1061-IPTPP3.4512.82.2016.2.MK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT
1061-IPTPP3.4512.82.2016.2.MKinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. podatek naliczony
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2016 r. (data wpływu 5 luty 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 marca 2016 r. (data wpływu 22 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „.....” w części dotyczącej montażu instalacji fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • możliwości zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „.....” w części dotyczącej instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminy,
 • opodatkowania wpłat mieszkańców dokonywanych tytułem montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków jednorodzinnych, na gruncie lub na dachach budynków gospodarczych oraz stawki podatku na usługę montażu instalacji fotowoltaicznych,
 • możliwości zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „....” w części dotyczącej montażu instalacji fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 marca 2016 r w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Gmina .... przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „....”. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ..... na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Wartość dofinansowania nie przekroczy 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Inwestycję Wnioskodawca chciał realizować w latach 2017-2018. Przedmiotem projektu będzie zakup i montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych. Zamontowane zestawy paneli fotowoltaicznych będą miały moc 3,2 kWp. Organem odpowiedzialnym za zrealizowanie projektu będzie wyłącznie Gmina ......

Gmina na pokrycie wkładu własnego zawrze umowy cywilno-prawne, zgodnie z którymi właściciele budynków mieszkalnych wpłacą do 15% wysokości zakładanych kosztów instalacji prosumenckich. Po okresie utrzymania trwałości projektu, czyli po upływie 5 lat od otrzymania płatności ostatecznej, instalacje prosumenckie zostaną protokolarnie przekazane mieszkańcom – właścicielom posesji na własność. W momencie przeniesienia własności instalacji fotowoltaicznych właściciel budynku nie będzie ponosił już żadnych kosztów wobec Gminy ....., a więc Gmina nie osiągnie z tego tytułu żadnych przychodów. Prace budowlane na budynkach będą wykonywane w ramach termomodernizacji tych budynków.

Trzy zestawy paneli fotowoltaicznych zamontowane zostaną na dachach budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest Gmina, czyli budynek urzędu Gminy, Zespołu Szkół oraz Centrum Kultury. Po upływie 5 lat od zakończenia projektu instalacje paneli fotowoltaicznych zostaną przekazane podmiotom, których organem prowadzącym jest Gmina, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego środka trwałego „PT”, na cele związane z ich statutową działalnością. Przekazanie będzie miało charakter nieodpłatny. Wnioskodawca informuje, że każda jednostka budżetowa rozlicza się odrębnie z tytułu podatku VAT.

System Fotowoltaiczny (mikro instalacja) stanowi:

 • panele fotowoltaiczne – cienkie półprzewodnikowe płytki krzemu,
 • inwenter,
 • systemy mocowania, zabezpieczenia i przewody.

Świadczenia dokonane na rzecz mieszkańców w oparciu o umowę na montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z dostawą urządzeń oraz uruchomienie takiego układu ma charakter usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Gmina podpisując umowę z wykonawcą robót budowlanych na montaż instalacji fotowoltaicznych z materiałów i urządzeń wykonawcy wraz z uruchomieniem instalacji wejdzie w role podmiotu świadczącego usługę wykonywaną w ramach wykorzystania lokalnych odnawialnych źródeł energii.

Gmina .... jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (decyzja z dnia 6.12.2014 r., nadano NIP .....). Środki z dofinansowania w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych wpłyną na konto Gminy. Wpłaty dokonywane przez mieszkańców (właścicieli budynków) mają charakter obowiązkowy. Realizacja inwestycji, czyli montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych będzie uzależniona od wpłat dokonanych przez poszczególnych mieszkańców. Panele fotowoltaiczne w zależności od możliwości montowane będą na dachach jednorodzinnych budynków mieszkalnych, na gruncie lub na dachach budynków gospodarczych (np. garaż, stodoła). Powierzchnia prywatnych budynków mieszkalnych, na których będą zamontowane instalacje fotowoltaiczne nie przekracza 300m2. Montaż na gruncie lub na budynku gospodarczym występował będzie w przypadku braku możliwości zamontowania paneli na budynku mieszkalnym. Wytworzona energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznych wykorzystywana będzie wyłącznie w budynku mieszkalnym. Budynki mieszkalne, na których będą montowane instalacje fotowoltaiczne nie są zaliczane do budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Budynki mieszkalne według Polskiej Klasyfikacji Obiektów budowlanych należą do działu 11 Budynki mieszkalne. Realizacja projektu pn. „.....” należy do zadań własnych Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.).

Problemem gminy .... jest niedostateczne wykorzystanie zasobów energii odnawialnej w gminie. Skutkuje to degradacją środowiska naturalnego oraz spadkiem atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu oraz pogorszeniem warunków życia mieszkańców. Do tego stanu rzeczy w szczególności przyczynia się:

 • Niedobór nowoczesnych technologii pozwalających na wykorzystanie OZE,
 • Niewystarczające środki finansowe na zakup instalacji paneli fotowoltaicznych przez mieszkańców gminy.

Celem projektu będzie zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w gminie .... oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu wraz z poprawą życia lokalnej społeczności. Celem głównym projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie .... – energii słonecznej.

Realizacja inwestycji umożliwia mieszkańcom Gminy na pozyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

W piśmie z dnia 16 marca 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że faktury VAT związane z realizacja projektu, o którym mowa we wniosku będą wystawiane na Gminę ......

Budynki mieszkalne, na których będą montowane instalacje fotowoltaiczne są zaliczane do budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym. Zatem są to obiekty budownictwa mieszkaniowego, które zostały zdefiniowane w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT jako budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Budynki mieszkalne, na których będą montowane instalacje fotowoltaiczne są zaliczane do budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym.

Nabyte towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu w części dotyczącej instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach Zespołu Szkół, Centrum Kultury oraz Urzędu Gminy, czyli budynkach użyteczności publicznej będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług

Brak wpłaty mieszkańca wyklucza go z udziału w projekcie Otrzymane wpłaty od mieszkańców będą stanowiły wkład własny gminy w projekcie.

Zespół Szkół nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Centrum Kultury nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Centrum Kultury nie dokonuje odrębnych rozliczeń podatku VAT od Wnioskodawcy.

Centrum Kultury jest odrębną jednostką wpisaną do rejestru instytucji kultury pod nr 2 i Gmina .... uwzględnia fakt odrębności w rozliczeniach w zakresie podatku VAT. Również Zespół Szkół jest odrębną jednostką, której odrębność uwzględnia Gmina w rozliczeniach w zakresie podatku VAT.

Czynności, którym będą służyły budynki: Urzędu Gminy, Zespołu Szkół oraz Centrum Kultury, nie będą wykonywane przez Gminę w ramach działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina .... może uzyskać zwrot podatku naliczonego związanego z wydatkiem na realizację projektu, w części dotyczącej instalacji fotowoltaicznych (prosumenckich) na budynkach mieszkalnych i gospodarczych stanowiących własność osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, iż prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.:

 • nabywcą towarów lub usług jest podatnik VAT oraz
 • nabywane towary lub usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Zdaniem Gminy w analizowanym przypadku powyższe przesłanki zostaną spełnione i tym samym, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Gminie będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego od wydatków związanych z budową urządzeń na nieruchomościach mieszkańców.

W ocenie Gminy, za bezsporny należy uznać fakt, iż ponoszenie wydatków inwestycyjnych na budowę mikro instalacji paneli fotowoltaicznych jest związane ze świadczeniem na rzecz mieszkańców usług budowy instalacji fotowoltaicznych. Gdyby Gmina nie planowała zawrzeć wskazanych w opisie umów, nie czyniłaby również kroków mających na celu realizację inwestycji polegającej na budowie na prywatnych nieruchomościach Urządzeń.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. „.....”. Projekt będzie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ..... na lata 2014-2020. W ramach projektu Gmina zawrze umowy cywilno-prawne, zgodnie z którymi właściciele budynków mieszkalnych wpłacą do 15% wysokości zakładanych kosztów instalacji prosumenckich. Brak wpłaty mieszkańca wyklucza go z udziału w projekcie. Po okresie utrzymania trwałości projektu, czyli po upływie 5 lat od otrzymania płatności ostatecznej, instalacje prosumenckie zostaną protokolarnie przekazane mieszkańcom – właścicielom posesji na własność. W momencie przeniesienia własności instalacji fotowoltaicznych właściciel budynku nie będzie ponosił już żadnych kosztów wobec Gminy ....., a więc Gmina nie osiągnie z tego tytułu żadnych przychodów. Prace budowlane na budynkach będą wykonywane w ramach termomodernizacji tych budynków. Faktury związane z realizacją projektu będą wystawiane na Gminę. Panele fotowoltaiczne w zależności od możliwości montowane będą na dachach jednorodzinnych budynków mieszkalnych, na gruncie lub na dachach budynków gospodarczych (np. garaż, stodoła). Powierzchnia prywatnych budynków mieszkalnych, na których będą zamontowane instalacje fotowoltaiczne nie przekracza 300m2. Budynki mieszkalne, na których będą montowane instalacje fotowoltaiczne są zaliczane do budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym. Zatem są to obiekty budownictwa mieszkaniowego, które zostały zdefiniowane w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT jako budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

W tym miejscu wskazać należy, iż w interpretacji indywidualnej nr 1061-IPTPP3.4512.81.2016.2.MK stwierdzono, że dokonywane przez mieszkańców wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie dotyczyć będą świadczenia usługi montażu instalacji fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców (osób fizycznych), co wskazuje, że świadczenia, co do których Gmina zobowiązała się w ramach podpisanych z mieszkańcami umów stanowić będą odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem odpowiedniej stawki podatku od towarów i usług. Zatem, usługi te będą stanowiły czynności opodatkowane podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia zostanie spełniony, gdyż wydatki dotyczące przedmiotowego projektu w części dotyczącej montażu instalacji fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Tym samym, jeżeli w okresie rozliczeniowym wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to Zainteresowanemu będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Prawo to będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 88 ustawy.

Mając na względzie obowiązujące przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie miał możliwości zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „......” w części dotyczącej montażu instalacji fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców ponieważ wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Ponadto należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie okoliczności stanu sprawy, z którego wynika, iż Wnioskodawca nie wykonuje i nie będzie wykonywał czynności pozostających poza zakresem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją rozstrzygnięto wniosek w zakresie możliwości zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „.....” w części dotyczącej montażu instalacji fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców. Natomiast w pozostałym zakresie zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.