2461-IBPP1.4512.613.2016.1.ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. Organu 12 sierpnia 2016 r., uzupełnionym pismem z 11 października 2016 r. (data złożenia w tut. Organie 12 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „K.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2016 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „K.”.

Ww. wniosek uzupełniono pismem z 11 października 2016 r. (data złożenia w tut. Organie 12 października 2016 r.)

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Niepubliczne Przedszkole (...) otrzymało dofinansowanie na realizację projektu "K." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2104-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna, dla działania: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, dla poddziałania: 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT. Podstawowym celem projektu jest wykonanie kompleksowej adaptacji niezagospodarowanej części budynku, na potrzeby uruchomienia nowych oddziałów niepublicznego przedszkola w (...). Zaplanowane prace obejmują adaptację niewykorzystanej dotychczas części obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia, a także budowę placu zabaw. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie istniejącego na terenie Gminy (...) deficytu w dostępie do wychowania przedszkolnego, także w zakresie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego pozwoli na stworzenie właściwych warunków lokalowych dla dodatkowych 36 dzieci. Ponadto realizacja projektu da możliwość wczesnego diagnozowania dzieci z zaburzeniami rozwoju i objęcie ich programem wczesnego wspomagania, dzięki czemu wyrównają się ich szanse edukacyjne. Uruchomienie sali do zajęć z integracji sensorycznej, gabinetów terapeutycznych, da możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć w tym terapii zajęciowej.

Niepubliczne Przedszkole (...) nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie składa deklaracji VAT-7, zakupy towarów i usług nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, wydatki poniesione w związku z realizacją projektu, nabyte od podmiotów będących czynnymi, zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność na etapie refundowania wydatków.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Niepubliczne Przedszkole (...) ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu "K." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2104-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna, dla działania: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, dla poddziałania: 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT, którego celem jest wykonanie kompleksowej adaptacji niezagospodarowanej części budynku, na potrzeby uruchomienia nowych oddziałów niepublicznego przedszkola w (...). Zaplanowane prace obejmują adaptację niewykorzystanej dotychczas części obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia, a także budowę placu zabaw?

Zdaniem Wnioskodawcy, Niepubliczne Przedszkole (...) nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu "K." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2104-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna, dla działania: 12.1, Infrastruktura wychowania przedszkolnego, dla poddziałania: 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT, którego celem jest wykonanie kompleksowej adaptacji niezagospodarowanej części budynku, na potrzeby uruchomienia nowych oddziałów niepublicznego przedszkola w (...). Zaplanowane prace obejmują adaptację niewykorzystanej dotychczas części obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia, a także budowę placu zabaw ponieważ nie jest zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7, a zakupy towarów i usług nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a tej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył więc podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 tej ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego wątpliwości Wnioskodawcy budzi prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „K.”.

Niepubliczne Przedszkole (...)otrzymało dofinansowanie na realizację ww. projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2104-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna, dla działania: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, dla poddziałania: 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT. Podstawowym celem projektu jest wykonanie kompleksowej adaptacji niezagospodarowanej części budynku, na potrzeby uruchomienia nowych oddziałów niepublicznego przedszkola w (...). Zaplanowane prace obejmują adaptację niewykorzystanej dotychczas części obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia, a także budowę placu zabaw. Niepubliczne Przedszkole (...) nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie składa deklaracji VAT-7, zakupy towarów i usług nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, wydatki poniesione w związku z realizacją projektu, nabyte od podmiotów będących czynnymi, zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu, tj. związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest bowiem podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „K.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu „K.”, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy ponadto zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, z którego wynika, iż Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT a towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W świetle powyższego w przypadku zmiany któregokolwiek elementu stanu faktycznego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystania zakupionych w ramach projektu towarów i usług do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, udzielona interpretacja traci aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.