1061-IPTPP3.4512.276.2016.2.MWj | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z przedstawionym powyżej przedsięwzięciem w zakresie objętym dofinansowaniem z WFOŚiGW oraz w pozostałym zakresie, Miastu .... przysługiwać będzie uprawnienie do zwrotu bądź odzyskania w jakikolwiek inny sposób przewidziany w ustawie o podatku VAT podatku naliczonego, zapłaconego wykonawcom, którzy na podstawie zawartych umów wykonają prace związane z ww. inwestycją i wystawią w związku z tym Miastu faktury VAT zawierające ten podatek?
1061-IPTPP3.4512.276.2016.2.MWjinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. czynności opodatkowane
 3. gmina
 4. podatek naliczony
 5. prawo do odliczenia
 6. projekt
 7. zwrot podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2016 r (data wpływu 30 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 czerwca 2016 r. (data wpływu 1 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu bądź odzyskania w jakikolwiek inny sposób podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „.....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu bądź odzyskania w jakikolwiek inny sposób podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „.....”.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 30 czerwca 2016 r. (data wpływu 1 lipca 2016 r.) w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

Wnioskodawca jest Miastem na prawach powiatu oraz jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tyt. umów cywilnoprawnych.

Miasto ..... zamierza przystąpić do realizacji przedsięwzięcia pn. „....”. Przedsięwzięcie polega na:

 1. przebudowie układu komunikacyjnego, remoncie kładki,
 2. przebudowie przepustu pod ulicą ....,
 3. budowie oświetlenia parkowego wraz z przyłączem,
 4. budowie i przebudowie sieci wodociągowej i przyłączy do budynków,
 5. rozbudowie i przebudowie instalacji kanalizacji sanitarnej,
 6. budowie elementów małej architektury m.in. tarasu widokowo-wypoczynkowego, placu zabaw, siłowni terenowej, ławek, tablic informacyjnych, stojaków na rowery, koszy na śmieci,
 7. rozbiórce budynku gospodarczego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi,
 8. zabiegach pielęgnacyjnych drzew i krzewów,
 9. nasadzeniach nowych drzew i krzewów,
 10. nasadzeniach trwałej roślinności zielonej.

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie realizacji ww. zakresu prac ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .... w ramach Programu Priorytetowego „.....” - II edycja.

Indywidualna interpretacja w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej właściwej ze względu na siedzibę Wnioskodawcy, jest jednym z obligatoryjnych załączników do wniosku o dotację z WFOŚiGW.

Park .... jest parkiem ogólnodostępnym, korzystanie z niego jest bezpłatne. Park został wpisany do Rejestru Zabytków pod pozycją nr 664 na mocy decyzji Nr .... z dnia 11 września 1967 roku wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Decyzją nr .... z dnia 12 lipca 1995 roku wydaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostały ustalone granice Parku.

Jest to dawny park dworski przekształcony po 1945 roku w park miejski, należący w całości do Miasta. Zajmuje obecnie powierzchnię 7,5 ha, w tym 0,8 ha stanowią stawy - duży i mały. Park położony jest w obrębie ulic ..... Teren inwestycji obejmuje działki numer: 192/1 i 192/2 (teren zabytkowego parku - podlega ochronie konserwatorskiej), działki 194/5, część działek 194/3, 193/2 i 193/1 (działki w części Parku nie wpisanej do rejestru zabytków) oraz działki 136/2 i 135/8 oraz część działki 193/1 (teren planowanego remontu przepustu pod ulicą .... i remontu fragmentu rowu cieku .....), 135/13, 188/3,188/4, 137/9, 137/11.

Ewentualnym dofinansowaniem z WFOŚiGW objęta będzie tylko część prac dotycząca terenu objętego ochroną konserwatorską (dziatki Nr 192/1 i 192/2), pozostały zakres prac będzie finansowany z budżetu Miasta.

Na terenie Parku znajdują się cztery budynki:

 1. budynek zajmowany przez jednostkę organizacyjną Miasta, tj. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM) na podstawie decyzji Prezydenta Miasta z dnia 25.10.2010r.;
 2. budynek nieodpłatnie użytkowany przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym .... na potrzeby prowadzenia terapii zajęciowej i rehabilitacji ruchowej osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej na podstawie umowy użyczenia Nr ..... z dnia 10.12.2014r.;
 3. budynek nieodpłatnie użytkowany przez Stowarzyszenie .... na podstawie umowy użyczenia Nr ..... z dnia 27.10.2011r.;
 4. stary magazyn (do rozbiórki w ramach planowanego przedsięwzięcia).

Powstały w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia majątek, w zakresie objętym dofinansowaniem z WFOŚiGW (pkt 1-3 oraz pkt 6-10) stanowić będzie własność Wnioskodawcy i nie będzie podlegał dalszej odsprzedaży ani dzierżawie.

Natomiast powstały w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia majątek tj. sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna stanowić będzie własność Miasta i po zakończeniu inwestycji zostanie przekazany przez Miasto na podstawie umowy dzierżawy do .... Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ....... Miasto z tego tytułu będzie uzyskiwało czynsz dzierżawny podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przedmiotowa inwestycja należy do zadań własnych Miasta o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515).

Wnioskodawca wskazał, że korespondencję należy wysyłać w formie papierowej na adres wskazany we wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 529 z późn. zm.) - art. 144 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „......” wystawiane będą na Miasto .......

Nabywane towary i usługi związane z realizacją w/w przedsięwzięcia będą służyły następującym czynnościom:

 1. przebudowa układu komunikacyjnego, remont kładki - czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 2. przebudowa przepustu pod ulicą ..... - czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 3. budowa oświetlenia parkowego wraz z przyłączem - czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 4. budowa i przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy do budynków - czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 5. rozbudowa i przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej - czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 6. budowa elementów małej architektury m.in.: tarasu widokowo-wypoczynkowego, placu zabaw, siłowni terenowej, ławek, tablic informacyjnych, stojaków na rowery, koszy na śmieci - czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 7. rozbiórka budynku gospodarczego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi - czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 8. zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów - czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 9. nasadzenia nowych drzew i krzewów - czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 10. nasadzeniach trwałej roślinności zielnej - czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nabywane towary i usługi związane z przedmiotową inwestycją wykorzystywane będą do innych celów niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r., poz. 710) tj. w celu realizacji zadań własnych Miasta (pkt 1-3 i pkt 6-10) o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515). Natomiast nabywane towary i usługi związane z przedmiotową inwestycją w zakresie budowy i przebudowy sieci wodociągowej i przyłączy do budynków oraz rozbudowy i przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej (pkt 4, 5) wykorzystywane będą w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r., poz. 710).

Na pytanie o treści: Czy Wnioskodawca nabywając towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu będzie wykorzystywał je zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza... Należy wskazać odrębnie dla każdego zadania realizowanego w ramach przedsięwzięcia opisanego w punktach od 1 do 10, Wnioskodawca wskazał, że nabywane towary i usługi związane z przedmiotową inwestycją w zakresie budowy i przebudowy sieci wodociągowej i przyłączy do budynków oraz rozbudowy i przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej (pkt 4, 5) wykorzystywane będą w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r., poz. 710). Natomiast pozostały zakres inwestycji (pkt 1-3 i pkt 6-10) wykorzystywany będzie w celu realizacji zadań własnych Miasta o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.,poz. 1515).

Na pytanie o treści: Czy w sytuacji, gdy nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia będą wykorzystywane do celów prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, będzie istniała możliwość przyporządkowania wydatków w całości do celów wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług... Należy wskazać odrębnie dla każdego zadania realizowanego w ramach przedsięwzięcia opisanego w punktach od 1 do 10, Wnioskodawca wskazał, że w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia będzie istniała możliwość przyporządkowania wydatków w całości do celów wykonywanej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przedstawionym powyżej przedsięwzięciem w zakresie objętym dofinansowaniem z WFOŚiGW oraz w pozostałym zakresie, Miastu ...... przysługiwać będzie uprawnienie do zwrotu bądź odzyskania w jakikolwiek inny sposób przewidziany w ustawie o podatku VAT podatku naliczonego, zapłaconego wykonawcom, którzy na podstawie zawartych umów wykonają prace związane z ww. inwestycją i wystawią w związku z tym Miastu faktury VAT zawierające ten podatek...

Zdaniem Wnioskodawcy.

W ocenie Wnioskodawcy nie przysługuje mu w opisanym stanie faktycznym, w zakresie objętym dofinansowaniem z WFOŚiGW uprawnienie do zwrotu podatku naliczonego ani też uprawnienie do pomniejszenia o podatek naliczony podatku należnego wynikającego ze sprzedaży opodatkowanej, ponieważ w wyniku realizacji ww. inwestycji, w zakresie objętym dofinansowaniem z WFOŚiGW, Miasto ..... nie prowadzi i nie będzie prowadziło żadnej działalności gospodarczej skutkującej realizacją sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Z uwagi na brak dzierżawy bądź innego tytułu prawnego uprawniającego do korzystania z majątku wytworzonego w wyniku tej inwestycji nie istnieją przesłanki do odliczenia podatku należnego z tytułu robót budowlanych.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem ar.t 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi

Wydatki związane z realizacją opisanego we wniosku projektu w przedstawionym stanie faktycznym będą związane z czynnościami niepodlegającymi ustawie o podatku od towarów i usług. Będą to ponadto wydatki dokonywane w ramach realizacji celu publicznego, który nie będzie związany z osiąganiem jakichkolwiek przychodów. Wydatki te nie będą w całości lub w części wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio do czynności podlegających ustawie o VAT.

Wnioskodawcy nie przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu usług zakupionych w celu realizacji przedmiotowego zadania, bowiem zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Takie właśnie czynności nie występują w opisanym stanie faktycznym, w zakresie objętym dofinansowaniem z WFOŚiGW, w odniesieniu do projektowanej rewaloryzacji zabytkowego Parku ......

Dokonane wydatki są tego rodzaju, iż dają się wyodrębnić jako związane wyłącznie z realizacją zadań publicznych - a zatem zadań niepodlegających ustawie i jednocześnie niegenerujących możliwości powstania przychodu.

Jako dające się w ten sposób wyodrębnić wydatki te nie podlegają rozliczeniu jako tzw. wydatki mieszane.

W związku z realizacją powyższego projektu Miasto działa jako odrębny od jednostek budżetowych podatnik VAT.

Projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta, będący aparatem pomocniczym organów władzy Miasta ...... Projekt nie będzie realizowany ani przez jednostki ani przez zakłady budżetowe Miasta ..... dlatego też skutki uchwał sądów:

 • Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 oraz
 • uchwały I FPS 4/15 z dnia 26 października 2015r. Naczelnego Sądu Administracyjnego ..... nie będą miały zastosowania do w/w przedsięwzięcia.

W ocenie Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym przysługuje mu prawo do odzyskania podatku VAT naliczonego zawartego w wystawionych fakturach VAT przez wykonawców w zakresie budowy i przebudowy sieci wodociągowej i przyłączy do budynków oraz rozbudowie i przebudowie instalacji kanalizacji sanitarnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Jak wynika z powyższego wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo-przedmiotowego.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spełnione dwa warunki:

 1. dotyczy wyłącznie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy,
 2. odnosi się tylko do tych czynności, które związane są z realizacją zadań nałożonych na te podmioty przepisami prawa i do realizacji których zostały one powołane.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym), gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy), wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych (...) (art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy), (...) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy) oraz zieleni gminnej i zadrzewień, (art. 7 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy).

Z powołanych wyżej przepisów o podatku VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest Miastem na prawach powiatu oraz jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tyt. umów cywilnoprawnych.

Miasto ..... zamierza przystąpić do realizacji przedsięwzięcia pn. „.....”. Przedsięwzięcie polega na:

 1. przebudowie układu komunikacyjnego, remoncie kładki,
 2. przebudowie przepustu pod ulicą .....
 3. budowie oświetlenia parkowego wraz z przyłączem,
 4. budowie i przebudowie sieci wodociągowej i przyłączy do budynków,
 5. rozbudowie i przebudowie instalacji kanalizacji sanitarnej,
 6. budowie elementów małej architektury m.in. tarasu widokowo-wypoczynkowego, placu zabaw, siłowni terenowej, ławek, tablic informacyjnych, stojaków na rowery, koszy na śmieci,
 7. rozbiórce budynku gospodarczego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi,
 8. zabiegach pielęgnacyjnych drzew i krzewów,
 9. nasadzeniach nowych drzew i krzewów,
 10. nasadzeniach trwałej roślinności zielonej.

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie realizacji ww. zakresu prac ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .... w ramach Programu Priorytetowego „.....” - II edycja.

Powstały w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia majątek, w zakresie objętym dofinansowaniem z WFOŚiGW (pkt 1-3 oraz pkt 6-10) stanowić będzie własność Wnioskodawcy i nie będzie podlegał dalszej odsprzedaży ani dzierżawie.

Natomiast powstały w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia majątek tj. sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna stanowić będzie własność Miasta i po zakończeniu inwestycji zostanie przekazany przez Miasto na podstawie umowy dzierżawy do ....Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ...... Miasto z tego tytułu będzie uzyskiwało czynsz dzierżawny podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przedmiotowa inwestycja należy do zadań własnych Miasta o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515).

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „.....” wystawiane będą na Miasto .......

Nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach zadania 1 – 3 oraz 6 – 10 będą służyły czynnościom niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i będą wykorzystywane do innych celów niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, tj. w celu realizacji zadań własnych Miasta (pkt 1-3 i pkt 6-10) o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach zadania 4 i 5 będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług i będą wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2.

Wnioskodawca wskazał, że w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia będzie istniała możliwość przyporządkowania wydatków w całości do celów wykonywanej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy Wnioskodawca będzie miał prawo do zwrotu bądź odzyskania w jakikolwiek inny sposób przewidziany w ustawie o podatku VAT podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „.....”.

Jak wyżej wskazano, prawo do odliczenia podatku naliczonego występuje wyłącznie – zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w części związanej z czynnościami opodatkowanymi.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach zadania 1-3 i 6-10 nie będzie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach zadania 1–3 oraz 6–10 będą służyły czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach zadania 1–3 oraz 6–10. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy

Natomiast w związku z realizacją projektu w ramach zadania 4 i 5 warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego będzie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach ww. zadań będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy, będącemu czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, w stosunku do wydatków poniesionych w związku z realizowanym przedsięwzięciem w ramach:

 • zadania 1-3 oraz 6-10 nie będzie przysługiwało prawa do zwrotu bądź odzyskania kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. zadań, ponieważ nabywane towary i usługi nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług;
 • zadania 4 i 5 będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż towary i usługi nabywane w ramach ww. zadań będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przy czym, prawo to będzie przysługiwało, o ile nie występują przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy. Tym samym w przypadku, gdy w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawczyni ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 716, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.