zabudowaną budynkami i budowlami (dalej zwaną: działką A);
  3. Sprzedający w dniu 12 października 2005 r. nabył m.in. prawo użytkowania wieczystego sąsiedniej działki niezabudowanej (dalej: działka B). Zbycie działki było opodatkowane 23% stawką podatku od towarów i usług. Sprzedający obniżył podatek należny o podatek naliczony dotyczący zakupu działki. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na drogę wewnętrzną;
  4. Sprzedający w roku 2015 poniósł wydatki na ulepszenie budynków i budowli znajdujących się na działce A, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i wydatki te były wyższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów;
  5. Sprzedający wynajmuje osobom trzecim pomieszczenia w budynkach znajdujących się na działce A i czynności te są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.
 6. Wnioskodawca zamierza nabyć od Sprzedającego prawo do użytkowania wieczystego działki A wraz ze znajdującymi się na niej budynkiem i budowlami stanowiącymi odrębną nieruchomość oraz prawa użytkowania wieczystego działki B. Sprzedający opodatkuje dostawę ww. praw, budynków i budowli podatkiem od towarów i usług i zastosuje 23% stawkę podatku i w związku z tym przy nabyciu działek A i B wystąpi podatek od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza dalej świadczyć opodatkowane usługi wynajmu pomieszczeń w opisanej nieruchomości – ww. działki będą służyć wyłącznie czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupem opisanym w zdarzeniu przyszłym?

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupem opisanym w zdarzeniu przyszłym.

 1. Na podstawie art. 86 ust. 1 podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
 2. Zakupione budynki i budowle będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do czynności opodatkowanych.
 3. Sprzedający opodatkuje sprzedaż na następującej podstawie:

Uzasadnienie opodatkowania dotyczące działki A:

 1. Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów.
 2. Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 2 ustawy).
 3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również na podstawie ust. 1 pkt 7 ustawy, zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów.
 4. Na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.
 5. N podstawie art. 29a ust. 9 ustawy, powyższego przepisu się nie stosuje do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z tym gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, to w opisywanym przypadku mamy do czynienia ze zbyciem użytkowania wieczystego, a nie z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, czyli art. 29a ust. 8 ma zastosowanie.
 6. W związku z powyższym zasadny jest wniosek, że całość, tj. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki A będzie opodatkowana tak jak sprzedaż budynków i budowli trwale z nią związanych.
 7. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:
  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim;
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.
 8. Pojęcie „pierwsze zasiedlenie” zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 14 ustawy, jako oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:
  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.
 9. Ponieważ Sprzedający poniósł wydatki na ulepszenie budynków i budowli i wydatki te stanowiły ponad 30% ich wartości początkowej i podwyższenie wartości budynków i budowli miało miejsce w roku 2015, to pierwsze zasiedlenie nastąpiło przy pierwszej czynności opodatkowanej dotyczącej najmu osobom trzecim, tj. w roku 2015.
 10. W związku z powyższym, pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a planowaną dostawą budynku, budowli lub ich części nie upłynie okres 2 lat, to taka dostawa nie spełnia warunku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, tj. nie korzysta ze zwolnienia od podatku.
 11. Nie można także zastosować zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy, ponieważ podatnik poniósł wydatki na ulepszenie obiektów, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i były one wyższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów, a także obiekty te w stanie ulepszonym nie były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Uzasadnienie opodatkowania dotyczące działki B:

 1. Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów.
 2. Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).
 3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel, w tym również zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów.
 4. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwolniona od podatku jest dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
 5. Przez teren budowlany należy rozumieć m.in grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania (art. 2 pkt 33 ustawy).
 6. Działka B jest terenem budowlanym i w związku z tym nie można skorzystać powyższego zwolnienia.
 7. Czyli sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki B jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Czyli, jeżeli zakup prawa wieczystego użytkowania działki A wraz z budynkiem budowlami stanowiącymi odrębna nieruchomość oraz prawa użytkowania wieczystego działki B był opodatkowany ze strony Sprzedającego oraz Wnioskodawca otrzyma fakturę z 23% stawką podatku oraz jeżeli nieruchomość będzie służyła wyłącznie do czynności opodatkowanych, to Wnioskodawcy będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy tym zakupie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i świadczy usługi najmu własnych nieruchomości. W większości usługi te są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, a część jest zwolniona. Wnioskodawca świadczy powyższe usługi w ramach prowadzonej działalności. Wynajem jest w pełni opodatkowany podatkiem. Wnioskodawca zamierza nabyć od Sprzedającego prawo do użytkowania wieczystego działki A wraz ze znajdującymi się na niej budynkiem i budowlami stanowiącymi odrębną nieruchomość oraz prawa użytkowania wieczystego działki B. Sprzedający opodatkuje dostawę ww. praw, budynków i budowli podatkiem od towarów i usług i zastosuje 23% stawkę podatku i w związku z tym przy nabyciu działek A i B wystąpi podatek od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza dalej świadczyć opodatkowane usługi wynajmu pomieszczeń w opisanej nieruchomości – ww. działki będą służyć wyłącznie czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy ma on prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z nabyciem przedmiotowych działek.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przez zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Przy nabyciu działek A i B wystąpi podatek od towarów i usług. Przedmiotowe działki będą służyć Wnioskodawcy wyłącznie czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupem opisanym w zdarzeniu przyszłym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które zostały przedstawione w opisie sprawy oraz stanowisku Wnioskodawcy a nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o informację Wnioskodawcy, że zakupione działki będą służyć wyłącznie czynnościom opodatkowanym. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, w szczególności wykorzystywania nabytych działek do wykonywania czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto, tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.