2461-IBPP2.4512.816.2016.3.MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego VAT z tytułu kosztów poniesionych na realizację projektu dotyczącego termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 października 2016 r. (data wpływu 14 października 2016 r.), uzupełnionym pismem z 9 grudnia 2016 r. (data wpływu 13 grudnia 2016 r.) oraz pismem z 27 grudnia 2016 r. (data wpływu 29 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego VAT z tytułu kosztów poniesionych na realizację projektu dotyczącego termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej: Zespołu Szkół w (...), Zespołu Szkół w (...), Zespołu Szkół w (...)-Oddział Przedszkolny. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego VAT z tytułu kosztów poniesionych na realizację projektu dotyczącego termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej: Zespołu Szkół w (...), Zespołu Szkół w (...), Zespołu Szkół w (...) -Oddział Przedszkolny.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 9 grudnia 2016 r. (data wpływu: 13 grudnia 2016 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. organu z 1 grudnia 2016 r. znak: 2461-IBPP2.4512.816.2016.1.MG oraz pismem z 27 grudnia 2016 r. (data wpływu 29 grudnia 2016 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. organu z 16 grudnia 2016 r. znak: 2461-IBPP2.4512.816.2016.2.MG.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Gmina (...) (dalej: Gmina lub Wnioskodawca) wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu ze środków budżetu europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś 4 Regionalna Polityka Energetyczna Działanie 4.3 Poprawa Efektywności w Sektorze Publicznym i Mieszkaniowym, Poddział 4.3.2 Kompleksowa Modernizacja Energetyczna Budynków Użyteczności Publicznej. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej: Zespołu Szkół w (...), Zespołu Szkół w (...), Zespołu Szkół w (...) - Oddział Przedszkolny.

Budynki wykorzystywane są tylko i wyłącznie jako szkoły z jednym wyjątkiem. W budynku Zespołu Szkół w (...) znajduje się mieszkanie służbowe - które służy celem gospodarczym - wynajem. Mieszkanie to stanowi integralną część budynku i od początku funkcjonowania szkoły jest przeznaczone na cele służbowe wykorzystywane przez nauczycieli szkoły. Gmina jest podmiotem wystawiającym fakturę za wynajem mieszkania wraz z refundacją kosztów ogrzewania – zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 „Usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe” oraz Wyroku Trybunału z 16 kwietnia 2015 roku nr C-42/14.

Opis sprawy został uzupełniony w ww. piśmie z 9 grudnia 2016 r. o następujące informacje:

 • Gmina (...) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • Gmina (...) poprzez realizację powyższej inwestycji realizuje zadania wynikające z art. 7 ust. l pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446).
 • Gmina (...) będzie widniała jako nabywca na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją inwestycji.
 • towary i usługi nabyte przez Gminę dla realizacji projektu nie były wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 • efekty realizacji projektu w Zespole Szkół w (...) wraz z Oddziałem Przedszkolnym oraz Zespole Szkół w (...) nie będą w jakimkolwiek czasie i zakresie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
 • cele służbowe dla których przeznaczone jest mieszkanie Wnioskodawcy wynikają z art. 54 ustawy z 26 stycznia 1982 roku Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2016; poz. 1379).
 • zgodnie z umową Gmina (...) obciąża lokatora kosztami ogrzewania, a na pozostałe media zawiera oddzielnie umowy,
 • z umowy wynika, iż lokator płaci za wynajem mieszkania wraz z ogrzewaniem,
 • z umowy najmu wynika, że czynsz jest stały, natomiast opłaty za ogrzewanie ustalane są według faktycznego zużycia,
 • na dzień złożenia wniosku wnioskodawca będzie obciążał jedynie za ogrzewanie,
 • umowy z dostawcami mediów do ww. lokalu nie są zawierane przez Gminę,
 • Wnioskodawca nie ponosi kosztów mediów oraz nie pośredniczy pomiędzy usługodawcą, a rzeczywistym nabywcą usługi,
 • najemca posiada możliwość wyboru sposobu korzystania z przedmiotowych mediów,
 • koszt ogrzewania obliczany jest powierzchniowo dla budynków Zespołu Szkół w (...) oraz dla Oddziału Przedszkolnego i mieszkania służbowego,
 • Wnioskodawca obciąża najemcę dokładnie kosztem towaru i usługi jaki poniósł bez naliczania marży,
 • Zespół Szkół w (...) wraz z Oddziałem Przedszkolnym oraz Zespół Szkół w (...) są jednostkami budżetowymi Gminy(...),
 • wymienione budynki użyteczności publicznej wykorzystywane są wyłącznie w celu edukacji publicznej bez oddania w trwały zarząd,
 • po zakończeniu inwestycji efekty projektu zostaną przekazane bezpłatnie protokołem zdawczo-odbiorczym ww. instytucjom.
W związku z powyższym, zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma możliwość odliczenia w całości lub w części podatku VAT od tej inwestycji?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Gminy realizując powyższy projekt nie można uzyskać odliczenia w całości lub w części podatku VAT, gdyż zapewnienie edukacji dla dzieci i młodzieży zaliczone jest do czynności publicznoprawnych Gminy wg. art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: „... edukacji publicznej ...” jak i art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT „usługi świadczone przez: a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, ...” są zwolnione z podatku VAT.

W tym przypadku jedyną czynnością cywilnoprawną jest wynajem mieszkania z ogrzewaniem, który zaliczony jest do usług zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.

Reasumując Gmina jest na stanowisku, iż nie ma prawa ani w całości, ani w części do odliczenie podatku VAT, gdyż projekt jak i jego efekty nie były, nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług;
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne obejmują m.in. sprawy: edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym) oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym).

Ponadto w tym miejscu należy przytoczyć przepis art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.), zgodnie z którym – zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, którego przedmiotem jest termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej: Zespołu Szkół w (...), Zespołu Szkół w (...), Zespołu Szkół w (...) - Oddział Przedszkolny.

Budynki wykorzystywane są tylko i wyłącznie jako szkoły z jednym wyjątkiem. W budynku Zespołu Szkół w (...) znajduje się mieszkanie służbowe – które służy celom gospodarczym - wynajem. Mieszkanie to stanowi integralną część budynku i od początku funkcjonowania szkoły jest przeznaczone na cele służbowe wykorzystywane przez nauczycieli szkoły. Gmina wystawia fakturę za wynajem mieszkania wraz z refundacją kosztów ogrzewania – zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36. Gmina poprzez realizację powyższej inwestycji realizuje zadania wynikające z art. 7 ust. l pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Gmina będzie widniała jako nabywca na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją inwestycji. Towary i usługi nabyte przez Gminę dla realizacji projektu nie były wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Efekty realizacji projektu w Zespole Szkół w (...) wraz z Oddziałem Przedszkolnym oraz Zespole Szkół w (...) nie będą w jakimkolwiek czasie i zakresie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Cele służbowe, dla których przeznaczone jest mieszkanie Wnioskodawcy, wynikają z art. 54 ustawy z 26 stycznia 1982 roku Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2016; poz. 1379). Zgodnie z umową Gmina obciąża lokatora kosztami ogrzewania, a na pozostałe media zawiera oddzielnie umowy. Z umowy wynika, iż lokator płaci za wynajem mieszkania wraz z ogrzewaniem. Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca będzie obciążał jedynie za ogrzewanie. Umowy z dostawcami mediów do ww. lokalu nie są zawierane przez Gminę. Wnioskodawca nie ponosi kosztów mediów oraz nie pośredniczy pomiędzy usługodawcą, a rzeczywistym nabywcą usługi. Zespół Szkół w (...) wraz z Oddziałem Przedszkolnym oraz Zespół Szkół w (...) są jednostkami budżetowymi Gminy. Wymienione budynki użyteczności publicznej wykorzystywane są wyłącznie w celu edukacji publicznej bez oddania w trwały zarząd. Po zakończeniu inwestycji efekty projektu zostaną przekazane bezpłatnie protokołem zdawczo-odbiorczym ww. instytucjom.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy Gmina ma prawo do odliczenia w całości lub w części podatku VAT naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

Rozważając możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją przedmiotowego projektu, należy wskazać, iż w świetle art. 86 ustawy o VAT, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi realizację tego prawa jest związek dokonanych zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W przedmiotowej sprawie wymienione budynku użyteczności publicznej wykorzystywane są wyłącznie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT (najem lokalu mieszkalnego) lub do czynności niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem stanowiących realizację zadań własnych Gminy.

Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary i usługi nabyte celem realizacji projektu nie były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Również efekty realizacji projektu nie będą w jakimkolwiek czasie i zakresie wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W konsekwencji żaden budynków będących przedmiotem inwestycji nie jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych uprawniających do odliczenia podatku VAT z tytułu poniesionych wydatków.

Ponadto z okoliczności dotyczących przedmiotowej sprawy bezsprzecznie wynika, że zasadniczym celem realizacji ww. projektu jest wykonywanie zadań własnych Gminy, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podsumowując, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu dotyczącego termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej: Zespołu Szkół w (...), Zespołu Szkół w (...), Zespołu Szkół w (...) -Oddział Przedszkolny, gdyż wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji służą czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT (zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej) lub czynnościom zwolnionym z podatku VAT, a tym samym nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający podatnika VAT do odliczenia podatku naliczonego, wynikający z treści art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo wskazać należy, że niniejsza interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie pytania i stanowiska zatem nie rozstrzyga kwestii prawidłowości przyjętej przez Wnioskodawcę metody rozliczania kosztów najmu i mediów (ogrzewania) dla najemcy lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Zespołu Szkól w (...), gdyż nie było to przedmiotem pytania Wnioskodawcy.

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego opisu zaistniałego stanu faktycznego, w szczególności wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, lub zmiana stanu prawnego powodują, że interpretacja traci ważność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n, dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji, nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.